Monday August 19, 2019 00:36

พลังงาน Press Release : 10 May 2016

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ พลังงาน—10 May 16

ด้วยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ ภายใต้หัวข้อ"อนาคตโลกที่สัมผัสได้ด้านพลังงาน – ยานยนต์ – วัสดุ – สังคม" หรือ The Smart Future in Energy – Transport – Materials