#ดีอีเปิดเวทีสัมมนารู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday March 13, 2019 15:04
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ชวนนักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทุกภาคส่วนชี้เป็นกฎหมายเพื่อการ "ป้องกัน" ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์วิเคราะห์ประโยชน์ 3 ข้อที่ประชาชนจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้จัดงานสัมมนา "รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเปิดเวทีสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งสื่อสารถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากรายงานแนวโน้ม 10 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2562 ของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ระบุว่า การโจมตีทางไซเบอร์ และการโจรกรรมข้อมูล เป็น 2 ความเสี่ยงที่ติดอันดับด้วย

"พ.ร.บ.ไซเบอร์ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคม เน้นการใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันมีการใช้ดิจิทัล ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมาก และมีระบบคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งอยู่ในระบบของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ระบบการเงินของแบงก์ต่างๆ ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับระบบที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญกับภาคส่วนอื่นๆ คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) เพราะเป็นหัวใจว่าถ้าระบบส่วนนี้ล่ม ระบบอื่นก็ล่มตาม" ดร.พันธ์ศักดิ์กล่าว

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า หลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งเน้นการป้องกัน และสร้างความแข็งแกร่งทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม เพราะบริการสำคัญใน CII มักเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง บริการภาครัฐที่สำคัญ การเงิน-การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงาน-สาธารณูปโภค และสาธารณสุข

นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กล่าวว่า ความสำคัญของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ คือ เพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศมีวินัย และต้องปฏิบัติตามประมวลแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานขั้นต่ำ ที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) กำหนด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้หลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ประเมิน 3 ข้อ ได้แก่ 1.ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ 2.มีหน่วยงานหลักรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการช่วยเหลือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ และ 3.มีการสนับสนุนในการให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ และให้การดำเนินงานของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศสามารถให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ข้อสำคัญอย่างมากจากการมีกฎหมายฉบับนี้

รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวให้ความเห็นว่า เนื้อหาใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ มาเทียบเคียงกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พบว่ามีความสอดคล้องกัน และไม่มีข้อใดละเมิดตามข้อกังวล ในการเข้าตรวจค้นเคหสถาน เข้าถึงข้อมูล หรือยึดคอมพิวเตอร์นั้น ในพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยศาล เป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่มีการจำกัดหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ขณะที่ ในการรับมือภัยคุกคามระดับวิกฤติ จะเข้าไปอยู่ในส่วนของกฎหมายความมั่นคง

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ และประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) กล่าวว่า พ.ร.บ.ไซเบอร์ จะมีส่วนช่วยให้เกิดการบูรณาการ และการทำงานร่วมกัน เพราะไซเบอร์เป็นภัยจากภายนอก

พล.ต.ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กล่าวว่า การมีกฎหมายด้านไซเบอร์ ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ และความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ มีเอกภาพในการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน รับมือ และลดภัยเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

นายพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ดำเนินรายการสื่อออนไลน์ The Standard กล่าวว่า ในมุมมองของประชาชนคนหนึ่ง เมื่อดูจากชื่อ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคปลอดภัยไซเบอรื ไม่กังวลว่ากฎหมายนี้จะส่งผลกระทบคนทั่วไป และมองว่าควรมี พ.ร.บ. นี้มานานแล้ว เพราะถ้าประเทศไทยจะนำหน้าด้วยเทคโนโลยี และวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.นี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ท่านที่สองจากซ้าย) และทีมงาน ร่วม "โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" พร้อมทั้งสานความร่วมมือด้านวิชาการ...

พัฒนาการใช้ประโยชน์ Big Data หวังต่อยอดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเชื่อมโยงเทคโนโลยีในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ...

พัดลมกรองอากาศเทคโนโลยีใหม่ Dyson Pure Cool Cryptomic ดักจับมลพิษและกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ มอบอากาศที่บริสุทธิ์ทั่วทุกมุมห้อง

Dyson เปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพัดลมกรองอากาศใหม่ล่าสุด Dyson Pure Cool Cryptomic ในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยทีมนักเคมีและวิศวกรของ Dyson มีคุณสมบัติในการกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์อย่างต่อเนื่องในระดับโมเลกุล...

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ปรับโฉมชั้น 4 สู่ศูนย์รวมมือถือและอุปกรณ์ไอที...แบรนด์ดัง โชว์ความครบ เด็ดทุกไอเท็ม ให้ได้เลือกซื้อจุใจ ดันสู่เบอร์ 1 ศูนย์กลางสินค้าไอทีย่านนนทบุรี

นางสาวเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ภายใต้กลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับพื้นที่ชั้น 4 ของศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน สู่โมบายแอนด์ไอทีโซน (Mobile & IT Zone) ในครั้งนี้ว่า...

AMD จัดโปรแรงส่งท้ายปี รับโชค 2 ต่อ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. ศกนี้

AMD (NASDAQ: AMD) ผู้นำนวัตกรรมโปรเซสเซอร์และกราฟิกการ์ดระดับโลกสำหรับวงการเกม จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีกุน สำหรับผู้ที่ซื้อ Notebook หรือ PC Desktop Branded ที่ใช้ขุมพลังจากโปรเซสเซอร์ และกราฟิกการ์ด AMD ตามรุ่นที่ร่วมรายการดังนี้ - เมื่อซื้อ...

Related Topics