การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday June 3, 2015 10:53
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--in house agency

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015 ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. ภูเก็ต วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. เชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
4. ขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พูลแมน

ภายในงานจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการ Thailand ICT Awards 2015

โดยสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน พร้อมระบุจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558
  • อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • ทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2014)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชุมา โทร 02 237 3222 - 4
การพิจารณาตัดสินผลงาน
TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
• รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
• รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
• รอบที่ 3 การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo
ประเภทของการประกวด
การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้
1. Tools and Infrastructure Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น

2. Communication Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
3. E-Inclusion and E-Community

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

4. E-Learning Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

5. E-Government & Services
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
6. Financial Industry Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

7. E-Health and Well-being Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8. Retail & Supply Chain Management

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้า การจัดจำหน่าย และค้าปลีก

9. Industrial Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
10. New Media and Entertainment
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง
11. Research & Development

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

12. Security Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
13. Tourism and Hospitality
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
14. Agriculture Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร
15. Sustainability and Green IT

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม หรือบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร

16. Start-up Company

เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

17. Secondary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18. Tertiary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 – 16

• เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

• เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
• หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

• เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การประกวดประเภทที่ 17 และ 18
• เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
• เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการร่วมประกวด

1. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

3. ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

4. แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558

5. จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo2015 ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok International ICT Expo เป็นเวลา 4 วัน

7. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการแข่งขัน APICTA Awards ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2558

8. กำหนดการ APICTA Awards 2015 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศศรีลังกา

หมายเหตุ: 1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบไฟล์ด้วย

2. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ส่งแบบฟอร์มประกวดได้ 2 ทาง
  • โดยอีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • โดยทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2015)

ติดต่อสอบถามโครงการฯ ได้ที่ คุณอรชุมา โทรศัพท์ 02 237 3222 – 4

Latest Press Release

มิติใหม่ของคีย์บอร์ดมือถือ! เอไอเอสส่งฟีเจอร์สุดล้ำ my AIS Keyboard คีย์บอร์ดมือถือขั้นเทพ อำนวยความสะดวกให้เข้าใช้ my AIS ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด

เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศ ที่ไม่หยุดสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยยุคดิจิทัล ส่งฟีเจอร์ใหม่แกะกล่อง "my AIS Keyboard" นวัตกรรมคีย์บอร์ดที่ฝัง my AIS ไว้บนแป้นพิมพ์ อำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าใช้งาน my AIS...

Red Hat Enterprise Linux 8 พร้อมใช้แล้วสำหรับ ทุกองค์กร ทุกระบบคลาวด์ และทุกเวิร์คโหลด แพลทฟอร์มลินุกซ์ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มชั้นนำระดับโลกสำหรับใช้งานระดับองค์กร

ขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานใหม่ทั้งเรื่องความชาญฉลาด ความเป็นอัตโนมัติ และประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงมากขึ้นให้กับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบบ physical และลินุกซ์คอนเทนเนอร์ ไปจนถึงพับลิคและไพรเวทคลาวด์ เร้ดแฮท...

เคทีซีเตรียมออกบูธโชว์แนวคิด Everyday Digital Lifestyle ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

"เคทีซี" หรือ บมจ.บัตรกรุงไทย เตรียมยกทีมออกบูธในงาน "Bangkok FinTech Fair 2019" ชูแนวคิด "Everyday Digital Lifestyle" นำเสนอเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินของเคทีซีในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย...

NTT DATA ปล่อยซีรีส์ WAKE UP ซีซั่น 2 นำเสนออนาคตของการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

NTT DATA เปิดตัว WAKE UP ซีซั่น 2 ซีรีส์ที่จะมานำเสนอ 6 องค์ประกอบพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล WAKE UP 2 ประกอบด้วยซีรีส์ที่มีทั้งหมด 6 ตอนพร้อมบทนำ จากผลงานการพัฒนาของ Growthland ที่สร้างให้กับ NTT DATA โดยเฉพาะ...

สำนักงานพื้นที่พิเศษ7 (อพท.7) ได้จัดโครงการพัฒนาเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สำนักงานพื้นที่พิเศษ7 (อพท.7) ได้จัดโครงการพัฒนาเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง "U-thong the revived kingdom" เป็นเกมประเภท MOBA (Multi-player Online Battle Arena) รูปแบบเกม เป็นเกมส์ออนไลน์ที่เน้นทำลายฐานของ ฝ่ายตรงข้าม...

Related Topics