การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday June 3, 2015 10:53
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--in house agency

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015 ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. ภูเก็ต วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. เชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
4. ขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พูลแมน

ภายในงานจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการ Thailand ICT Awards 2015

โดยสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน พร้อมระบุจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558
  • อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • ทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2014)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชุมา โทร 02 237 3222 - 4
การพิจารณาตัดสินผลงาน
TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
• รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
• รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
• รอบที่ 3 การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo
ประเภทของการประกวด
การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้
1. Tools and Infrastructure Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น

2. Communication Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
3. E-Inclusion and E-Community

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

4. E-Learning Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

5. E-Government & Services
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
6. Financial Industry Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

7. E-Health and Well-being Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8. Retail & Supply Chain Management

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้า การจัดจำหน่าย และค้าปลีก

9. Industrial Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
10. New Media and Entertainment
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง
11. Research & Development

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

12. Security Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
13. Tourism and Hospitality
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
14. Agriculture Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร
15. Sustainability and Green IT

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม หรือบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร

16. Start-up Company

เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

17. Secondary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18. Tertiary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 – 16

• เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

• เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
• หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

• เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การประกวดประเภทที่ 17 และ 18
• เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
• เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการร่วมประกวด

1. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

3. ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

4. แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558

5. จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo2015 ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok International ICT Expo เป็นเวลา 4 วัน

7. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการแข่งขัน APICTA Awards ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2558

8. กำหนดการ APICTA Awards 2015 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศศรีลังกา

หมายเหตุ: 1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบไฟล์ด้วย

2. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ส่งแบบฟอร์มประกวดได้ 2 ทาง
  • โดยอีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • โดยทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2015)

ติดต่อสอบถามโครงการฯ ได้ที่ คุณอรชุมา โทรศัพท์ 02 237 3222 – 4

Latest Press Release

เปิดตัว TicWatch Pro สมาร์ทวอชระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดรับตลาดโต แบตเตอรี่อึดสุดในตลาด ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไลฟ์สไตล์ทันสมัย

บริษัท อินโนเวชั่นอีทีซี จำกัด พร้อมด้วย Mobvoi ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุด "TicWatch Pro" สมาร์ทวอชระบบ Wear OS โดย Google ชูจุดเด่นเทคโนโลยีการแสดงผลแบบเลเยอร์ (Layered Display technology) ระหว่างหน้าจอ FSTN และ AMOLED...

ASIASOFT เปลี่ยนเบอร์ Call Centre พร้อมขยายเวลาให้บริการ เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแจ้งการเปลี่ยนหมายเลขของฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) เป็น 02-769-8827-30 (แทนหมายเลขเดิม 02-725-0000)...

LINE MOBILE ชวนทุกคนสัมผัสประสบการณ์ จ่ายเท่าเดิม แต่ได้เยอะกว่า อัพไซส์-เพิ่มท็อปปิ้ง-ลดราคา ความอร่อยหลากเมนู กับ 9 คาเฟ่สุดเก๋ เมืองกรุงฯ

LINE MOBILE ซิมมือถือที่ให้ผู้ใช้ โทร แชท เล่นเน็ต ถูกกว่าแน่นอน! เอาใจทุกคนที่รักการกินดื่มสไตล์คาเฟ่ กับแคมเปญล่าสุด "LINE MOBILEคาเฟ่อัพไซส์" เพราะ LINE MOBILE อยากให้คุณจ่ายน้อย แต่ได้เยอะกว่า เหมือนแพ็กเกจ LINE MOBILE ไม่ว่าจะแชท โทร หรือเล่นเน็ต...

เก็ท เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสมัครเทสเตอร์ มาทดลองใช้แอพ เก็ท เวอร์ชั่นเบต้าแล้ววันนี้

"เก็ท" แอพพลิเคชั่นแบบออนดีมานด์ที่ให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์วินและส่งของ รวมถึงบริการหลากหลายในอนาคต เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสมัครเทสเตอร์ที่สนใจทดลองใช้แอพเวอร์ชั่นเบต้าของ "เก็ท" แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเวบไซต์ getth.co/preregis...

อาลีบาบาวางโรดแมพลุยวิจัยด้านเทคโนโลยี ใช้ Alibaba DAMO Academy เปิดเผยลุยควอนตัมคอมพิวติ้งและเอไอชิพสำหรับห้าปีข้างหน้า

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (NYSE: BABA) เปิดแผนพัฒนาโรดแมพสำหรับฟรอนเทียร์เทคโนโลยี (Frontier technologies) อย่างควอนตัมคอมพิวติ้งและเอไอชิพ (AI chips) ในงานวันเปิดการประชุม The Computing Conference 2018...

Related Topics