มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday October 5, 2015 10:22
กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ หน่วยงานของรัฐที่สร้างบริการออนไลน์ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ลงลึกทั้งการเขียนโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อยอด พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแก่ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปแล้ว

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ขณะนี้ EGA ได้จัดทำมาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นการรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีและมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วโลก เพื่อให้ภาครัฐมีมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเริ่มผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานนี้ไปใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

มาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติด้านการให้บริการ (Application Functional Requirement) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของแอปพลิเคชัน ในส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน (User Interface and Usability) ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น จนไปถึงการกำหนดโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของหน้าจอโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานหรือรับบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลัก หรือการกำหนดให้แต่ละหน้าจอต้องมีป้ายชื่อกำกับหน้าจออย่างชัดเจน โดยที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมความสามารถหลักของแอปพลิเคชันและมีช่องทางการเข้าถึงความสามารถหลักอย่างชัดเจน เป็นต้น

ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการเปลี่ยนหน้าจอ (Navigation), การรองรับขนาดหน้าจอ (Supported Resolution), การสร้างปุ่มและองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุมได้ (Buttons & Touchable elements), ความสามารถในการอ่านได้ (Readability), ความสอดคล้องกับแอปพลิเคชันอื่นๆ (Platform Consistency) ก็มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้อย่างละเอียด

นอกจากข้อกำหนดพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไปแล้ว ในมาตรฐานชุดนี้ยังได้กำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ใช้งาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และข้อตกลงในการใช้งาน (User's Right), การเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Cache Data, Caching), การเก็บข้อมูลถาวรไว้ในอุปกรณ์ของของผู้ใช้งาน (Local Storage), การใช้งานชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก (3rd Party Software Development Kit; SDK) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันให้ความสำคัญและแอปพลิเคชันภาครัฐต้องไม่ละเลยในเรื่องเหล่านี้

อีกส่วนหนึ่งที่ EGA ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถนำข้อมูลไปบูรณาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในโครงการ Open Data ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานในส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Application Programming Interface; API) และการเปิดข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด (Open Data) ให้กับผู้จะพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ด้วย

มาตรฐานในการทำ API นี้ได้ระบุให้แอปพลิเคชันที่จะมีการติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูลต้องมีการพัฒนาส่วนของ API ที่ระบบแม่ข่ายข้อมูลขึ้นมาทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอ ขณะที่แอปพลิเคชันที่มีการต่อติดกับระบบแม่ข่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อขอข้อมูล ส่งข้อมูลหรือขอให้ระบบแม่ข่ายดำเนินการประมวลผลต้องทำงานผ่าน API เสมอ โดยที่ API ที่พัฒนาขึ้นควรรับส่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในขณะพัฒนา เช่น รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ในปัจจุบัน เป็นต้น

อีกส่วนที่สำคัญคือ การทำ API เพื่อการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Contents' Accessing API) โดยแอปพลิเคชันที่มีการแสดงข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวสารสาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลทางสถิติที่เป็นสาธารณะ รายการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ควรขอข้อมูลดังกล่าวไปยัง Public API ของหน่วยงาน ซึ่ง Public API นี้ควรเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้งานได้ โดยอาจจะมีขั้นตอนการขอสิทธิ์ในการใช้งาน ขณะที่หน่วยงานควรพิจารณา Public API เพื่อให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถนำข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากหน่วยงานไปใช้งานได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Public API ควรเข้าถึงได้โดยง่าย มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในช่วงที่พัฒนาขณะนั้น และ Public API ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่ควรมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานภายในระบบ และไม่ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เปิดให้มีการดาวน์โหลดเพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ที่https://www.ega.or.th//upload/download/file_01d3944292ac5ffc97e76bf1e1faa8ed.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส่วนการตลาดและการสื่อสาร
นายธรรณพ ศิริธรรมวิไล
โทรศัพท์ 0-2612-6000 ต่อ 3403
โทรศัพท์มือถือ 08-1845-1459
อีเมล thannop.sirithamwilai@ega.or.th

Latest Press Release

เอเชียซอฟท์ ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 3 เร่งแผนไตรมาส 4 สร้างผลกำไร

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3/2561 สืบเนื่องจากการเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการเกมใหม่ในไตรมาสนี้ ทำให้ไม่เกิดรายได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ไม่เป็นตามที่คาดหวัง โดยขาดทุน 11.8 ล้านบาท...

ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

- SAM R34/35 คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อไร้สายระยะไกล พร้อมยืดอายุแบตเตอรี่ และประหยัดพลังงานมากที่สุดในอุตสาหกรรม ปัจจุบัน เทคโนโลยี LoRa(R) (Long Range) กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึง Internet of Things (IoT)...

Kaidee รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว BaanKaidee แหล่งซื้อ-ขายอสังหาฯ ออนไลน์ที่ยอดคนเข้าชมทะลุ 10 ล้าน และปิดการขายได้มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท

Kaidee ตลาดซื้อ-ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้ารุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว BaanKaidee - บ้านขายดี ( Baan.Kaidee.com ) พื้นที่ซื้อ-ขาย อสังหาฯ ออนไลน์ ที่ชูจุดเด่นช่วยเหลือผู้ใช้งานในด้านความหลากหลายของประเภทอสังหาฯ...

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยกับฟินแลนด์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ...

Gossip News: ITEL ผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจ Cloud Services

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ร่วมงานสุดยอดสัมมนาใหญ่โค้งสุดท้ายของปี 2561 " เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ทุกธุรกิจในยุค 4.0" โดย ITEL ในฐานะผู้นำการให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 75...

Related Topics