มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday October 5, 2015 10:22
กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ หน่วยงานของรัฐที่สร้างบริการออนไลน์ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ลงลึกทั้งการเขียนโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อยอด พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแก่ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปแล้ว

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ขณะนี้ EGA ได้จัดทำมาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นการรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีและมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วโลก เพื่อให้ภาครัฐมีมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเริ่มผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานนี้ไปใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

มาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติด้านการให้บริการ (Application Functional Requirement) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของแอปพลิเคชัน ในส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน (User Interface and Usability) ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น จนไปถึงการกำหนดโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของหน้าจอโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานหรือรับบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลัก หรือการกำหนดให้แต่ละหน้าจอต้องมีป้ายชื่อกำกับหน้าจออย่างชัดเจน โดยที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมความสามารถหลักของแอปพลิเคชันและมีช่องทางการเข้าถึงความสามารถหลักอย่างชัดเจน เป็นต้น

ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการเปลี่ยนหน้าจอ (Navigation), การรองรับขนาดหน้าจอ (Supported Resolution), การสร้างปุ่มและองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุมได้ (Buttons & Touchable elements), ความสามารถในการอ่านได้ (Readability), ความสอดคล้องกับแอปพลิเคชันอื่นๆ (Platform Consistency) ก็มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้อย่างละเอียด

นอกจากข้อกำหนดพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไปแล้ว ในมาตรฐานชุดนี้ยังได้กำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ใช้งาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และข้อตกลงในการใช้งาน (User's Right), การเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Cache Data, Caching), การเก็บข้อมูลถาวรไว้ในอุปกรณ์ของของผู้ใช้งาน (Local Storage), การใช้งานชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก (3rd Party Software Development Kit; SDK) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันให้ความสำคัญและแอปพลิเคชันภาครัฐต้องไม่ละเลยในเรื่องเหล่านี้

อีกส่วนหนึ่งที่ EGA ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถนำข้อมูลไปบูรณาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในโครงการ Open Data ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานในส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Application Programming Interface; API) และการเปิดข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด (Open Data) ให้กับผู้จะพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ด้วย

มาตรฐานในการทำ API นี้ได้ระบุให้แอปพลิเคชันที่จะมีการติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูลต้องมีการพัฒนาส่วนของ API ที่ระบบแม่ข่ายข้อมูลขึ้นมาทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอ ขณะที่แอปพลิเคชันที่มีการต่อติดกับระบบแม่ข่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อขอข้อมูล ส่งข้อมูลหรือขอให้ระบบแม่ข่ายดำเนินการประมวลผลต้องทำงานผ่าน API เสมอ โดยที่ API ที่พัฒนาขึ้นควรรับส่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในขณะพัฒนา เช่น รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ในปัจจุบัน เป็นต้น

อีกส่วนที่สำคัญคือ การทำ API เพื่อการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Contents' Accessing API) โดยแอปพลิเคชันที่มีการแสดงข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวสารสาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลทางสถิติที่เป็นสาธารณะ รายการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ควรขอข้อมูลดังกล่าวไปยัง Public API ของหน่วยงาน ซึ่ง Public API นี้ควรเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้งานได้ โดยอาจจะมีขั้นตอนการขอสิทธิ์ในการใช้งาน ขณะที่หน่วยงานควรพิจารณา Public API เพื่อให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถนำข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากหน่วยงานไปใช้งานได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Public API ควรเข้าถึงได้โดยง่าย มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในช่วงที่พัฒนาขณะนั้น และ Public API ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่ควรมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานภายในระบบ และไม่ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เปิดให้มีการดาวน์โหลดเพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ที่https://www.ega.or.th//upload/download/file_01d3944292ac5ffc97e76bf1e1faa8ed.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส่วนการตลาดและการสื่อสาร
นายธรรณพ ศิริธรรมวิไล
โทรศัพท์ 0-2612-6000 ต่อ 3403
โทรศัพท์มือถือ 08-1845-1459
อีเมล thannop.sirithamwilai@ega.or.th

Latest Press Release

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดโครงการ IIoT Contest เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 จัดโครงการ "IIoT Contest" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่กำลังทำโครงงานเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ที่มั่นใจว่าโครงงานจะเสริมแกร่งให้กับ Industrial Internet of Thing (IIoT)...

Dyson เผยโฉมพัดลมกรองอากาศเทคโนโลยีล่าสุด เพื่ออากาศบริสุทธิ์ทุกมุมห้อง

- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาให้ความสามารถในการกรองอากาศที่โดดเด่น จากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง และการไหลเวียนของอากาศ - ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถกรองอากาศที่โดดเด่น พัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง...

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน การใช้หน้ากาก N95...

เกมเอ็กซ์คลูซีฟ PlayStation4 DAYS GONE เปิดให้พรีออเดอร์ 18 มกราคม ศกนี้

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง สาขาสิงคโปร์ ประกาศวันพรีออเดอร์เกม "DAYS GONE" แบบดิจิทัลดาวน์โหลดเริ่มจับจองได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ศกนี้ ผ่านทาง PlayStation(TM) Store โดยแบบแผ่นบลูเรย์ รุ่น Standard Edition เสนอราคา 1,890 บาท และ รุ่น...

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2019

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ "TCT/TTA Joint Seminar 2019" หัวข้อ "Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย...

Related Topics