เอ็นไอเอ เร่งสร้างนวัตกรเกษตรยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday August 10, 2018 14:19
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) เดินหน้าโครงการ AgSeed By ABC Center เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของไทย โดยเฉพาะสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีที่มีอยู่จำนวนมากและผู้สนใจในธุรกิจเกษตร ได้พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ไอเดียการทำเกษตรยุคใหม่ ด้วยสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทยในอนาคตปี ค.ศ. 2030 (New Farming Model 2030) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้ก้าวไกลระดับโลก และเปลี่ยนผ่านไปสู่"เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร" ด้วยสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวในการเปิดงานสัมมนา "New Farming Model 2030 - What is in? What is out?" ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC Center จัดขึ้น ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยระบุว่า ปัจจุบันภาคเกษตรไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการนำนวัตกรรมการเกษตรมาใช้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของการเกษตรยุคใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาของการทำเกษตรแบบเดิม เกิดธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ การเกษตรถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและคนรุ่นใหม่สนใจทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากจำนวนนักเรียนที่สนใจเรียนด้านการเกษตรมากขึ้น และเกิดสตาร์ทอัพและบริษัทต่างๆ ในธุรกิจเกษตรนับ 1,000 บริษัท

เอ็นไอเอ ได้เห็นความสำคัญของการยกระดับการเกษตรในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center (ABC Center) ขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือการเร่งสร้างเสริมความสามารถแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจเกษตร ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ABC Center ได้ดำเนินโครงการ แสวงหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรเพื่อจุดประกายไอเดียแนวคิดให้กับกลุ่มนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ หรือ AgSeed Episode 1 : New Farming Model 2030 โดยได้เชิญชวนผู้สนใจในภาคการเกษตรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup ที่มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา นักคิดอิสระที่มีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนโฉมการเกษตร บริษัทเอกชนที่มีความชำนาญและความรู้ในธุรกิจการเกษตร นักวิชาการที่มีพื้นฐานความรู้และชื่นชอบในธุรกิจการเกษตร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร มาร่วมแข่งขันประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรมโดยจินตนาการไปถึงระบบการเกษตรแบบใหม่ในปี 2030 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อหาสุดยอดไอเดียฟาร์มเกษตรยุคใหม่ และเข้าสู่โปรแกรมการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เน้นการพัฒนาบุคคลเพื่อเปิดมุมมองและสร้างไอเดียที่ทำได้จริง เตรียมพร้อมสู่การเป็นธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ผ่านโปรแกรมต่อเนื่องของ ABC center เช่น FarmStarter FarmLab

ด้วยกระบวนการเช่นนี้ จะได้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ด้านเกษตร ไอเดียและการทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวทางในการวางแผนการตลาด และการตกผลึกไอเดีย ที่ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำไปสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริงได้ มีแนวทางการเลือกช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับตนซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งยังส่งผลให้เห็นถึงการวางแผนโครงการในอนาคต รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงแหล่งให้คำปรึกษาและเงินทุนเพื่อนำไปสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่เคียงคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ 10 สุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 ที่มานำเสนอมาจากบุคคลหลายสาขาอาชีพ เพราะไม่ว่าใครก็มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของไทยได้ เป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-45 ปี อาทิ กลุ่มนักพัฒนาในแวดวงเทคโนโลยี เสนอไอเดีย Farmbot ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้แขนกลเข้ามาช่วย และ Platform ครบวงจร ส่วน AgTech Startups มีไอเดีย Smart Farm ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการนำเทคโนโลยี VR มาช่วยฝึกความชำนาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการสูญเสีย ยังมีนักออกแบบเสนอ การออกแบบพื้นที่การเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่จะมาสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและโดดเด่นระดับโลก นักการตลาดเสนอเรื่อง Image processing มาควบคุมความอร่อยของผลไม้ และโดรนที่มาช่วยเก็บเกี่ยวผลไม้ได้อย่างแม่นยำ

สำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 ได้แก่ไอเดีย Farmbot ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้แขนกลเข้ามาช่วย ของนายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา รางวัลรองชนะเลิศเป็นของ นางสาวปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์ เจ้าของไอเดีย Image processing มาควบคุมความอร่อยของผลไม้ นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข จากไอเดียการนำเทคโนโลยี VR มาช่วยฝึกความชำนาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการสูญเสีย และนางสาวนพรัตน์ พันธุ์พินิจ จากไอเดีย การจัดการข้อมูล Big Tree

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพบว่า มีผู้สนใจต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไทยให้ดีกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าไอเดียนวัตกรรมของภาคเกษตรไทยในปี 2030 จะจุดประกายให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรไทยที่ทันสมัยและยั่งยืน ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือและอาวุธสำหรับนวัตกรเศรษฐกิจยุคใหม่ของภาคเกษตรไทยให้พร้อมรับมือโฉมหน้าโลกเกษตรในอนาคตอันใกล้ ทำให้โลกเกษตรไทยสมาร์ทมีนวัตกรรมได้ในธุรกิจเกษตรระดับโลก


Latest Press Release

Dassault Systemes ร่วมกับ CITE Research เผยผลสำรวจ ระบุ ปี 2030 ผู้บริโภคอยากเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูปและมีหุ่นยนต์ช่วยงานบ้าน

- แบบสำรวจความเห็นเชิงลึกชาวอเมริกันจำนวน 1,000 คน ถึงความต้องการประสบการณ์ใช้งานต่างๆ ภายในบ้าน การเดินทาง สุขภาพและร้านค้า - ผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่า 70% จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฮบริดในอนาคต ขณะที่ 51% คิดว่าจะมีโอกาสได้เดินทางด้วยไฮเปอร์ลูป และ 38%...

ภาพข่าว: ฟาสต์เวิร์ค เว็บ-แอปพลิเคชั่นสุดปัง! แหล่งงานฟรีแลนซ์-มืออาชีพมาแรง ตั้งเป้าปีนี้มูลค่าจ้างงานทะลุ 500 ล้านบาท

นายวสะ สุภาโชค เอี่ยมสุรีย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (คนกลาง) นายจิรัฏฐ์ วิภากุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี (คนซ้ายสุด) และ นายเจิด พิชิตกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด (คนขวาสุด) บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด...

เอ็นทีที คอม ร่วมสนับสนุนการจัดงาน TCT/TTA Joint Seminar 2019

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมานาบุ คาฮาระ ประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) หรือ เอ็นทีที คอม ในฐานะสมาชิกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี "TCT/TTA Joint Seminar 2019" จัดโดย...

เอ็นไอเอเปิดวาร์ป 10 นวัตกรรมปี 62 ที่จะทำให้ทุกไลฟ์สไตล์กลายเป็นเรื่องหมู ๆ ให้คนไทยมีความสุขมากกว่าที่เคย จากไอเดียสุดล้ำ

เริ่มเข้าสู่ศักราชใหม่ แน่นอนว่าหลายคนก็คงต้องการที่จะมีวิถีชีวิตที่เก๋ไก๋ไฉไลกว่าเก่า และขึ้นชื่อว่าเป็นปีหมูทั้งที ใครล่ะ??? จะไม่อยากได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมทำให้กิจกรรมในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องหมู ๆ...

จ๊อบไทยเปิดตัว โมบาย แอปพลิเคชัน เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนหางานทุกรูปแบบ ชี้ผลสำรวจพฤติกรรมการหางานผ่านมือถือสูงถึง 64.27%

- พร้อมปรับโฉมแบรนด์ใหม่ในรอบ 19 ปี เพื่อก้าวเข้าสู่ "จ๊อบไทย แพลตฟอร์ม" บริการคุณภาพที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การหางาน สมัครงาน ค้นหาบุคลากรที่สะดวกและครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้น จ๊อบไทย (JobThai) บริการหางาน สมัครงานออนไลน์อันดับ 1...

Related Topics