โกลว์เน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการประจำปี 2560 ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรวมในอัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday February 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--โกลว์ พลังงาน
ผลประกอบการประจำปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 52,537 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 18,053 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 9,076 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)[1] จำนวน 8,709 ล้านบาท
EBITDA สำหรับปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.8 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2559
ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 12,894 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 4,107 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 1,938 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 1,815 ล้านบาท
ปี 2560 เป็นปีที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "NNP ของปี 2560 จำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในโรงไฟฟ้าหลักในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงดังกล่าวช่วยทำให้ความพร้อมจ่ายภายหลังการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นเรายังคงได้รับผลประโยชน์จากโครงการ "SmartSave 2018" ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ประกอบกับระดับดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้เรายังสามารถใช้งบแสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท (ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรให้อยู่ในระดับ AA-) เพื่อจัดหาทุนที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง อีกความสำคัญที่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้ คือ ปี 2560 เป็นปีที่เรามียอดขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเป็นจำนวน 5.3เทราวัตต์-ชั่วโมง และ 7,885 กิโลตัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา"

เสนอเงินปันผลรวม 5.75 บาทต่อหุ้นเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการได้อนุมัติเงินปันผลรวมประจำปี 2560 ที่อัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเงินปันผลรวมของปี 2558 และ 2559 โดยจะได้มีการนำเสนออัตราเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายน ปี 2560 นี้ เงินปันผลรวมดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2560 และเงินปันผลปลายปีจำนวน 4.219 บาทต่อหุ้นซึ่งจะได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังได้รับการอนุมัติข้างต้น ในจำนวนเงินปันผลรวมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) เงินปันผลปกติจำนวน 3.826 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของเงินปันผลปกติซึ่งจ่ายในปี 2559 และ 2) เงินปันผลพิเศษจำนวน 1.924 บาทต่อหุ้น"

[1] กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานระดับโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ที่ เว็บไซต์ www.glow.co.th และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ www.engie.com


Latest Press Release

สมาคมผู้ประกอบการ NGV ชูพลังงานสะอาด ดีต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมเข้าพบรมต.พลังงาน แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ

สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เตรียมเข้าพบรัฐบาลและผู้ว่าปตท. หนุนใช้ NGV แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ลดอากาศเสีย เพราะเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า คุณศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์...

UAC ปลื้มโรงไฟฟ้าชีวภาพแม่แตง คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2019

บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC ปลื้มโรงไฟฟ้าชีวภาพแม่แตง คว้ารางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว นายชัชพล ประสพโชค...

GCL-SI จัดส่งโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Cast-Mono ให้โครงการพลังงานสะอาดในญี่ปุ่น

บริษัท GCL System Integration Technology Co. Ltd (GCL SI) ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการระบบพลังงานอัจฉริยะครบวงจร ได้จัดส่งโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Cast-mono รุ่นล่าสุดให้กับโครงการพลังงานสะอาด 2 โครงการที่ดำเนินการโดยบริษัท SB Energy...

Gossip News: UPA ฉายแววเด่น

ใครที่กริ๊งกร๊างสอบถามถึงความคืบหน้า…โครงการต่างๆ แผนงานและแนวโน้มธุรกิจของ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA ขอย้ำ! เดินตามแผน ล่าสุดได้ยินว่าส่งทีมงานเข้าดูความพร้อมในโครงการใหม่...

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. และกลุ่มบริษัทร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ได้ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย หรือ FID การพัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว ในประเทศโมซัมบิก อย่างเป็นทางการแล้ว นายพงศธร...

Related Topics