ไปรษณีย์ไทย ยกระดับตลาดประมงท่าเรือพลี สู่ที่สุดแห่ง ตลาดสตรีทซีฟู้ด เดินหน้าสานต่อโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปลุกตำนานอาหารทะเล ปรุงสด พร้อมเสิร์ฟ เสริมแกร่งการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Tuesday June 12, 2018 12:11
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าสานต่อโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ล่าสุดจับมือประชาคมเครือข่ายจังหวัดชลบุรี ยกระดับตลาดประมงท้องถิ่น "ท่าเรือพลี" สู่ที่สุดของการเป็น "ตลาดสตรีทซีฟู้ด - จากประมงพื้นบ้าน สู่ตำนานอาหารอร่อย" พร้อมพัฒนากลุ่มผู้ค้า สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และพัฒนาภูมิทัศน์ของตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการขายสินค้าอาหารท้องถิ่น ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในตลาดประมงท่าเรือพลีมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยผ่านการส่งเสริม ยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย ไปรษณีย์ไทย เตรียมต่อยอดขยายผลการพัฒนา ยกระดับชุมชนและสินค้าท้องถิ่นไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 18 พื้นที่ทั่วประเทศในปี 2561 นี้

ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมของท้องถิ่น ด้วยการใช้เครือข่าย "บวร – บ้าน วัด โรงเรียน" และมีที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่บูรณาการกับเครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน ผลักดันไปสู่เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับการเสริมสร้างคนคู่คุณธรรม

ด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวถึงการสนับสนุนชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ว่า การดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุขตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง นี้ ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลเมืองชลบุรี และศูนย์นาฏศิลป์ท่าเรือพลี โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลุ่มผู้ค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ ซึ่งเป็นเสมือนเจ้าของพื้นที่ ให้เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่พัฒนากระบวนการดำเนินงานของตนเองได้ พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหาร เนื่องจากตลาดประมงท่าเรือพลีเป็นตลาดขายอาหารปรุงสำเร็จเป็นหลัก กระบวนการควบคุมคุณภาพ และความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาภูมิทัศน์ของตลาดประมงท่าเรือพลี เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการขายสินค้าอาหารท้องถิ่น จึงสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาภูมิทัศน์ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้เริ่มจัดทำป้ายร้านค้า เพื่อพัฒนาทัศนียภาพภายในตลาดให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของตลาดอื่นๆ ด้วย

ด้าน นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "การนำร่องดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาตลาดให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก เป็นสถานที่ซื้อหาหรือทานอาหารทะเลสดๆ ผู้บริโภคได้ทานอาหารทะเลในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประมงท่าเรือพลี ได้สร้างความเข้ฒแข็งและมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวชลบุรีอีกด้วย"

การดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุขสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประมงท่าเรือพลี ภายใต้โครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมการขายอาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสุก การประกอบอาชีพประมง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เมืองไทยเป็น "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Call Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Latest Press Release

เทศกาลดนตรีซิมโฟนีเสิ่นหยาง ผสานศิลปะกับเมือง พร้อมเผยเสน่ห์แห่งค่ำคืนฤดูร้อน

เมื่อคืนวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เทศกาลดนตรี Hunhe River Bank Symphony Music Festival ครั้งที่ 5 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ Yunyang Pavilion โดยมีวง North Symphony Orchestra จากวิทยาลัยดนตรีเสิ่นหยาง...

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวแนะนำเส้นทางบินใหม่ สายการบินไทย เที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได ประเทศญี่ปุ่น และแถลงการณ์บริหารจัดการสนามบินเซนได

สุเมธ ดำรงชัยธรรม (คนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ (ที่ 3 จากขวา) ผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด แถลงข่าวแนะนำเส้นทางบินใหม่ สายการบินไทย เที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได...

เอมิเรตส์ ฉลองเปิดตัวเส้นทางบินตรงทุกวันพนมเปญ-กรุงเทพฯ

สายการบินเอมิเรตส์จัดงานกาล่าดินเนอร์ในโอกาสการประกาศเปิดตัวเที่ยวบินใหม่ล่าสุดด้วยบริการบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และพนมเปญ โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต หน่วยงานภาครัฐ และเหล่าพันธมิตร เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ...

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เซ็นต์สัญญาบริหาร โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส คาราเพซ เขาเต่า หัวหิน

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท นำโดย มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท พร้อมด้วย บริษัทวัน เพลส เอสเตท จำกัด นำโดยคุณปองพิพัฒน์ กาญจนสุพัฒน์ (กลาง)...

หลับสบาย ไม่พลาดการเชื่อมต่อ และพร้อมออกสำรวจเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวไปกับ โอโซ่ ภูเก็ต โปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองการเปิดตัวโรงแรมใหม่ เริ่มต้นที่ 1,600 บาท+ ต่อคืน

โอโซ่ ภูเก็ต โรงแรมใหม่ล่าสุดในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป พร้อมเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2562 นำเสนอประสบการณ์สำหรับการพักผ่อนแบบเรียบง่าย มุ่งเน้นในเรื่องการหลับสบาย และพร้อมออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวอย่างสดชื่น...

Related Topics