จังหวัดนครปฐมพร้อมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 5, 2014 11:05
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอแจ้งนายจ้าง สถานประกอบการทราบตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 117/2557และประกาศฉบับที่118/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) เพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนเพิ่ม 53 จังหวัด โดยให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ซึ่งจะอนุญาตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 (8 เดือน)

จังหวัดนครปฐมกำหนดเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ) ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทำงาน จะมีค่าใช้จ่าย รวมจำนวนเงิน 3,080 บาท โดยมีค่าตรวจโรค จำนวนเงิน 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ จำนวนเงิน 1,600 บาท ค่าธรรมเนียมการทำ ทร.38/1 จำนวนเงิน 80 บาท ค่าใบอนุญาตทำงาน 8 เดือน จำนวนเงิน 900 บาท ซึ่งจะอนุญาตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติตามที่ คสช. จะประกาศให้ทรายต่อไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอแจ้งให้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้ทราบ เพื่อพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนประวัติและไม่มีใบอนุญาตทำงานให้ไปจดทะเบียนและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างที่ยื่นลงทะเบียนไว้กับทางสำนักงานไว้แล้ว ทางสำนักงานจะโทรนัดให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการ ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการให้มาตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินการ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่อไปนี้ http://www.doe.go.th/nakhonpathom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-250861-2, 034-213283-4

สำนักงาน

สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกกพ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่4 สำนักงาน สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานก.ล.ต. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
กรมการจัดหางานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากความตื่นตระหนกจากข่าวลือต่าง ๆ และประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วนของ คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับจัดหางานกาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

การนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @ Nakhonpathom

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556 2 แนวทางคือ 1.

"E-Jobs Fair @ Nakhonpathom"

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน "E-Jobs Fair @ Nakhonpathom"หางานง่าย ได้งานดี มีคุณภาพ สะดวกทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม

ขั้นตอนแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ (กรกฎาคม-กันยายน) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอประชาสัมพันธ์แนวทางการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์

ข่าวดี...ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานในไต้หวัน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานแจ้งว่านายจ้างไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์ (smartphone) ได้ขออนุญาตนำเข้าแรงงานไทย(หญิง) ต่อสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป จำนวน 230 คน

รับสมัครคัดเลือกชายไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น โดยองค์กร IM ครั้งที่ 3

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower

"E-Jobs Fair @ Nakhonpathom 14-15 มิ.ย.56 "

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน "E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสวัสดี

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงานนัดพบ IT ที่นครปฐม เร็ว ๆ นี้

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “นัดพบ IT งานดีที่นครปฐม & กาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556

กรมการจัดหางานขยายเวลายื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคม 56

กรมการจัดหางานขยายเวลานายจ้างยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง สถานประกอบการ นางอัธยา อ่ำหนองโพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า

จัดหางานนครปฐมจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิ

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตาม มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมประชุมเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณ

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตาม มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

จัดหางานนครปฐมเดินหน้าบริการประชาชน จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 1

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมจึงจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน ครั้งที่

กรมการจัดหางานรับสมัครผู้ต้องการไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น IM /55 ครั้งที่

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development

จัดหางานนครปฐมเปิดอีเมลล์ออนไลน์ รับแจ้งงานว่างง่ายๆ ได้งานทำเร็ว

นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมทางอีเมลล์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาสำนักงาน นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า

ชวนคนนครปฐมใช้บริการจัดหางานเคลื่อนที่(Mobile Unit)

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ต้องการขยายการให้บริการในภารกิจของกรมการจัดหางาน ด้านส่งเสริมการมีงานทำลงไปสู่ประชาชนทุกชุมชน ทุกอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานโดยตรง

ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึง 14 ธ.ค.55 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายการพิสูจน์สัญชาติ และผ่อนพันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมรวมใจสร้างความดี ฉลองพุทธชยันตี 2,600

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทั่วโลกปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ชาวพุทธร่วมจัดงานฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

“นัดพบ IT งานดี ที่นครปฐม”

ครั้งแรกของจังหวัดนครปฐมกับการสมัครงานออนไลน์ที่ทันสมัย หางานง่าย ได้งานดี มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย สะดวกทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน

สำนักงานจัดหางานนครปฐมรวมใจฉลองพุทธชยันตี

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทั่วโลกปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ชาวพุทธร่วมจัดงานฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม

จัดหางานนครปฐมนำร่องศูนย์ตรีเทพฯหางานให้ทำ ยกระดับรายได้

นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานจัดตั้งโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงาน ยกระดับรายได้ และช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งจังหวัดในศูนย์นำร่องทั้ง 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมโดดเด่นด้านบริการ

การบริการเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความเข้าใจ และมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศในภารกิจที่รับผิดชอบ นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า

จัดหางานนครปฐมเตือน!!ระวังนายหน้าหัวหมอเก็บค่าหัวไปทำงานอิสราเอล

จัดหางานจังหวัดนครปฐม เตือนคนหางานที่สนใจเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลอย่าหลงเชื่อผู้ แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าหัว 300,000 บาท เพื่อจัดส่งให้เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า

จัดหางานนครปฐมขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำ Bio data

ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมได้อนุญาตแบบคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว และท่านได้ยื่นขออนุญาตแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ทำงานซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะแจ้งให้นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำ Bio Data (ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ)