อพท.ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อ ชูไฮไลท์ประติมากรรมหุ่นฟาง-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday March 15, 2018 15:11
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

อพท.เลย ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชน จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเก่าเล่าเรื่องนาอ้อ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรม ชูไฮไลท์ประติมากรรมหุ่นฟางแลนด์มาร์คใหม่ สร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวใหม่ สร้างความเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย หรือ อพท.5 เปิดเผยว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเลยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเก่าเล่าเรื่องคนนาอ้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรม พร้อมจัดทำประติมากรรมหุ่นฟาง โดยอพท.ได้เข้าไปพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยวแก่ชุมชนนาอ้อ พร้อมทั้งสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ทั้งนี้ ชุมชนนาอ้อเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเชื้อสาย "เผ่าไทลื้อ" เริ่มมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้ ตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2236 ดังนั้น จึงเห็นว่าในตำบลนาอ้อจะมีโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัดศรีจันทร์ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย มีส้วมฝรั่งเศส ซึ่งสื่อถึงเรื่องราววีรกรรมของชาวนาอ้อในสมัยที่ฝรั่งเศสบุกเพื่อชิงดินแดนประเทศไทย นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ยังเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีคุณค่า ซึ่งคู่ควรแก่การอนุรักษ์หวงแหน มีศาลเจ้าปู่คำแดง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาอ้อเคารพนับถือ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แม้ชุมชนนาอ้อจะเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเลย อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน และมีประวัติศาสตร์มากมาย แต่จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อ คือ ขาดการนำเสนอให้น่าสนใจและขาดแหล่งดึงดูด อพท. จึงมีแนวคิดในการสร้างประติมากรรมหุ่นฟางขึ้นมา เพื่อสร้างจุดขายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

สำหรับประติมากรรมหุ่นฟางมีทั้งหมด จำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย ช้าง ปลาแม่น้ำโขง หุ่นฟางชาวชุมชนนาอ้อ น้องพาเพลิน (mascot ของ อพท.) ค่างแว่นถิ่นเหนือแห่งวัดถ้ำผาปู่และพญานาค เพื่อเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ด้วยการนำกองฟางที่เหลือเหลือทิ้งจากการทำนามาสร้างเป็นหุ่นฟางจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านนาอ้อเพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้หุ่นฟาง ประกอบด้วย 1. ช้าง : มีความหมายถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นครั้งแรก โดยเสด็จฯ ไปยังหลังแป อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ และได้ประทับช้างที่กรมป่าไม้จัดถวาย ซึ่งมีช้างจำนวน 2 เชือก มีชื่อว่า พลายหมื่นและพลายแสน จากนั้นทั้ง 2 พระองค์ ได้ทรงประทับช้างชมทัศนียภาพที่เป็นทุ่งหญ้า และน้ำตกธารสวรรค์ และอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

2. ปลาแม่น้ำโขง : จำนวน 10 ชนิด มีความหมายถึง ปลาที่มีอยู่ในแม่น้ำโขง เป็นปลาที่มีในพื้นที่จังหวัดเลย อยู่คู่กับวิถีชีวิตกับชาวจังหวัดเลยมาตั้งแต่อดีต โดยมีปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาบึก ปลาคัง ปลากระทิง ปลากระเบนลาว หรือ ปลากระเบนแม่น้ำโขง ปลาปักเป้าดำแม่น้ำโขง หรือ ปลาปักเป้าบึง ปลาค้าว ปลาตองลาย ปลาเสือตอลายเล็ก ปลาโจกและปลาไน

3. หุ่นฟางชาวชุมชนนาอ้อ : มีความหมายถึงชาวชุมชนนาอ้อ ที่มีประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี จะมีการแสดงครกมอง หรือครกกระเดื่องเพื่อสื่อถึงการปลูกข้าว ตำข้าวในอดีต รวมไปถึงจัดแสดงเครื่องมือจับปลา ทอผ้า และอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงหุ่นชาวนาอ้อ

4. น้องพาเพลิน : (ตัวการ์ตูนสีน้ำเงิน) เป็นมาสคอต (mascot) ของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มีชื่อว่า "น้องพาเพลิน" ซึ่งชนะ ประกวดการออกแบบโดยนายสมพงษ์ รัตนกุญชร โดย อพท. จะใช้มาสคอตนี้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่พิเศษที่ดูแล ซึ่งตำบลนาอ้อถือเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อพท. ดำเนินงาน

5. ค่างแว่นถิ่นเหนือแห่งวัดถ้ำผาปู่ : เป็นสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตำบลนาอ้อ และมีแห่งเดียวในจังหวัดเลย ณ วัดถ้ำผาปู่ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม ถ่ายรูปและให้อาหาร

6. พญานาค : เป็นตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงมาอย่างยาวนาน มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้คนจำนวนมากให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชา


Latest Press Release

นกแอร์รุก! สยายปีกสู่อินเดียครั้งแรกของการบินตรง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - กูวาฮาติ เดินหน้าขยายเส้นทางบิน ตามแผนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกับเส้นทางการบินใหม่

สายการบินนกแอร์ เดินหน้าปีกครั้งแรกสู่อินเดีย พร้อมเปิดบินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังเมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย รวมแล้ว 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,300 บาท ซึ่งการเปิดเส้นทางดอนเมือง – กูวาฮาติ ของนกแอร์ในครั้งนี้...

มาสเตอร์การ์ด และ อาเซียน ร่วมปลุกแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวกับแคมเปญ Feel the Warmth

ในฐานะพันธมิตรด้านการชำระเงินผ่านบัตรในเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ดคือเพื่อนที่รู้ใจของนักท่องเที่ยว ที่มอบการใช้จ่ายที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และราบรื่น พร้อมสร้างความทรงจำสุดประทับใจกับประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้ มาสเตอร์การ์ดจับมือกับหน่วยงานส่งเสริมการท่อ...

กลุ่มเครือโรงแรมแชงกรี-ลา เชิญแขกห้องพักและนักท่องเที่ยว ร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ #MyShangriLa เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหลากหลายรูปแบบ พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย

กลุ่มเครือโรงแรมแชงกรี-ลา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทได้ประกาศการเปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่ายระดับโลกในหัวข้อ #MyShangriLa แล้ววันนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายตลอดหกเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนิยามใหม่ของ แชงกรี-ลา...

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ททท. การบินไทย และ ไทยสมายล์แอร์เวย์ - เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ แข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนทั่วโลก

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, เว็บไซต์ Hello Local.travel และ Readme.me เปิดตัว 44 เยาวชนนักเล่าเรื่องจากทั่วโลก...

มอบความอร่อยสุดคุ้มกับ บุฟเฟ่ต์อาหารจีนและสเต็กชั้นเลิศ มื้อกลางวัน ที่ห้องอาหารจัสมิน, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ห้องอาหารจัสมินขอมอบความอร่อยสุดคุ้มกับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน ที่นำทีมโดยอาหารจีนขึ้นชื่อพร้อมติ่มซำให้เลือกทานกันแบบไม่อั้น ตามมาด้วยความอร่อยของมุมอาหารฝรั่ง อาทิ ซุป สลัด พาสต้า และสเต็กที่การันตีความสดใหม่ของเนื้อที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง-ซอสรสเลิศ...

Related Topics