นายกรัฐมนตรี-ครม. เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดสำโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 16, 2020 17:29
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายสรุปความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลัง “บวร” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ และผู้นำบวร นำเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสำโรงเกียรติ การสาธิตการจักสาน ตะกร้าจากหวายและเครื่องไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ CPOT อาทิ ผ้าไหม ผ้าทอมือ และการละเล่นพื้นบ้าน “มะม็วด”

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่มีความโดดเด่นใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนคุณธรรมฯขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ทั้งสิ้น ๓๙๘ แห่ง แบ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๕๔ แห่ง ชุมชนคุณธรรมระดับคุณธรรม ๑๕๗ แห่ง และชุมชนคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ๑๘๔ แห่ง ซึ่งชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบและชุมชนคุณธรรมนำร่องที่มีทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม ฯ วัดสำโรงเกียรติ เสมอมา โดยชุมชนฯ มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เป็นแหล่งเรียนรู้ของอ.ขุนหาญ เป็นชุมชนเผ่าเขมรที่ยังรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดี มีพระสงฆ์ คือ พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ปัจจุบันชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำโรงเกียรติ ยังเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมนำการพัฒนาให้คนในชุมชนรู้จักดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นชุมชนที่สงบสุข เรียบง่าย คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัญหาสังคมลดลง ปัญหาการพนัน ทะเลาะวิวาท ยาเสพติดลดลง ผู้คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในชุมชนมีการร่วมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงิน มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนราชการในพื้นที่เป็นพลังบวรที่ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีวัดสำโรงเกียรติเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เศรษฐกิจ พอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชนเผ่าเขมร อาทิ ที่พักแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย สักการะหลวงพ่อพระตาตน ชมปราสาทตำหนักไทร เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างคนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการพัฒนาการผลิตสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ ตะกร้าหวาย เสื่อต้นไหล ไม้กวาดทางมะพร้าว ทอผ้า ทำน้ำสมุนไพร ไข่เค็มดินภูเขาไฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย


Latest Press Release

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) เป็น “แนวโน้มเป็นลบ” และคงอันดับเครดิต

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMTBT เป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” จากเดิม “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน...

สบร. โดย มิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค จับมือ เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ “มิวเซียมลำปาง” เพิ่มจุดเช็คอิน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ สบร. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ถือฤกษ์ดี วันมหามงคล วันแม่แห่งชาติ...

ภาพข่าว : AJA เปิดศูนย์ AJ EV BIKE จ.พะเยา

ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร (คนกลาง) นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อมด้วย คุณณัฎฐ์ธณกฤศ์ ศศิอานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปฎิพล พอใจ...

กลุ่มทรู ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน”

กลุ่มทรู ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” ในกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู...

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่นางสาวศิริพร พรมวงศ์ ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย...

Related Topics