Thursday December 3, 2020 17:12

พลังงาน Press Release : 10 Jun 2019

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนาต่อ แผน PDP 2018 พลังงาน—10 Jun 19

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เตรียมจัดสัมมนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวข้อ"สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)"

#BGRIM เติบโตตามแผนกดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ 15 เมกะวัตต์ ที่ สปป.ลาว พลังงาน—10 Jun 19

บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องกดปุ่ม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำแจ 15 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดไชยสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ย้ำพร้อม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามอีก 677 เมกะวัตต์ภายในมิถุนายนนี้