เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 2, 2020 16:46
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในคูคลอง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนและสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดในพื้นที่ รวมถึงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่อยู่ในน้ำตลอดแนวคลองทุกวัน โดยใช้ทั้งแรงงาน เรือ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะในคลอง จัดให้มีจุดดักขยะและจุดขึ้นขยะ เพื่อขนย้ายนำไปทิ้งที่โรงงานกำจัดขยะ อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการจัดการขยะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้แก่ประชาชน

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ คู คลอง อีกทั้งได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เร่งกำกับควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายการจัดการขยะในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ทั้งการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างวินัยและจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงการเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและในชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป เพื่อเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยดักขยะและจัดเก็บขยะ เพิ่มจำนวนการจัดวางแพลูกบวบ เพื่อสกัดกั้นขยะและผักตบชวาจากคลองลงสู่แม่น้ำ และจัดหาเรือประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ วัชพืชในแม่น้ำอย่างเพียงพอ ได้แก่ เรือกำจัดวัชพืช เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช ซึ่งเรือดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและจัดเก็บขยะได้จำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บขยะ วัชพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

ซันคิสท์ชวนร่วมสนุกในกิจกรรมออนไลน์ ลุ้นรับนมพิสทาชิโอรสชาติใหม่ “ชาไทย” จำนวน 10 รางวัล

ซันคิสท์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ถั่วพิสทาชิโอ และเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ ภายใต้เครือเฮอริเทจ ชวนผู้ชื่นชอบนมพิสทาชิโอมาร่วมสนุกในกิจกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ Sunkist Thailand เพื่อลุ้นรับนมพิสทาชิโอรสชาติใหม่ รสชาไทยจากแบรนด์ซันคิสท์ ที่หอม อร่อย และทานง่าย...

พล.อ.ประวิตร เร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟ-ฟื้นแม่น้ำพิจิตร พร้อมรับน้ำหลาก

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.พิจิตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ...

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน “๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน”

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน “๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” หวังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนให้กับวงการยางพาราไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ...

สำน้กงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระด้บ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดย ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว ดำเนินการบริการช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 16 คน มีการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์(e-Testing System)ก่อน...

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.39 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี...

Related Topics