เห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง เพื่อสนองแนวพระราชดำริ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 7, 2017 16:17
กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--ไบโอเทค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ลงพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู จ.สุรินทร์ ติดตามผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตของเห็ดระโงกทั้งในและนอกฤดูกาล เพื่อช่วยในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ช่วยให้คนในชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ และช่วยให้การส่งเสริมปลูกป่าฟื้นฟูมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเรื่องทำกินในพื้นที่ป่าไม้ของราษฎร

คุณกฤษชนะ นิสสะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวว่า "ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมป่าไม้พิจารณาจัดหาพื้นที่ลองทำโครงการโดยส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่า ซึ่งในขณะนั้นตนทำงานอยู่ที่โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแปลงสาธิตแนวพระราชดำริ ด้วยการใช้ระบบวนเกษตรมาเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมให้มีการปลูกไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง กระบาก และศึกษาวิจัยการเพาะเห็ดป่ากินได้กับไม้วงศ์ยางควบคู่กันไป โดยเห็ดป่าเหล่านี้จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกไม้วงศ์ยางในรูปแบบวนเกษตรได้ โดยได้เลือกเห็ดระโงกมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมาก และมีราคาสูง โดยมีราคาขายตามท้องตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 250-300 บาท และสูงถึง 400-450 บาท ในช่วงนอกฤดูกาล (มกราคม - เมษายน)"

เห็ดระโงก จัดเป็นราไมคอร์ไรซา (mycorrhizas) ที่มีความสัมพันธ์กับไม้วงศ์ยางในลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันกับเซลล์ของรากพืช โดยที่ต่างฝ่ายก็ได้รับประโยชน์ (mutualistic symbiosis) ราจะช่วยดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน โดยเฉพาะฟอสฟอรัส (P) ให้แก่พืช ส่วนราก็ได้สารอาหารจากพืชที่ขับออกมาทางรากสำหรับใช้ในการเจริญเติบโต เช่น น้ำตาล โปรตีนและวิตามินต่างๆ นอกจากนี้ราไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อก่อโรคพืช ต้นกล้าที่มีราไมคอร์ไรซาจึงมีการอยู่รอดมากกว่าพืชที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา เพราะสามารถทนแล้ง และธาตุอาหารต่ำได้ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา และเมื่อความชื้นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เหมาะสม ราไมคอร์ไรซาจะเจริญและพัฒนาเป็นดอกเห็ดให้เห็นได้

ดร.สายัณห์ สัมฤทธิ์ผล นักวิจัยห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา ไบโอเทค กล่าวว่า "จากการจำแนกชนิดเห็ดระโงกที่พบในแปลงสาธิตโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า เห็ดระโงกเป็นเห็ดที่ให้ผลผลิตสูงสุดในแปลง โดยสามารถพบเห็ดระโงกถึง 3 ชนิด คือ ระโงกแดง ระโงกเหลือง และระโงกขาว นอกจากนี้ในแปลงสาธิตดังกล่าวยังพบเห็ดกินได้ชนิดอื่นๆ เช่น เห็ดถ่าน เห็ดหาด เห็ดครก เห็ดโคน และ เห็ดตะไคล อีกด้วย ซึ่งการออกดอกของเห็ดระโงกนั้นมีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นฤดูเป็นอย่างมาก โดยพบว่าในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม จะพบปริมาณเห็ดระโงกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การให้น้ำนอกฤดู ก็มีส่วนทำให้เกิดเห็ดระโงกได้เช่นกัน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกในครั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดระโงก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งด้านอาหารและรายได้"

ดร.สายัณห์ กล่าวต่อไปอีกว่า "เห็ดระโงก ที่บริโภคได้กับเห็ดระโงกที่เป็นพิษ โดยเฉพาะ เห็ดระโงกหินขาว (Amanita virosa) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดนั้น จัดอยู่ในสกุลเดียวกันคือสกุล Amanita ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก และมักสับสนในการจำแนก ดังนั้นการส่งเสริมการปลูกกล้าไม้ติดเชื้อเห็ดระโงกที่บริโภคได้ในพื้นที่ และการให้ความรู้ในการจัดจำแนกและแยกแยะความแตกต่างของเห็ดระโงกที่รับประทานได้และไม่ได้ จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการบริโภคเห็ดระโงกหินที่เป็นพิษลงได้"

ด้านคุณกฤษชนะ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า "เนื่องจากเห็ดระโงกเป็นไมคอร์ไรซาที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับต้นไม้ โดยเฉพาะไม้วงศ์ยางซึ่งเป็นไม้เด่นของป่าเขตร้อน ดังนั้นการจะมีเห็ดจึงต้องรักษาต้นไม้ การจะได้ผลผลิตเพิ่มจึงต้องอาศัยป่า การส่งเสริมการปลูกกล้าไม้ติดเชื้อเห็ดระโงก ส่งผลให้คนหันมามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่า คนลดการบุกรุกทำลายป่าลง เนื่องจากมูลค่าจากผลผลิตที่ได้จากเห็ดที่อาศัยต้นไม้ มีค่าต่อเนื่องยั่งยืนมากกว่าการตัดโค่นต้นไม้เพื่อขายทำเงินเพียงครั้งเดียว"

กรม

กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมราชทัณฑ์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมประมง กรมสรรพากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมศิลป์ฯ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมโรงงานฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมท่าอากาศยาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมการท่องเที่ยว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพลศึกษา กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้า
เด็กหญิงตัวเล็กกับหัวใจดวงใหญ่ คนรุ่นหลานสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล

ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักการจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าไม้ทุกภาคมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพื้นที่ภาคใดมีป่าเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2560 กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำเยาวชนในโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

The Mall Siam Botanical Show (เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 18) สัมผัสมหัศจรรย์ความงามแห่งพรรณพฤกษ์

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, มูลนิธิโครงการหลวง, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัด The Mall Siam Botanical Show (เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 18) ภายใต้คอนเซ็ปต์

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติภารกิจเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ในพื้นที่โครงการ R3

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ R3 ที่ประสานความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพืชอยู่เป็นอันมากและได้อาศัยการเกษตรเป็นหลักมาช้านาน แต่ได้มีการใช้ประโยชน์จากพืชเพียงไม่กี่ชนิด ข้อมูลพืชในระดับสูงโดยแท้จริงแล้วยังน้อยมากแทบจะไม่มี นอกจากนี้งานด้านการดูแลทรัพยากรพืชนอกจากกรมป่าไม้แล้ว

CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง

ซีพีเอฟเดินหน้า "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน สานพลังสร้างฝายชะลอน้ำและเพาะกล้าไม้ เตรียมปลูกป่าภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

มาสุ จรรยางค์ดีกุล ควง ปันปัน สุทัตตา เปิดงาน The Mall Pets Show ครั้งที่

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน "The Mall Pets Show ครั้งที่ 2" งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The City in a Fairy

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครป่าไม้พันธุ์ใหม่แล้ว

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ

The Mall Pets Show ครั้งที่ 2 งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

เปิดประสบการณ์ใหม่ เอาใจคุณหนูๆ ต้อนรับปิดเทอม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน"เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 2" (The Mall Pets Show)

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้งรับสมัครประกวดป่าชุมชน โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"ประจำปี 2560 ตามแนวทาง "ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

The Mall Pets Show งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

เปิดประสบการณ์ใหม่ เอาใจคุณหนูๆ ต้อนรับปิดเทอม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน "เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่2" (The Mall Pets Show)

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือเดินหน้าขยายชุมชนรักษ์ป่า สร้างเครือข่ายกล้ายิ้มเป็นพลังปกป้องผืนป่าใ

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าพัฒนาป่าชุมชน จัดสัมมนาเครือข่ายกล้ายิ้มภาคเหนือ ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เพื่อมุ่งส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง

ซีพีเอฟ Kick Off กิจกรรมแรก ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง หลังจับมือ

CPF เดินหน้ากิจกรรมแรกใน "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำกว่า 4,000 ไร่ ครั้งนี้ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชนและซีพีเอฟจิตอาสากว่า 300 ชีวิต ลงพื้นที่เพาะกล้าไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ ตั้งเป้าเตรียมกล้าไม้

ภาพข่าว: RBRU : มรภ.รำไพพรรณี จัดกิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ สวนหย่อมหลังตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ชลบุรี) กรมป่าไม้

ปตท.-กรมป่าไม้-ม.เกษตร จับมือพัฒนาฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้า ต่อยอดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเมืองใหญ่

นำร่องพื้นที่สีเขียว 38 ไร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ วางแผนดำเนินโครงการ 3 ปี พลิกฟื้นสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง

ปตท. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง

ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก. และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาเดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำ ดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย

Fashion Island The Garden 2016

ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา กรมป่าไม้ และสวนเฟิร์นตะนาวะสี จัดงาน "The Garden 2016" ชวนลูกค้าร่วมสัมผัสความงดงามของอาณาจักรแห่งทะเลทราย ภายใต้มนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโค ชมความงามละลานตาของต้นกระบองเพชรหลากสายพันธุ์หายาก

ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก. และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ กรม ป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง"

ภาพข่าว: โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

"โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดลพบุรี มีการวางเป้าหมายการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1)

ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน สุดยอดป่าชุมชนระดับประเทศ ปี 2559 จากโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งใน 138