สนพ. มั่นใจปีนี้ ครม.อนุมัติแผนพลังงานแห่งชาติ ไฟเขียวโรงไฟฟ้าชุมชน คาดเปิดรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 75 เมกะวัตต์ เร่ง COD ปี 65

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday August 18, 2020 10:31
กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--แบรนด์ เวลท์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า “ ทางสนพ. ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ 2561-2580 revision 1 เสร็จเรียบร้อยและอยู่ระหว่างนำเสนอในคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เพื่อนำไปปฏิบัติทันที่ ซึ่งในแผนพัฒนาฯนี้ จะมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ เป็นโครงการแรก ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ Quick Win 100 เมกะวัตต์ และแบบปกติ 600 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น แผนพัฒนาพลังงานทดแทน ได้ระบุถึงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 75 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นการรวมโครงการเดิมที่ค้างท่ออยูประมาณ 44 เมกะวัตต์กับโครงการใหม่ประมาณ 21 เมกะวัตต์ โดยตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565 จึงคาดว่าจะต้องคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการภายในปีนี้จึงจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในปี 2565

“ การคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้ากากอุตสาหกรรมนั้น มีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกัน คือ จะพิจารณาจากศักยภาพของผู้เสนอโครงการ ว่ามีปริมาณเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมเพียงพอหรือไม่ แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงจากที่ใด มีความมั่นคงทางเชื้อเพลิงหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะ ซึ่งเป็นปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไปพร้อมกับการผลิตไฟฟ้า ตามนโยบาย Waste-to-Energy หรือการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จึงทำให้โครงการนี้มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 6.83 บาทต่อหน่วยเพื่อจูงใจให้เอกชนที่มีความพร้อมมาร่วมกันกับภาครัฐในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มีบริษัทฯที่มีความพร้อมครบทุกด้านเพียงไม่กี่ราย ทำให้มีโครงการค้างท่อจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้วอยู่ถึง 44 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วัตถุประสงคหลักคือเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้เกษตรกร และ ชุมชนทั่วประเทศมีรายได้ และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยการเข้าถือหุ้นในโรงไฟฟ้า ในขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนาเป็นหลัก โดยเชื่อมั่นว่าปีนี้จะประมูลโครงการ Quick Win ได้ตามเป้าหมาย” นายวัฒนพงษ์กล่าว

ด้านนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทาง การเปลี่ยนขยะอุตสาหกรรมเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน และ สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากด้วยเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดก้อน Refuse Derived Fuel (RDF) ในเฟสแรกจำนวน 500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้ปริมาณกากอุตสาหกรรม ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน สมควรจะบรรจุลงในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP) เพิ่มเติ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาขยะอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน แทนการนำไปฝังกลบในบ่อฝังกลบซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณหลุมฝังกลบไม่เพียงพอ และการขยายหรือสร้างหลุมฝังกลบใหม่ เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจได้รับการต่อต้านจากประชาชนในจังหวัดนั้นๆ ทำให้สุดท้ายอาจเกิดปัญหาในการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และคาดว่าจะมีปริมาณกากอุตสาหกรรมมากถึง 25-28 ล้านตันต่อปีในปี 2565 เพิ่มจาก 22 ล้านตันต่อปีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมได้ถึง 2,000 เมกะวัตต์ สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนั้น จะต้องสร้างในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะในประเทศไทยโดยรวมเฉลี่ยปริมาณขยะทั้งหมด 49.8 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นขยะชุมชน 27.8 ล้านตันต่อปี และขยะอุตสาหกรรม 22 ล้านตันต่อปี เป็นขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย 20.8 ล้านตันต่อปี และขยะอุตสาหกรรมอันตราย 1.2 ล้านตันต่อปี


Latest Press Release

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563...

ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก...

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท...

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดย นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับบริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท โฮม แอนด์ ภัคเกษม จำกัด...

GCLSI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 64MW ให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในญี่ปุ่น

บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้ให้บริการระบบพลังงานแบบบูรณาการครบวงจรระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สองแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง...

Related Topics