เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday July 19, 2019 12:02
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--โพลีพลัส พีอาร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายการสนับสนุนโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า "เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับรากฐานหลักด้านระบบสื่อสารและดิจิทัลของประเทศ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของภาครัฐ และร่วมเป็นเครือข่ายผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน และภาคประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยเอไอเอสได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ทั้งนี้ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงการสื่อสารไร้สาย และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G รวมถึงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้แก่เยาวชน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้แก่นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์จากองค์ความรู้ทั่วโลก รวมถึงช่วยให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนชายขอบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้ง เปิดการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซล, ถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำและตู้กดน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งการได้เข้ามาพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเอไอเอส ที่ได้รับโอกาสจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2559 - 2562 เอไอเอส ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย มาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ในปี 2559 ดำเนินโครงการ ระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถัดมาในปี 2560 ดำเนินโครงการ Digital for THAIs ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง จ.ตาก และปี 2561 โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) จ.ตาก จนกระทั่งในปี 2562 นี้ เอไอเอสจึงได้ดำเนินโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำเอาขีดความสามารถของบุคลากรและศักยภาพทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันจะเป็นกลไกหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป"


Latest Press Release

เทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากรที่ทันสมัย ช่วยขจัดอคติ และสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย

การบริหารบุคลากรที่มีความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติทวีความสำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ ความต้องการฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และการแข่งขันกันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาด ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

มธบ.จัดเสวนาติดอาวุธความรู้ด้านเงินดิจิทัลและบล็อกเชน เชิญกูรูร่วมแชร์ไอเดีย เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ?

เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้วิถีชีวิต องค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม แม้กระทั่งภาครัฐถูกดิสรัปต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะ...

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมนา MSC Open House for Japanese Customer เปิดบ้านแนะนำโซลูชั่นกับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมนา "MSC Open House for Japanese Customer" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสงค์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG)...

หัวเว่ยตั้งเป้าประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยี AI

มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน กล่าวว่า หัวเว่ยหวังที่จะพัฒนาไปไกลกว่า 5G และเล็งที่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กล่าวในระหว่างการประชุมภายในว่า "5G...

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 ระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งานในออฟฟิศและงานพิมพ์ออนดีมานด์ พิมพ์โปสการ์ดได้เร็วขึ้น

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d (50 ppm)หมายเหตุ1 รองรับการพิมพ์โปสการ์ดและงานพิมพ์ตามยอดสั่งจำนวนน้อยหรืองานพิมพ์ออนดีมานด์ (print-on-demand) ในสำนักงาน โดยมีการปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ DocuPrint...

Related Topics