การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday June 3, 2015 10:53
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--in house agency

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015 ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. ภูเก็ต วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. เชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
4. ขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม พูลแมน

ภายในงานจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการ Thailand ICT Awards 2015

โดยสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน พร้อมระบุจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558
  • อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • ทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2014)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชุมา โทร 02 237 3222 - 4
การพิจารณาตัดสินผลงาน
TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
• รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
• รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
• รอบที่ 3 การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo
ประเภทของการประกวด
การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้
1. Tools and Infrastructure Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น

2. Communication Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
3. E-Inclusion and E-Community

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

4. E-Learning Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

5. E-Government & Services
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
6. Financial Industry Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

7. E-Health and Well-being Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8. Retail & Supply Chain Management

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้า การจัดจำหน่าย และค้าปลีก

9. Industrial Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
10. New Media and Entertainment
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง
11. Research & Development

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

12. Security Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
13. Tourism and Hospitality
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
14. Agriculture Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร
15. Sustainability and Green IT

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม หรือบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร

16. Start-up Company

เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

17. Secondary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18. Tertiary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 – 16

• เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

• เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
• หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

• เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การประกวดประเภทที่ 17 และ 18
• เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
• เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
• เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการร่วมประกวด

1. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

3. ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558

4. แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558

5. จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558

6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo2015 ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok International ICT Expo เป็นเวลา 4 วัน

7. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการแข่งขัน APICTA Awards ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2558

8. กำหนดการ APICTA Awards 2015 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศศรีลังกา

หมายเหตุ: 1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบไฟล์ด้วย

2. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ส่งแบบฟอร์มประกวดได้ 2 ทาง
  • โดยอีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
  • โดยทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2015)

ติดต่อสอบถามโครงการฯ ได้ที่ คุณอรชุมา โทรศัพท์ 02 237 3222 – 4

Latest Press Release

ลูกค้า 3BB บินไป Taipei กับ NokScoot เพียง 0 บาท

ฝ่ายการตลาด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 3BB ร่วมกับสายการบิน NokScoot ได้จัดแคมเปญเพื่อตอบแทนลูกค้าที่โหลดแอพ 3BB ให้ลูกค้าได้บินไป Taipei แบบสบายกระเป๋าในราคาเพียง 0 บาท รับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงลูกค้าโหลดแอพ 3BB แล้วกดรับ Code...

ลาซาด้า ประเทศไทย จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกกำลังพันธมิตรการตลาดออนไลน์สู่ออฟไลน์ เจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ เปิดโรงภาพยนตร์เด็ก LAZADA Kids Cinema ใจกลางเมือง แห่งแรกในไทย

ลาซาด้า ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย ธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)...

Agile Alliance เตรียมจัดการประชุม Agile India 2019 ที่บังกาลอร์ 17-24 มีนาคมนี้

- การประชุมชั้นนำของแวดวง Agile ในเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคมนี้ ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย Agile Alliance ประกาศจัดงาน Agile India 2019 ซึ่งเป็นการประชุมชั้นนำประจำปีระดับนานาชาติว่าด้วยวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile...

ยกระดับศักยภาพวงการค้าปลีกด้วยโมดูล Giada SDM

ทุกวันนี้จอแสดงผลอัจฉริยะกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากการที่ลูกค้ามีความต้องการจอภาพที่มีการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้น แนวโน้มจอแสดงผลในยุคต่อไป จะต้องมีความบาง ขอบเล็กลงจนถึงไร้ขอบ และน้ำหนักที่เบาขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการใช้งานจอภาพในรูปแบบแปลกใหม่ อย่าง...

พบกับ คริส หอวังและเซเลบชื่อดัง พร้อมแฟชั่นโชว์สุดชิคในงานเปิดตัว ASUS ZenBook การผสานพลังแห่งเทคโนโลยีสุดล้ำและแฟชั่นดีไซน์ครั้งแรกระหว่าง หมั่นโถว - วรายุ จิตร์ประไพ จาก Insomnia by Vara และ ASUS ZenBook 13/14/15

'คริส หอวัง' ดารานักแสดงสาว พร้อมเหล่านางแบบดัง ร่วมเปิดตัว ASUS ZenBook 13/14/15 โน้ตบุ๊กใหม่ล่าสุดขนาด 13,14 และ 15 นิ้ว ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ด้วยแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจาก Insomnia by Vara คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในธีม 'Sparkling Ocean'...

Related Topics