มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 22, 2020 10:18
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะพลาสติกเหล่านั้นยังไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธีและอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับพลาสติกตั้งแต่ต้นทางการผลิต การใช้ และวนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงเป็นโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนัก และมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่ภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDG ) และพัฒนาสู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ พลังงานสะอาด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาทำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมพลาสติกที่ใช้แล้ว

ในโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมศึกษาด้านงานวิชาการที่มีผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาการทำถนนพลาสติก รีไซเคิล จากเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ และใช้งานจริงในพื้นที่ของภาคเอกชนต่าง ๆ มาใช้ศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ ตลอดจนกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์ และการตรวจสอบ ได้สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการนำพลาสติกเหลือใช้มาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งหากโครงการฯ สำเร็จ จะสามารถขยายผลไปสู่การทำถนนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้จริง ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ถนนจากพลาสติกรีไซเคิลความยาว 1 กิโลเมตร ที่มีหน้ากว้างถนน 6 เมตร จะสามารถนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ได้ถึงประมาณ 3 ตัน หรือเท่ากับถุงพลาสติกเกือบ 900,000 ใบ ซึ่งช่วยให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าการใช้ยางมะตอยตามปกติ

นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินการตัวอย่างต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. ได้ใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ (Integrated Solid Waste Management) ที่เน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป้าประสงค์ของกระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยปราศจากของเสีย (zero waste) ซึ่งสามารถนำไปขยายผลในหน่วยงานและชุมชนต่างๆ รวมทั้งการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ตลอดจนการริเริ่มโครงการนำขยะพลาสติก ที่เหลือจากโรงคัดแยกขยะต้นแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงข่ายถนนในมหาวิทยาลัย

ด้วยความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในด้านวิชาการและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อจะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาตรฐานถนนใหม่ ที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกสำหรับประเทศไทยต่อไป


Latest Press Release

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ( นัดพบ CO - PAYMENT) และโครงการนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี...

สพร. 17 ระยอง จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 27 พ.ย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร.17 รย. ทั้งนี้...

เพาเวอร์บาย จัดดีลแรง แซงลมหนาว ช้อปดีมีคืน คูณ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐบาล ใช้ได้ ถึง 31 ธ.ค.63 นี้เท่านั้น

นายอาวิทธ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด กล่าวว่า สำหรับบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ผู้นำธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที มือถือ แก็ดเจ็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศไทย...

สกพอ. รับโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 จากระบบ EEC OSS ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงาน "Gov Cloud 2020" The Future of Digital Government พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 ที่ใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐ ให้แก่นายคณิศ แสงสุพรรณ...

การประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือ ครั้งที่ 8 ณ เมืองหนานหนิง

การประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือ ครั้งที่ 8 (The 8th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง...

Related Topics