นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล–เยาวชน-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น–เพชรในเพลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 14, 2020 11:49
กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล–เยาวชน-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น–เพชรในเพลง มอบเกียรติบัตรสถานทูตส่งเสริมการใช้ภาษาไทย-พิมพ์หนังสือหายาก-เปิดเว็บไซต์ “วันภาษาไทย”

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ อาทิ โล่การยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น การประกวดเพลงเพชรในเพลง วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และการสาธิตอ่านร้อยกรอง/บทอาขยาน เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยเสมอมา รวมทั้ง รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” วธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการดำเนินจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และรับมอบรางวัล ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช ๒๕๖๓ และนิทรรศการรางวัลเพชรในเพลง พร้อมกันนี้ ศก.จัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก เรื่อง “บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑” เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงาน

สำหรับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์   จัดทำเว็บไซต์กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ www.pasathai.net และ www.ภาษาไทย.net ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook fanpage   วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ อาทิ youtube twitter เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีในการนำความเป็นไทยสู่สากล จะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานทูตในประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ การประกวดคัดลายมือ ประกวดเรียงความ ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่านิทานพื้นบ้าน จัดทำคลิปวิดีโอส่งเสริมภาษาไทย นิทรรศการความสำคัญของภาษาไทยและประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ การแข่งขันแต่งกลอนสด การแข่งขันเขียนตาม   คำบอก (ภาษาเหนือ) เป็นต้น


Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย เตรียมพร้อมรับปริมาณงานช่วงปีใหม่ ย้ำมาตรการปลอด COVID-19 ในเส้นทางไปรษณีย์ 100%

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยความพร้อมรองรับการฝากส่งสิ่งของผ่านเส้นทางไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดคัดแยกสำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว...

Lucid Motors สร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในอเมริกาเหนือเสร็จเรียบร้อย กำลังทดสอบการทำงานก่อนเริ่มผลิตรถ Lucid Air ในปี 2564

โรงงาน Lucid AMP-1 ในคาซ่าแกรนด์ รัฐแอริโซนา จะมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 30,000 คัน และสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุด 400,000 คันในอนาคต Lucid Motors บริษัทยานยนต์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ของการเดินทางอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่หรูหราและทันสมัย...

สนพ.มุกดาหารออกพื้นที่ ประสานงานฝึกอบรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.30.00 น. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการฝึกอาชีพกับตัวแทนของกลุ่มเลี้ยงโคขุนตำบลดงมอน...

สนพ.มุกดาหารเริ่มเปิดฝึกเตรียมเข้าทำงาน

2 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) จำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรม...

สนพ.มุกดาหารเข้าประสานการ เข้าฝึกอาชีพ พื้นที่ อ.ดอนตาล

2 ธันวาคม 2563 เวลา 9:30 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอดอนตาล และขอความร่วมมือด้านการประสานกลุ่มกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล...

Related Topics