สมาคมธุรกิจรับสร้างจับมือสอศ.สานต่อทวิภาคีสาขาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง มุ่งพัฒนาเด็กอาชีวะรองรับตลาดแรงงาน พร้อมเปิดรับรุ่นที่ 3 วันนี้-15 ม.ค.ศกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Tuesday January 6, 2015 14:33
กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ดาวิน ชอยส์

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับ ปวส. หลังประสบความสำเร็จร่วมพัฒนาหลักสูตรได้บุคคลากรคุณภาพตามความต้องการทั้ง 2 รุ่น เผย 16 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตร เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม ศกหน้า

นายวิสิษฐ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างได้วางแผนงานสานต่อโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังได้ผลประเมินคุณภาพนักศึกษาทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เตรียมรับนักศึกษารุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน พร้อมผนึกกำลัง 16 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำในการร่วมพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ในด้านทุนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการผลิต เพิ่มและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในภาวะปัจจุบัน

“ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการประกาศรับสมัคร การสอบข้อเขียน และร่วมสอบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการรวม 16 แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งการจัดครูนิเทศและติดตาม การจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา การจัดประชุมเพื่อพัฒนาครูฝึกและจัดทำแบบวัดผล ประเมินผลร่วมกันกับทางสมาคมฯ ในขณะที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ดำเนินการเรื่องการออกข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนการสอน โดยในปัจจุบันใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วัดธาตุทองและวิทยาลัยเทคนิคดุสิตทุกวันศุกร์-เสาร์ และในสถานประกอบการตั้งแต่จันทร์-พฤหัสฯ การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านจากการประเมินผลนักศึกษาทั้ง 2 รุ่นจำนวน 30 คนพบว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่รับดูแลนักศึกษา เพราะได้บุคลลากรที่มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้ทุน ตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน” นายกสมาคมกล่าว

นอกจากนี้นายวิสิฐษ์ ยังได้กล่าวเสริมถึง คุณสมบัติ สถานภาพและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่ร่วมโครงการทวิภาคี ในรุ่นที่ 3 เพิ่มเติมว่า เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้ทุนในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 35,000 บาทต่อคน ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน ที่พักและค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือ-ตำรา สำหรับเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกายใช้แบบฟอร์มตามที่สมาคมฯ กำหนด

ทั้งนี้บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมและเป็นสถานประกอบการที่ร่วมให้ทุนนักศึกษาในโครงการทวิภาคีฯ ในรุ่นที่ 3 ประกอบด้วยบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำรวม 16 บริษัทได้แก่ บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จํากัด บริษัท โฟร์พัฒนา จํากัด บริษัท ดับบลิวเฮ้าส ์จํากัด บริษัท ไมก้า กรุ๊ป จํากัด บริษัท ดิเอ็มเพอเร่อร์เฮ้าส ์จํากัด บริษัท แอดวานซ์โฮม จํากัด บริษัท เนเชอรัลโฮม จํากัด บริษัท โฮมสแควร ์ดีเวลอปเมนท ์จํากัด บริษัท โฮมสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เพอร์เฟค บิวเดอร์ 2001 จํากัด บริษัท โฮม ดีเวลอป จํากัด บริษัท ลีอาร์คีเทค จํากัด บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จํากัด บริษัท รอแยลเฮ้าส ์จํากัด บริษัท เดอะโมเดอร์นกรุ๊ป เรียล พร็อพเพอทิ จํากัด และ บริษัท สถาปนินทร ์จํากัด

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปวช. 3 สาขาช่างก่อสร้างหรือโยธา มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถติดต่อสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร. 0 2570 01536 , 0 2940 2744 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาทำการหรือสืบค้นได้ที่เว็ปไซต์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hba-th.org

สำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานกปร. สำนักงานก.ล.ต. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานกกพ. สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานกลางสภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
มูลนิธิ EDF หารือ สอศ. ช่วยนักเรียนไทยที่ยังรอโอกาส

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขานุการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สอศ. และผู้บริหาร

รัฐบาลเยอรมันสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

8 องค์กร ภาครัฐ เอกชน จับมือร่วมลงนาม ส่งเสริม ช่างนอกกรอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเทล

วว.จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโ

วว.จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: โครงการ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (นั่งกลาง) นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ขวา) และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ซ้าย) ลงนามความร่วมมือในโครงการ

ภาพข่าว: ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ

แชมป์สิ่งประดิษฐ์ ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในผลงานเครื่องแยกกระป๋องกาแฟ ทูอินวัน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ภาพข่าว: อีซูซุ ร่วมมือกับ สอศ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่องเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ

คุณศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยมร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา จำนวน 150 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ร่วมลุ้นเฟ้นหาสุดยอดช่างสีช่างไม้ประจำภาคอีสาน ในสนาม “TOA The King of Wood ปี 2 ชิงล้าน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะจัดการแข่งขัน TOA The King of Wood 2 ชิง 1,000,000 ชิงแชมป์ ช่างสี ช่างไม้ เฟ้นหาแชมป์ประจำภาคอีสาน

เชิญชวนลงสมัครแข่งขัน “TOA The King of Wood ปี 2 ชิงล้าน ชิงแชมป์ ช่างสี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ขอเชิญชวนช่างสี ช่างไม้ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีทักษะทั้งด้านงานไม้และทักษะด้านการทำสีไม้เข้าร่วมการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดช่างสีช่างไม้ ประจำปี

อาชีวะนครศรีธรรมราช คว้าสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่ “ไชน่าเวิลด์ ดีไซน์ คอนเทส

ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ วังบูรพา จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนิตยสารกุลสตรี เปิดเวทีการประกวด สร้าง Young Designer ประดับวงการแฟชั่น ในระดับปวช.และปวส. กับโครงการ China World Fashion Design Contest 2011 โจทย์คอนเซ็ปต์คือ “My World,

ทีโอเอเปิดเวที “TOA The King of Wood ปี 2” เฟ้นหาสุดยอดช่างสี ช่างไม้ ประจำปี 2554

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อโครงการ “TOA The King of Wood” เป็นปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดช่างสี ช่างไม้ ประจำปี 2554

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดงานแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยภา

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงานแถลงข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ภายใต้ชื่องานแถลงข่าว “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้“

ภาพข่าว: “นโยบายอาชีวศึกษา”

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารส่วนกลาง และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2216-9555 พรวิภา

ธพส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลัก

ข่าวดีสำหรับชาวพันธุ์ R ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15

ภาพข่าว: รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดม่านงานประชุมนโยบายประจำปีงบประมาณ

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีผู้บิรหารส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กว่า 2,000 ท่าน

ภาพข่าว: “ท่าเรือประจวบ” ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนาวุฒิ ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในฐานะผู้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอน - ฝึกปฎิบัติงานจริง

ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาศักยภาพแรงงานช่างฝีมือป้อนตลาดภาคงานบริการ

นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดงานประกาศผลรางวัล “INSEE

ตามที่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดประกวดโครงงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน INSEE Awards โดยสนับสนุนให้วิทยาลัย ครูและนักศึกษา

ภาพข่าว: ไมโครซอฟท์จับมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศใช้งานเทคโน

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เพื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดตั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดตั้งโครงการ “ที่ปรึกษาธุรกิจ พันธุ์อาร์” เพื่อสร้างวิทยาลัยในสังกัด สอศ. 404 แห่งทั่วประเทศ

รางวัลคนพันธุ์ RRR " โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ปี 2 "

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสร้างฝันนักเรียนอาชีวะ ปูทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยสานต่อโครงการอบรมแผนธุรกิจ “อาช

งาน นิทรรศการศิลปะชุด สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ เพื่อป้องกันภัยเอดส์และยาเสพย์ติด

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษาระดับประเทศครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมมายุครบ 80 พรรษา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพย์ติด สำนักนายกรัฐมนตรี

ดูเร็กซ์ สนับสนุน อาชีวะ เปิดตัวโครงการ "DUREX: Train the Trainer"

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--แอสเอสแอล เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) ดูเร็กซ์ สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ชูโปรแกรม "Durex: Train the Trainer" บูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษาเชิงลึกแก่ครู - อาจารย์ทั่วประเทศ คุณพรชาย พิริยบรรเจิด ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลายสาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างเชื่อม ศิลป์ประดิษฐ์

ปฐมนิเทศข้าราชการที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดปฐมนิเทศข้าราชการกองทัพเรือที่ได้สมัครและลงทะเบียนในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน