ปตท.สผ. เปิดค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 นำเยาวชนสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนเพื่อโลก แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday August 24, 2018 13:55
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดโครงการค่ายเยาวชน PTTEP Teenergy ปีที่ 5 เริ่มค่ายแรกที่ภาคใต้ นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 70 คน จาก 13 จังหวัดภาคใต้ ร่วมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมเวิร์คชอปจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)" ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ภาคใต้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ปตท.สผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การเพาะฟักลูกปูและระบบนิเวศป่าชายเลน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเยาวชนจะได้ลงมือปลูกป่าชายเลน ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านเลเพื่อเรียนรู้การทำงานเพื่อสังคม ไฮไลท์สำคัญคือ จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (กลุ่มทะเลจร) และชำนาญ มานิล ปราชญ์ชุมชน ด้าน "การเพาะฟักลูกปู" ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้แก่น้องๆ เยาวชน

นอกจากนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวจากกิจกรรม "แตะจากเล" ซึ่งเป็นรองเท้าที่ผลิตจากขยะทะเลเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองด้วย และยังมีโอกาสพิเศษได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วย

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)" ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเยาวชนจาก 4 ภาค ทั้ง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองเป็น 3 วัน 2 คืน เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดย ปตท.สผ. จะมอบทุนจำนวน 10 ทุน รวม 100,000 บาท แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมและชนะการประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในค่าย เพื่อให้นำงบประมาณไปจัดทำโครงการในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองต่อไป

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ปตท.สผ. กล่าวว่า "โครงการ PTTEP Teenergy ในปีที่ 5 นี้ ปตท.สผ. ได้เพิ่มความพิเศษด้วยการมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยแนวคิด STEM หรือที่เรียกว่า 'สเต็มศึกษา' ซึ่งเป็นแนวการสอนแบบใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมค่าย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการ เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ในทุกแขนงวิชามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง โดยมีพนักงานจิตอาสาของ ปตท.สผ. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในค่ายด้วย" นางประณตกล่าว

สำหรับกิจกรรมค่าย PTTEP Teenegy ปีที่ 5 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมไฮไลท์ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้คือ การผลิต "โปสการ์ดมีชีวิต" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการวัชพืชที่เหลือจากการเกษตร (ฟางข้าว) มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าแก่เศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ PTTEP Teenergy ได้ที่เฟซบุ๊ค PTTEP Teenergy Camp

เกี่ยวกับโครงการ PTTEP Teenergy

ปตท.สผ. ได้ริเริ่มโครงการ PTTEP Teenergy ในรูปแบบค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมคัดเลือกเยาวชน จากบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เยาวชนเขียนตามขั้นตอนการรับสมัคร ปัจจุบัน มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการไปแล้วกว่า 500 คน มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เยาวชนนำไปดำเนินการจริงกว่า 20 โครงการ เยาวชนหลายคนกลายเป็นแกนนำของกลุ่มอนุรักษ์ในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน สามารสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกกว่า 16,000 คน เพื่อเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต

โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด "นวัตกรรมสีเขียว" ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของค่ายไปต่อยอดดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

เปิดหลักสูตรอบรมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติครั้งแรก ติวเข้มช่างแอร์-ตู้เย็น ใช้ปลอดภัย ลดโลกร้อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดตัวการอบรม "การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย" ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

อัปเดต: Venture Global ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายและความสำเร็จในการระดมทุนสร้างสถานีส่งออกก๊าซ Calcasieu Pass

บริษัท Venture Global LNG มีความภูมิใจที่จะประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) และความสำเร็จในการระดมทุนสำหรับโครงการสร้างสถานีส่งออกก๊าซแอลเอ็นจี Calcasieu Pass และท่อส่งก๊าซ TransCameron ในคาเมรอน แพริช รัฐลุยเซียนา...

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ การบินไทย มอบโปรบินตรงเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการกว่า 124 เส้นทางทั่วโลก มอบโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษกว่า 30...

เชิญชวนลิ้มรสกุ้งมังกร 7 สี ราคาย่อมเยาว์ ในงาน Phuket Lobster Festival 2019 Season 4 ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.นี้

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ต ชมรมภูเก็ตอาหารสร้างสรรค์ (Phuket Creative...

Venture Global บรรลุผลสำเร็จในการระดมทุนสร้างสถานีส่งออกก๊าซ Calcasieu Pass

บริษัท Venture Global LNG มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการระดมทุนสำหรับโครงการสร้างสถานีส่งออกก๊าซแอลเอ็นจี Calcasieu Pass และท่อส่งก๊าซ TransCameron ในคาเมรอน แพริช รัฐลุยเซียนา...

Related Topics