Thursday December 3, 2020 18:11

พลังงาน Press Release : 18 Feb 2020

สนพ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ (TIEB) ฉบับใหม่ พลังงาน—18 Feb 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint-TIEB) ฉบับใหม่ หรือแผนแม่บทพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา เดินหน้าพลังงานสะอาด ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า พลังงาน—18 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า (Industrial Waste to Energy)" ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนะนำโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE)

กกพ. ชวนคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟออนไลน์ให้ครบ 10,000,000 mAh รับ Solar Power พลังงาน—18 Feb 20

ปัญหาวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ