การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday June 3, 2015 10:53
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--in house agency

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015 ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. ภูเก็ต วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. เชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
4. ขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พูลแมน

ภายในงานจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการ Thailand ICT Awards 2015

โดยสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน พร้อมระบุจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558
  • อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • ทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2014)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชุมา โทร 02 237 3222 - 4
การพิจารณาตัดสินผลงาน
TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
• รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
• รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
• รอบที่ 3 การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo
ประเภทของการประกวด
การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้
1. Tools and Infrastructure Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น

2. Communication Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
3. E-Inclusion and E-Community

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

4. E-Learning Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

5. E-Government & Services
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
6. Financial Industry Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

7. E-Health and Well-being Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8. Retail & Supply Chain Management

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้า การจัดจำหน่าย และค้าปลีก

9. Industrial Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
10. New Media and Entertainment
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง
11. Research & Development

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

12. Security Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
13. Tourism and Hospitality
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
14. Agriculture Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร
15. Sustainability and Green IT

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม หรือบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร

16. Start-up Company

เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

17. Secondary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18. Tertiary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 – 16

• เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

• เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
• หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

• เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การประกวดประเภทที่ 17 และ 18
• เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
• เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการร่วมประกวด

1. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

3. ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

4. แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558

5. จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo2015 ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok International ICT Expo เป็นเวลา 4 วัน

7. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการแข่งขัน APICTA Awards ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2558

8. กำหนดการ APICTA Awards 2015 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศศรีลังกา

หมายเหตุ: 1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบไฟล์ด้วย

2. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ส่งแบบฟอร์มประกวดได้ 2 ทาง
  • โดยอีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • โดยทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2015)

ติดต่อสอบถามโครงการฯ ได้ที่ คุณอรชุมา โทรศัพท์ 02 237 3222 – 4

Latest Press Release

LINE TV จับมือ AIS ส่งแพ็กเกจเสริมสุดคุ้มดู LINE TV แบบ HD ได้ไม่อั้น เสิร์ฟความบันเทิงแบบฟินไม่หยุด ส่งถึงมือลูกค้า AIS แฟนๆ LINE TV

กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย จับมือ พงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ส่งแพ็กเกจ "เหมา เหมา LINE TV" ให้ลูกค้า AIS แฟนๆ LINE TV ได้เสพความบันเทิงต่อเนื่อง...

ความมีชีวิตชีวานับพันล้านเฉดของ ซัมซุง คิว แอลอีดี ทีวี รุ่น Q6F

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์ระดับโลก มอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่าด้วย "ซัมซุง คิว แอลอีดี ทีวี รุ่น Q6F" อีกหนึ่งสมาชิกจากตระกูล คิว แอลอีดี ทีวี 2018 พลิกนิยามใหม่ของไลฟ์สไตล์ทีวีภายใต้แนวคิด "See Nothing Else"...

MapleStory M จัดโปรเด็ด! แค่ซื้อ Google Gift Card ที่ร้าน Family Mart ก็รับไอเทมมูลค่า 750 บาทไปเลย ฟรี!

MapleStory M เกมมือถือสุดน่ารักจาก Nexon ร่วมกับ Family Mart จัดโปรโมชั่นเอาใจเกมเมอร์ โดยลูกค้าที่ซื้อบัตร Google Gift Card มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จากร้าน Family Mart ในช่วงเวลาที่กำหนด (1 – 30 พ.ย. 2018) จะได้รับไอเทมมูลค่า 750...

Darkness Rises จับมือ AIS ซื้อไอเทมผ่านเบอร์ AIS รับไอเทมเพิ่มฟรี ภายใน 30 พ.ย. นี้เท่านั้น

Darkness Rises เกมมือถือ Action RPG จาก Nexon จับมือกับ AIS จัดโปรโมชั่นโดนๆ มาให้เหล่าเกมเมอร์ รับสิทธิพิเศษทันทีเมื่อซื้อแพ็กเกจในเกม โดยจ่ายผ่าน Google AIS รับไอเทมเพิ่มนอกเหนือจากแพ็กเกจที่ซื้อ สูงสุดถึง 1,000 Gems ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย....

Seven Knights ชวนสะสมแต้ม Singha Rewards แลกรับใบเรียกอัศวิน 10+1

Seven Knights มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก Singha Rewards เพียงสะสมแต้มจากรหัสใต้ฝาขวดน้ำดื่มสิงห์หรือน้ำแร่เพอร์ร่า ให้ครบ 9 แต้ม แลกรับ! ใบเรียกอัศวิน 10+1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2562 (จำนวนจำกัดเฉพาะ 5,000...

Related Topics