พล.อ.ประวิตร เร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟ-ฟื้นแม่น้ำพิจิตร พร้อมรับน้ำหลาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 15, 2020 17:08
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.พิจิตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาฟื้นฟูบึงสีไฟและแม่น้ำพิจิตร และนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกบึงสีไฟ บริเวณอุทยานบัว บึงสีไฟ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่บึงสีไฟครั้งนี้เพื่อติดตามเร่งรัดการการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเพิ่มปริมาณความจุรองรับน้ำฝน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการขุดลอกบึงไฟ แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งจะส่งผลให้บึงสีไฟสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งสิ้น 12 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยระยะที่ 1 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 มีปริมาณมูลดินที่ได้จากการขุดลอก ประมาณ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือส่วนระยะที่ 2 ที่ต้องขุดลอกดินอีกประมาณ 7 แสน ลบ.ม. ได้กำชับให้มีการเร่งรัดการดำเนินการขุดลอก การขนย้ายและการจำหน่ายวัสดุขุดลอกทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงการลำเลียงน้ำเข้าสู่บึงสีไฟซึ่งกรมชลประทานคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสามารถดึงน้ำเข้าบึงได้ประมาณ 15 ส.ค.63 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายการเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 80% ของความจุ

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบึงสีไฟทั้งระยะสั้นในการขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมเคลื่อนย้ายกองดินที่ได้ทำการขุดลอกแล้วทั้งหมดประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.ออกจากพื้นที่ ซึ่งกรมเจ้าท่าร่วมกับจังหวัดพิจิตรวางแนวทางขนย้ายดินทั้งส่วนที่ขายทอดตลาดได้ และส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของส่วนราชการโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย   รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึง เพื่อให้บึงสีไฟเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนแผนการพัฒนาบึงสีไฟในอนาคตได้มอบหมายให้ สทนช.ประสานจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวจัดทำแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์บึงสีไฟทั้งระบบ (Master Plan) เช่นเดียวกับการบูรณาการแผนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ บึงราชนก จ.พิษณุโลก และหนองหาร จ.สกลนคร เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาบึงเกิดความต่อเนื่องทั้งหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณรองรับในแต่ละด้านอย่างชัดเจน อาทิ การขุดลอกบึงเพื่อเพิ่มปริมาณความจุเก็บกักให้ได้มากขึ้น การพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในบึง การใช้ประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น รวมถึงติดตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรในการเร่งรัดฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร แก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน สิ่งกีดขวางทางน้ำ และการเติมน้ำแม่น้ำพิจิตรด้วย

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความพร้อมในการนำน้ำเข้าบึงสีไฟขณะนี้กรมชลประทานเตรียมแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หากมีปริมาณในตกในพื้นที่เพิ่มขึ้นสามารถใช้บึงสีไฟช่วยชะลอน้ำโดยนำน้ำเข้าบึงได้ทันที จากเดิมก่อนแผนขุดลอกบึงขนาดความจุเพียง 4 ล้าน ลบ.ม. แต่เมื่อกรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกจะช่วยเพิ่มความจุน้ำอีกประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น 12 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสทนช.จะเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนหลักในการพัฒนาบึงสีไฟในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนื้ให้ได้มากขึ้น.


Latest Press Release

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน ๑๙ คน ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการ...

พิธีลงนามจัดซื้อ Smart Signage Samsung Flip จำนวน 7 เครื่อง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามจัดซื้อ Smart Signage Samsung Flip จำนวน 7 เครื่อง เพื่อยกระดับนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์...

เด็กสหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม ศึกษาเรียนรู้ "พื้นที่นวัตกรรมใหม่" ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดี คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ชวนแต่งชุดไทย 9-11 ธ.ค. นี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทยๆ...

Dek64 พร้อมมั้ย!! SPU โควตา รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* ถึง 31 ธ.ค.63 นี้!

นับถอยหลังทุน SPU โควตารับทุนสูงสุด 20,000 บาท*ทุน SPU โควตาเตรียมตัวให้พร้อม มีที่เรียนก่อนใคร ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ม.ศรีปทุม มอบทุน SPU โควตา ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิ์รับทุน " ใครๆ ก็ได้ทุน...

Related Topics