โกลว์เน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการประจำปี 2560 ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรวมในอัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday February 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--โกลว์ พลังงาน
ผลประกอบการประจำปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 52,537 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 18,053 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 9,076 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)[1] จำนวน 8,709 ล้านบาท
EBITDA สำหรับปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.8 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2559
ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 12,894 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 4,107 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 1,938 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 1,815 ล้านบาท
ปี 2560 เป็นปีที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "NNP ของปี 2560 จำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในโรงไฟฟ้าหลักในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงดังกล่าวช่วยทำให้ความพร้อมจ่ายภายหลังการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นเรายังคงได้รับผลประโยชน์จากโครงการ "SmartSave 2018" ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ประกอบกับระดับดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้เรายังสามารถใช้งบแสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท (ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรให้อยู่ในระดับ AA-) เพื่อจัดหาทุนที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง อีกความสำคัญที่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้ คือ ปี 2560 เป็นปีที่เรามียอดขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเป็นจำนวน 5.3เทราวัตต์-ชั่วโมง และ 7,885 กิโลตัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา"

เสนอเงินปันผลรวม 5.75 บาทต่อหุ้นเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการได้อนุมัติเงินปันผลรวมประจำปี 2560 ที่อัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเงินปันผลรวมของปี 2558 และ 2559 โดยจะได้มีการนำเสนออัตราเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายน ปี 2560 นี้ เงินปันผลรวมดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2560 และเงินปันผลปลายปีจำนวน 4.219 บาทต่อหุ้นซึ่งจะได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังได้รับการอนุมัติข้างต้น ในจำนวนเงินปันผลรวมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) เงินปันผลปกติจำนวน 3.826 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของเงินปันผลปกติซึ่งจ่ายในปี 2559 และ 2) เงินปันผลพิเศษจำนวน 1.924 บาทต่อหุ้น"

[1] กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานระดับโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ที่ เว็บไซต์ www.glow.co.th และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ www.engie.com


Latest Press Release

CPT ปรับทัพผู้บริหาร ดัน นพดล วิเชียรเกื้อ นั่งกรรมการผู้จัดการ ขับเคลื่อนธุรกิจ สานต่อความสำเร็จระยะยาว

'ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์' หรือ CPT ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันแก่ทุกภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ มอเตอร์ขนาดใหญ่และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...

Gossip News: SSP ตุนรายได้โรงไฟฟ้า

"วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP บินลัดฟ้าไปร่วมงานตอกเสาเข็มโครงการ "Binh Nguyen Solar Power Plant" ขนาดกำลังการผลิต 49.61 MW ที่ประเทศเวียดนาม...

Wood Mackenzie เปิดตัวธุรกิจใหม่ Wood Mackenzie Power Renewables

ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นมูลค่ากว่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว Wood Mackenzie บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ได้สร้างธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลตลาดพลังงานหมุนเวียนระดับโลก และในวันนี้...

ราคาน้ำมันดิบคาดจะได้รับแรงกดดันจากน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ และอุปทานจากโอเปกที่เพิ่มขึ้น

ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 68 -73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่กรอบ 76 – 81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ (24 - 28 ก.ย. 61) ราคาน้ำมันดิบคาดจะปรับตัวลดลง...

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สัปดาห์ที่ 17-21 ก.ย. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 24-28 ก.ย. 61

ราคาน้ำมันเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) เพิ่มขึ้น 0.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่ที่ 78.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเวสท์เท็กซัสฯ (WTI) เพิ่มขึ้น 1.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่ที่ 70.20 เหรียญสหรัฐฯ...

Related Topics