วิศวะมหิดล นำร่อง SmartMetro ผนึกองค์กรในอังกฤษ ใช้ Big Data พัฒนาบริการรถไฟฟ้ามวลชนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Wednesday November 27, 2019 14:18
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกพลัง 5 องค์กรของไทยและสหราชอาณาจักร พัฒนายกระดับบริการระบบขนส่งมวลชนทางรางไทยให้ก้าวไกลและมีมาตรฐาน โดย ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ University College London สหราชอาณาจักร โดย ดร.ทากุ ฟูจิยาม่า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย Transport for London และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้โครงการวิจัย Smart Metro Operations Enhancement Through Data Analytics" ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบ Big Data และการนำมาใช้ประโยชน์วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อพัฒนาระบบบริการในรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

โครงการนำร่อง SmartMetro

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานโลจิสติกส์และระบบรางเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญ ด้วยเป็นระบบคมนาคมที่ตอบโจทย์การเดินทางของประชาชน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สมาร์ทซิตี้ ลดปัญหารถติด ลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่สูงถึง 40%ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ ตลอดจนช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพลงได้ ในระยะ20 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมกันพัฒนาสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกขึ้น จนถึงวันนี้ มีการลงทุนมหาศาล ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและกำลังขยายไปใน 5 เมืองหลักในภูมิภาค เช่น ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก ดังนั้นความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการวิจัย Smart Metro Operations Enhancement Through Data Analytics โดยมีโครงการ SmartMetro การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโครงการนำร่อง จะเป็นพลังสำคัญเพื่อการวิจัยพัฒนาร่วมกัน และวางกรอบแนวทางการยกระดับมาตรฐานและบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย

มุ่งพัฒนามาตรฐานขนส่งทางรางไทย

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยของโครงการฯ กล่าวว่า ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทยนั้น ปัจจุบันข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้ามีอยู่หลากหลายและกระจัดกระจาย โดยข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บอยู่ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้รับสัมปทาน ยังไม่ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงบนแพลทฟอร์มเดียวกัน การพัฒนา Big Data และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อีกทั้งในอนาคตเราต้องมีเกณฑ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ผู้ใช้รถไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยอย่างแท้จริง จากความร่วมมือระหว่างไทย - อังกฤษครั้งนี้ จะเป็นการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ มาเป็นแนวทางเพื่อวางกรอบแนวทางการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐในการออกนโยบายและกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของไทย ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

พัฒนา BIG DATA และ DATA ANALYTICS

ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการ SmartMetro กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลวางแผนแม่บทด้านดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา Thailand 4.0 ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมระบบรางต้องปรับตัว พัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data และนำข้อมูลที่เตรียมไว้มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ ตอบโจทย์หรือวางแผนคาดการณ์ ที่เรียกว่า Data Analytics ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทยให้สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารในอนาคตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้โครงการนำร่องSmartMetro นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Newton Fund ภายใต้ชื่อโครงการ Industry Academic Partnership Programme-18/19 ซึ่งมี Royal Academy of Engineering และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร นำความรู้และโจทย์จากการดำเนินงานจริงในภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรของไทยและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ Reskill และ Upskill ให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะประสบการณ์ที่ใช้งานได้จริง พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนทางราง

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพคนไทยในระบบราง

ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน คณะวิศวะมหิดล โดยกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เร่งผลิตบุคลากรรองรับการขนส่งระบบราง 2หลักสูตร การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน และ 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) จากการลงทุนในโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพิ่มสูงมาก ดังนั้นการจัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดพัฒนาความรู้ ทักษะความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuing Professional Development (CPD) ก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับ University College London และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากสหราชอาณาจักร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มาถ่ายทอดให้อาจารย์ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย


Latest Press Release

เซเลบริตี้ร่วมออกร้านตลาดศิษย์เก่า สนุกสนาน อบอุ่นกับพี่น้องร่วมสถาบัน ที่งาน U MARKET PLACE ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 7 สาขา ใน กรุงเทพฯ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงาน U MARKET PLACE ตลาดรวมพลศิษย์เก่าและคนรักสถาบัน ที่รวมสินค้าอาหารและของใช้ กว่า 270 ร้านค้า จากเพจร้านค้าออนไลน์คอมมูนิตี้ ของศิษย์เก่าสถาบันชื่อดัง นำมาสู่ออนกราวน์มาร์เก็ต เพื่อช่วยสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจ...

ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และ เดอะ บาราย ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย และความสะอาดเพิ่มความมั่นใจให้กับแขกผู้เข้าพัก

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และ เดอะ บารายคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักและพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด โรงแรมได้มีการเตรียมการในการต้อนรับทุกท่านเข้าพักในโรงแรมของเราอย่างสบายใจ โรงแรมได้มีการยกระดับมาตรการการรักษาความสะอาดและความปลอดภ...

ไปเที่ยวให้หายคิดถึง. . . ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน กับข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับการพักผ่อน พร้อมเปิดให้บริการ 1 กรกฎาคม 2563

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัยให้คุณมั่นใจกับการพักผ่อนสไตล์นิวนอร์มอล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป...

จองตั๋วแอร์เอเชีย บินถึง 31 ธ.ค.นี้ เปลี่ยนวันได้ไม่จำกัดครั้ง ฟรีค่าธรรมเนียม!

แอร์เอเชียมอบความยืดหยุ่นการเดินทางให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ฟรีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน” สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งใหม่ เพื่อเดินทางถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อเนื่องจากนโยบายขยายอายุการใช้งานบัญชีเครดิตสำหรับผู้โดยสารเป็น 2...

เปิดวิชานอกตำรา ธุรกิจท่องเที่ยว ในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยว

ภาคการท่องเที่ยวที่คนทั้งประเทศยกให้เป็นฮีโร่ ที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 3 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วก็ต้องพ่ายให้แก่วายร้ายโควิด 19 ที่แผลงฤทธิ์อย่างรุนแรงในทุกระดับของธุรกิจท่องเที่ยว ไล่ตั้งแต่คนขับรถตุ๊กตุ๊ก โฮมสเตย์ขนาดเล็ก ร้านอาหาร...

Related Topics