กนช.ไฟเขียวสร้างแหล่งน้ำ 3 โครงการ เพิ่มความมั่นคงน้ำอีอีซี-โคราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 28, 2020 14:49
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สทนช.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ เป็นต้น ว่า การประชุม กนช. ในวันนี้ เพื่อรับทราบผลการบูรณาการหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ การเตรียมการรองรับฤดูฝน รวมทั้งการพิจารณากรอบแผนงาน/โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมของหน่วยงานที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 2565 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง ของกรมชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย ของกรมชลประทาน และโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา ของเทศบาลนครนครราชสีมา

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดขอบเขต บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ หลักเกณฑ์การมอบหมายคณะกรรมการลุ่มน้ำปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ให้เป็นพื้นที่ชะลอและรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในฤดูแล้ง โดยเร่งดำเนินการใน 3 แห่งนำร่อง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร หนองหาร จังหวัดสกลนคร และคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในแผนพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สามารถกักเก็บน้ำได้ 40 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จ สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 30,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรในเขต อ.เขาชะเมา ช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากในเขต อ.แกลง และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 65-67 งบประมาณทั้งสิ้น 3,551 ล้านบาท ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และช่วยชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 32 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ 17,200 ไร่ และส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรได้ 4,775 ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 65–68 งบประมาณทั้งสิ้น 1,325 ล้านบาท และโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาทดแทนระบบเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อลดการสูญเสียในระบบท่อส่งน้ำและรองรับการขยายตัวของชุมเมืองพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 7 ตำบล เมื่อแล้วเสร็จ จะทำให้มีปริมาณน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาเพิ่มจากเดิม 50,000 ลบ.ม./วัน พื้นที่รับประโยชน์ 11 ตำบล 229,351 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 76.70 ตารางกิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 1,047 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี’65 ซึ่งกนช.จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดโครงการดังกล่าวต่อไป

ด้านดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนช.ยังได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำในช่วงเดือน พ.ค. - 21 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ ทำให้มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำไหลเข้าในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จากพายุซินลากู พายุฮีโกส อิทธิพลจากร่องมรสุม และล่าสุดพายุโนอึล รวมแล้วเกือบ 5,000 ล้าน ลบ.ม. แต่ถือว่ายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอ่างขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี’58 ที่มีน้ำในอ่างฯน้อยที่สุด และยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินปริมาณน้ำต้นทุนก่อนสิ้นฤดูฝนพร้อมเร่งทำแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 63/64 ทั้งประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ต.ค.นี้ เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบ ก่อนให้หน่วยงานปฏิบัตินำไปใช้บริหารจัดการน้ำ กำหนดมาตรการช่วยเหลือหากเสี่ยงได้รับผลกระทบ รวมถึงให้ข้อมูลไปถึงภาคประชาชนล่วงหน้าในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งด้วย

“ปัจจุบันแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก มีปริมาณน้ำรวมคิดเป็นร้อยละ 49 ของปริมาณการกักเก็บโดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางถึง 95 แห่ง ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30% แบ่งเป็น อ่างฯขนาดใหญ่ 11 แห่ง และอ่างฯขนาดกลาง 84 แห่ง ซึ่งเบื้องต้น สทนช.ได้ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประเมินน้ำต้นทุนในทุกแหล่งน้ำ ความต้องการน้ำในฤดูแล้ง ปี 63/64 ของทุกลุ่มน้ำเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนการจัดสรรน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่พบว่าหากจะต้องสนับสนุนน้ำในการเพาะปลูกกรณีฝนทิ้งช่วงต้องมีปริมาณน้ำ 9,000 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้การรวมของ 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประมาณ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น ช่วงฤดูฝนอีก ประมาณ 1 เดือนที่เหลือนี้ จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บกักน้ำเพิ่ม และบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน” ดร.สมเกียรติ กล่าว


Latest Press Release

Alaska Airlines และ Microsoft เซ็นความร่วมมือลดการปล่อยคาร์บอนในเที่ยวบินด้วยการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนบนเส้นทางบินหลัก

- เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนซึ่งจัดหาโดยผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง SkyNRG เป็นสัญญาณถึงแนวทางใหม่สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ พนักงานบริษัท Microsoft Corp. ที่เดินทางระหว่างสำนักงานใหญ่ในเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน กับรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน Alaska...

กทม.เตรียมรองรับมวลน้ำ หลังกรมชลแจ้งเตือนเขื่อนปล่อยน้ำสูงขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 แจ้งเตือน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ...

พายุถล่มต่อเนื่อง...ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่วม ! เสียหายกว่า 7.5 ล้านบาท เรือตรวจกรมประมง...เร่งนำเรือช่วยเหลือประชาชน - แจกถุงยังชีพ

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยทั้งจากอิทธิพลของพายุ “โนอึล” ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 และ ดีเปรสชั่นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด...

งานแฟชั่นวีคออนไลน์ Valmont Barcelona Bridal Fashion Week ชุบชีวิตอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดแต่งงาน

งานแฟชั่นวีค Valmont Barcelona Bridal Fashion Week ซึ่งจัดโดย Fira de Barcelona ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลาม ด้วยรูปแบบการจัดงานปีนี้ที่จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชัน VBBFW...

ต้องรีบแล้ว 3 วันสุดท้ายเท่านั้น! 23- 25 ตุลาคมนี้ พบโปรเด็ดตอบโจทย์เพื่อคนทำบ้าน ในงาน “SCG HOME & Living Fair”

เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น! 23- 25 ตุลาคมนี้ ช่วงวันหยุดยาวเชิญชวนคนรักบ้านแวะมาหาไอเดีย หรือช้อปสินค้าบ้านที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนในงาน “SCG HOME & Living Fair” งานแฟร์ที่ตอบโจทย์เพื่อคนทำบ้าน ที่ SCG Experience...

Related Topics