Thursday December 3, 2020 17:48

พลังงาน Press Release : 10 Sep 2019

สนพ. ปล่อยคลิปวีดิโอ ชุดสนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน ตอกย้ำภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ...เพื่อคนไทย พลังงาน—10 Sep 19

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ ชุด "สนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน" สะท้อนแนวคิดและภารกิจของ สนพ. ในการวางแผนและนโยบายบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน

UAC ปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจรับนโยบายรัฐส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน ศึกษาแผนลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กภาคใต้ตอนล่าง ขนาด 1.5-3.0 เมกะวัตต์ พลังงาน—10 Sep 19

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ลุยศึกษาแผนลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก ภาคใต้ตอนล่าง ขนาด 1.5-3.0 เมกะวัตต์ คาดใช้งบลงทุน 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ รับนโยบายภาครัฐ ด้านผู้บริหาร "ชัชพล ประสพโชค" ระบุพร้อมนำโมเดลธุรกิจโรงไฟฟ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่