ปตท. มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ส่งเสริมศิลปินไทยแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 21, 2020 11:35
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล ซึ่ง ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและกลุ่มคนรักศิลปะทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะ ทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลโครงการและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563

โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน รวม 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี โดยมีเยาวชนและศิลปินกว่า 542 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 588 ชิ้น ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” เพื่อสื่อสารมุมมองปัญหาสังคมผ่านงานศิลป์ กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองในระยะยาว และมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงการศิลปะร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัล อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต และ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้น

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2563 เป็นดังนี้
  • ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ “ห่มเมือง (ขอนแก่น)”

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ผลงานชื่อ “แม่พิมพ์เวลา ฤดูกาล และชีวิตสัมพันธ์”, นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของธรรมชาติ”, นางสาวลดากร พวงบุบผา ผลงานชื่อ “ดวงจันทร์ ต้นไม้ ความสุขนิรันดร์”, นางสาววริศรา อภิสัมภินวงศ์ ผลงานชื่อ “พลังแห่งสีสันตะวันออก หมายเลข 5” , นายสกล มาลี ผลงานชื่อ “ความสุข – ไทบ้าน”

  • ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงพิชาพัทธ์ ชินมหาพิพัฒน์ ผลงานชื่อ “แม่รักษ์ต้นไม้” สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กชายจรณ์ฐกฤต โอมอภิญญาณ ผลงานชื่อ “ต้นไม้ในกระถาง”, เด็กชายโชติวัฒน์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ ผลงานชื่อ”หุ่นยนต์ มนุษย์ฟอกอากาศ” สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร, เด็กหญิงณิชารัตน์ ตันติโกมลศิลป์ ผลงานชื่อ “เมือง(เกือบไม่) สุขสันต์” โรงเรียนทานตะวัน ไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร, เด็กหญิงธันยวีร์ พัดแดง ผลงานชื่อ “โลกที่ฉันต้องการ” โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา, เด็กหญิงเบญญาภา อัศวสุคนธ์ ผลงานชื่อ “ลมหายใจเดียวกัน” โรงเรียนอนุบาลวารี (โรงเรียนสอนศิลปะ Art is Me) จังหวัดเชียงใหม่

  • ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ผลงานชื่อ “ชีวิตสีเขียว” โรงเรียนบ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “ปั่นด้วยใจ” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ผลงานชื่อ “ให้ชาวโลกได้หายใจเต็มปอด” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จังหวัดมหาสารคาม, เด็กชายสิรภพ รุยปริง ผลงานชื่อ “ต้นไม้…พลังแห่งชีวิต” วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เด็กชายอัยการ สิมกันยา ผลงานชื่อ “ชีวิตสัมพันธ์” โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี

  • ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ผลงานชื่อ “ปลูกอากาศ” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นายจักรี พรหมเมฆ ผลงานชื่อ “ต้องอยู่ร่วม จึงอยู่รอด” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ ผลงานชื่อ “ป่าไม้มากมายให้อากาศดี ๆ ต่อร่างกาย” โรงเรียนวาปีปทุม (ศิลปะลานคูน) จังหวัดมหาสารคาม, นายธเนษฐ รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “สบายปอด” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ ผลงานชื่อ “ท่อไอดี” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ผลงานชื่อ “คนละไม้คนละมือ” โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน

โดยความร่วมมือของ ปตท. และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มคนรักในศิลปะทุกระดับมีเวทีแสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา มีผู้รักศิลปะส่งเข้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26,800 คน และมีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ไปแล้ว 816 รางวัล


Latest Press Release

หนังสือคู่มือ “จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและมีการผ่อนปรนตามลำดับ ขณะเดียวกันยังคงต้องให้ความสำคัญในการจัดงาน...

นิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563

วศิน ศักดิ์ประทีปกร นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ระดับ Gold เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563...

พฤกษามอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศถ่ายภาพจากแคมแปญ "ความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณ"

พฤกษาออกแบบทุกพื้นที่และฟังก์ชันด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ทุกสเปซในบ้านเป็น "พื้นที่ที่ใช่" และ "ใช้งานได้จริง" จนเกิดเป็นความสุขทุกตารางนิ้ว จัดกิจกรรมแชร์ภาพถ่ายภายใต้แคมเปญ "มุมแห่งความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณ" โดย นางสาวอังคณา...

JBS ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับการอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอน

บริษัท JBS ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ ประกาศเปิดตัวโครงการ Together For the Amazon ซึ่งเป็นแผนงานริเริ่มเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และการพัฒนาชีวนิเวศของป่าอเมซอน (Amazon Biome) อันจะนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น...

เทศกาลกินเจปีนี้!! อร่อยสุขใจ….ไม่ต้องบินก็ฟินได้ ที่ร้าน Puff & Pie และ ห้องอาหาร Royal Orchid Dining Experience

เทศกาลกินเจปีนี้ “Meat Avatar” (มีท อวตาร) ส่งมอบเมนู สุขใจ อิ่ม อร่อย ในประเพณีถือศีลกินเจ พร้อมเสิร์ฟหลากหลายความอร่อยอย่างลงตัว จากการรังสรรค์เมนูสุดครีเอต ด้วยเชฟมืออาชีพมากประสบการณ์ ยกระดับความอร่อย ทานได้ต่อเนื่องด้วยวัตถุดิบผลิตภัณฑ์...

Related Topics