รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา “คนต้นแบบ ขุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 11, 2020 11:22
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา พร้อมพบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรในเครือข่าย และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ อ.เพ็ญ และอ.กุดจับ จ.อุดรธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการทำเกษตรกรรม ทางกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรและเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ และมีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงยั่งยืน

ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา ภายใต้ชื่อ “คนต้นแบบ ขุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 และลดความเดือดร้อนจากสภาวะการขาดแคลนอาหารและรายได้ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ที่มีการถอดบทเรียนของ นายคมสัน โคตรสีทา และนางนุชนารถ แก้วสว่าง ซึ่งสภาพดินในแปลงพื้นที่เป็นดินตื้นที่พบชั้นลูกรัง ชั้นดินกรวดภายใน ลึก 50 เซนติเมตรจากชั้นผิวดิน ทำให้การชอนไชของรากพืช การไถพรวนและการเกษตรกรรมอื่นๆ ทำได้ยาก ความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารจึงต่ำไปด้วย จึงมีการปรับเปลี่ยนดิน โดยการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรียต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก การปลูกพืชตระกูลถั่ว (ไถกลบ) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ ทั้งยังเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว อาทิ ไม้พยุง ยางนา เป็นต้น มีการจัดการน้ำโดยการขุดบ่อน้ำ บ่อจิ๋วและทำร่องน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยปลูกรอบๆเป็นทรงพุ่มต้นไม้ เพื่อรักษาความชื้นในดินอีกด้วย

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงของเกษตรกรแปลงนี้ เป็นแปลงที่ทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีการรณรงค์ให้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนส่วนของทางปศุสัตว์และประมงเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเกษตรกรหันมาทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่นั้น ก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี และอีกทั้งยังได้มาเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยได้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนด้วย

ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย เพื่อกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น และร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาอีกด้วย


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics