รมช.ธรรมนัส ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา สานต่องานในพระราชดำริ เพื่ออนุรักษณ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 10, 2020 16:56
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี   นายฐากร ธรรมประทีป   เลขาธิการคณะองคมนตรี   นายอนันต์   สุวรรณรัตน์   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายพิศาล   พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายวิรุฬ   พรรณเทวี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่เป็นเขาหัวโล้น ราษฎรทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการใช้ที่ดิน พัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ พร้อมพระราชทานที่ดิน (ส่วนพระองค์) เนื้อที่ 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรฯนำไปดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎร   พร้อมทั้งได้พระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะว่า “เกษตรวิชญา”

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาให้ไปเป็นตามพระบรมราโชบาย และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา โดยมี นายจรัลธาดา กรรสูต องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการองคมนตรี เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ และเพื่อรับทราบภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาในระยะที่ผ่านมารวมถึงกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานโครงการเกษตรวิชญาในระยะต่อไ

เกษตรวิชญานั้นหมายถึง ปราชญ์แห่งการเกษตร จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ทรงงาน 2.พื้นที่ส่วนราชการ 3.พื้นที่ทำการเกษตร 4.พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน และ5.พื้นที่ป่า โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชนให้เป็นการเกษตรแบบยั่งยืน ให้เกษตรกรทำกิน รายละ 1 ไร่ ให้มีรายได้จากการทำการเกษตร 1.5 แสนบาทต่อปี และเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics