กรมป่าไม้ เร่งฟื้นฟูเขาหัวโล้น พร้อมอวยป่าชุมชนบ้านสบยาว จ.น่าน เป็นต้นแบบการพึ่งพาป่าที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 30, 2016 09:40
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--กรมป่าไม้

จังหวัดน่าน เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างหนัก มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากป่า ภูเขา ที่มีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น ทำให้พื้นที่ป่าของน่านที่มีกว่า 6 ล้านไร่ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 4.6 ล้านไร่ ซึ่งร้อยละ 85 เป็นการบุกรุกเพื่อทำพื้นที่เกษตร เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าไม้รวมถึงแม่น้ำลำธารอย่างรุนแรง และยังมีแนวโน้มการเข้าบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้ปฏิบัติตามนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่า เน้นเป้าหมายที่กลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เพื่อคืนพื้นที่มาทำการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ซึ่งการดำเนินการนี้ ทำให้สามารถคืนพื้นที่มาได้แล้วประมาณ 300 ไร่ ทาง ทส. จึงได้จัดงาน "พลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน" ขึ้น เพื่อร่วมปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแบบ "วนประชารัฐ" และกำหนดมาตรการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็น 2 ด้านในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี่ อ.เวียงสา จ.น่าน ด้านแรกคือการป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ใน จ.น่าน ลดลงมากไปกว่านี้ และด้านที่สองคือการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยได้น้อมนำแนวทาง และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาใช้ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน อาทิ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โดยการปลูก 3 อย่างใช้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ต้นไม้ที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้ ต้นไม้เชื้อเพลิง และต้นไม้ใช้สอย โดยจะทำการปลูกหลากหลายชนิดกว่า 10 พันธุ์ จะแบ่งการปลูกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือการปลูกด้วยกล้าไม้ ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ แบบที่สองเป็นพื้นที่สูงชันกว่า 200 ไร่ จะใช้วิธีโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหลากชนิด โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมนักเล่นพารามอเตอร์ จ.น่าน กว่า 40 คน ช่วยกันบินโปรยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว โดยนำดินมาหุ้มเมล็ดพันธุ์ให้มีน้ำหนัก เพื่อป้องกันเมล็ดติดคาอยู่บนต้นไม้ ดินจะผสมปุ๋ยละลายช้า (Osmocote) เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตได้ดียิงขึ้น และจะมีการปลูกถั่วมะแฮะ เพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

"กรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 กรมป่าไม้กำลังหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กระทบระบบนิเวศ ซึ่งรูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำจ.น่าน จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะนำเสนอให้เป็นแบบอย่างของพื้นที่อื่นๆ โดยรูปแบบนี้เรียกว่าวนประชารัฐ จะทำให้คนในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารสามารถอยู่ในพื้นที่ และสามารถทำเกษตรกรรมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งบริเวณที่เป็นแปลงปลูกป่าแบบวนประชารัฐนั้น ราษฎรสามารถมาใช้ประโยชน์ เช่นเก็บผักผลไม้ พืชสมุนไพร ของป่าต่างๆ รวมถึงการปลูกพืชกินได้เพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกหนึ่งทางของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้" รมว. ทส. กล่าว

นอกจากนี้ทาง ทส. และกรมป่าไม้ยังได้เข้าไปสนับสนุน ป่าชุมชนบ้านสบยาว หมู่ที่7 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ดำเนินตามวิถี "วนประชารัฐ" ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของ จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนบ้านสบยาวดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดีจึงไม่เกิดเขาหัวโล้นจากการตัดไม้ทำลายป่า และในขณะเดียวกัน คนในชุมชนก็จะได้เก็บผลผลิตจากป่ามาหล่อเลี้ยง ทั้งสามารถเก็บไปยังชีพในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างรายได้ในชุมชนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ป่าชุมชนบ้านสบยาว ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ 1.50 กิโลเมตร มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่าน เนื้อที่ 6,839 ไร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 1,839 ไร่ และพื้นที่ป่าเพื่อการใช้สอย 5,000 ไร่ ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า และได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ พืชสมุนไพร ชัน และอื่นๆ ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำและปลดปล่อยน้ำสูลำห้วยในชุมชน เพื่อนำไปใช้อุปโภค บริโภค ป่าชุมชนบ้านสบยาวมีต้นเต็งเป็นไม้ประจำถิ่น ต้นเต็งจัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-30 เมตร เปลือกต้นด้านนอกเป็นสีเทา แตกร่อน และเป็นสะเก็ดหนา มักตกชัน (ยางไม้) สีเหลืองขุน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มีเขตการกระจายพันธุ์เป็นกลุ่มใหญ่ในป่าเต็งรัง ดินลูกรัง และเขาหินทราย ประโยชน์ ของไม้เต็ง สามารถนำชันจากต้นเต็งใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ใช้ยาแนวเรือ เครื่องใช้ต่างๆ เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือด รักษาแผลเรื้อรังและแผลพุพองให้สมานตัวเร็ว เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแกมแดง สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทานได้ดี เช่น เสา รอด ตง ขื่อ พื้นกระดาน

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อ ต้นเต็งเป็นไม้คุ้มครองไม่สามารถตัดทั้งต้นนำไปใช้ได้ ชาวบ้านจึงได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บชันยางไม้จากต้นเต็งที่ขึ้นอยู่ใน ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านสามารถหาชันยางในป่าชุมชนได้ตลอดทั้งปี แต่ชาวบ้านจะเข้าป่าไปเก็บหากันมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งใบไม้ร่วงง่ายแก่การเก็บหาและเป็น ช่วงว่างเว้นจากกาทำการเกษตร โดยจะเก็บได้วันละประมาณ 10-20 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 23-25 บาท มูลค่าการเก็บชันในชุมชนมากถึง 350,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นรายได้เสริมเพิ่มให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง

"เมื่อป่ามีความสมบูรณ์ ความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากป่าก็มีมากขึ้น จึงการการบุกรุกของคนในพื้นที่ และอีกส่วนมาจากคนนอกพื้นที่ เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก ผู้นำชุมชนร่วมถึงคนในชุมชนตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา เพราะป่าชุมชนถือว่าเป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้าน ถ้าเกิดป่าไม้แห้งแล้งจากการบุกรุกของคนในและนอกชุมชน ก็จะเก็บผลผลิตจากป่าไม่ได้ ผู้นำและชุมชนจึงรวมตัวต่อต้านกลุ่มต่างๆที่มาบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสบยาว หลังจากนั้นเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับช่วงประมาณปี 2541 นั้นทางกรมป่าไม้เองมีการส่งเริมให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการดูแลรักป่า ทางกรมป่าไม่เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสบยาว จึงได้ชวนเข้าร่วมจัดตั้งป่าชุมชน แต่ต้องมีผู้เห็นด้วยไม่ต่ำกว่า 50 คน และอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อรวมตัวกันจัดตั้งป่าชุมชน ปรากฏว่าคนในชุมชนเห็นถึงผลดีที่ทางกรมป่าไม้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน" อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ป่าชุมชนบ้านสบยาว ได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นรูปแบบ "วนประชารัฐ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำนวน 147,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำไปจัดทำป้ายชื่อโครงการป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน และป้ายแนวเขตป่าชุมชน การจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 2. กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน โดยทำเส้นทางตรวจการณ์ จัดซื้อชุดตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชุมชน และการจัดชุดลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า 3. กิจกรรมด้านการบำรุงและฟื้นฟูป่าชุมชน ได้แก่ การสร้างฝายชะลอความชุมชื้น การปลูกป่าเสริม เช่น การปลูกผักหวานป่า และ 4. กิจกรรมด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การบวชป่าและสืบชะตาป่าชุมชน

"กรมป่าไม้ได้นำนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้ โดยมีหน่วยงานต่างๆของกรม เช่น สำนักจัดการป่าชุมชน หรือ หน่วยป้องกันต่างๆ เข้าไปดูแล ซึ้งจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านสบยาวเป็นกรณีตัวอย่างของจังหวัดน่าน ที่หากชุมชนดูแลป่าอย่างดีก็จะไม่เกิดเขาหัวโล้น แต่ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนก็จะได้ผลผลิตจากป่ามาหล่อเลี้ยงและสามารถเก็บไปยังชีพในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างรายได้ในชุมชนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในอดีตตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ชาวบ้านที่ดูแลรักษาป่าชุมชนภายใต้ขบวนการป่าชุมชน เขาไม่มีกฎหมายเฉพาะของป่าชุมชนโดยตรง ทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้เข้ามาเร่งรัดและผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน เป็นการปฏิรูปของรัฐบาลที่อยากส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า โดยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้โครงการป่าชุมชนได้ผ่าน สปท. สภาปฏิรูป เมื่อ พ.ร.บ. ป่าชุมชนสำเร็จ ผลประโยชน์ต่างๆจะเอื้ออำนวยต่อประชาชนที่ดูแลรักษาป่าชุมชน ให้สามารถเก็บผลผลิตจากป่าไปใช้ในครัวเรือนได้สะดวกขึ้น และคาดว่าจะสำเร็จในปีนี้" รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

"ป่าไม้จะอยู่ได้ ถ้าเราให้ความสำคัญ ป่าไม้จะดูดี ถ้าเรามีจิตสำนึก" หากให้ป่าชุมชนนั้นคงอยู่และยั่งยืน ต้องไม่ใช่การใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่เป็นการใช้ เพื่อนำผลผลิตมาลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งในส่วนนี้ต้องสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกให้กับชาวบ้าน ให้ใช้อย่างพอดี พอมี และพอเพียง ไม่เน้นผลกำไลและรายได้จากป่า บ้านสบยาวจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารคนให้มีจิตสำนึกในการพึ่งพาป่า อันจะไม่ก่อให้เกิดเขาหัวโล้นในอนาคต

กรม

กรมบัญชีกลาง กรมสรรพสามิต กรมประมง กรมพลศึกษา กรมควบคุมโรค กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการค้า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมการท่องเที่ยว กรมสุขภาพจิต กรมเจ้าท่า กรมอนามัย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการพัฒนาชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ กรมอุทยาน กรมโรงงานฯ กรมการค้าฯ กรมสรรพากร กรมวิทย์ฯ กรมทหารราบที่152 กรมศิลปากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Sanook! ปลุกพลังออนไลน์ ริเริ่มโครงการ #คิดถึงป่า สร้างต้นแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

สนุกดอทคอม (www.sanook.com) เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จับมือพันธมิตรนำโดย เจ-เจตริน วรรธนะสิน, มูลนิธิ Taejai.com,กรมป่าไม้อุดร และกองบุญกับพี่ต้าร์ ชวนชาวไทยร่วมปลุกพลังรักษ์ป่าบนโลกออนไลน์กับโครงการ "คิดถึงป่า"

วัตสัน รวมพลังสมาชิก ร่วมพลิกผืนดินให้เป็นผืนป่า ปลูกป่ากว่า 500 ต้น ณ

เมื่อเร็วๆนี้ วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพ และความงามของประเทศไทย นำโดย นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย พร้อมสมาชิกผู้ถือบัตรวัตสัน และดาราสาว มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล ร่วมกับกรมป่าไม้เทศบาล

ช่อง 7 แท็กทีมนักแสดง ผู้ประกาศฯ ส่ง #บิ๊กเอ็ม-กุญแจซอล นำทีมจิตอาสา บุกสถานีรถไฟฟ้า BTS

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณนาฏนภางค์ จงสมจิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมด้วย คุณอำนวยพร ชลดำรงกุล ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ คุณพัชนียา พุฒมี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด พร้อมทีมนักแสดง บิ๊กเอ็ม-ลิขิต จากละคร

กรมป่าไม้ จัดงาน #พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน#

กรมป่าไม้ จัดงาน 'พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน' ร่วมปลูกป่าแบบ 'วนประชารัฐ' ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ กรมป่าไม้ จัดงาน "พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน" ร่วมปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า และห้วยสาลี่ อ.เวียงสา

พลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่านส่งเสริมการปลูก วนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กรมป่าไม้ จัดงาน "พลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน" ร่วมปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแบบ "วนประชารัฐ" บนพื้นที่ 300 ไร่ ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี่ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7 (หลุมตาสังข์) อ.ท่าตะเกียบ

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ส่งเสริมเยาวชนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนในนิทรรศการ Kids for a Greener

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญเยาวชนร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าทดแทนและการใช้วัสดุรีไซเคิล ผ่านนิทรรศการ "Kids for a Greener World" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ลดโลกร้อนของกรมป่าไม้และลดการใช้ภาชนะโฟมของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย

กรมป่าไม้ ผุดแนวคิด วิถีคน วีถีป่า รวมพลังสร้างฝ่ายประชารัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 กรมป่าไม้ ชูนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้แนวคิด วิถีคน วีถีป่า "รวมพลังสร้างฝายประชารัฐ" เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฟื้นฟูสภาพป่าอย่างยั่งยืน ณ ป่าชุมชนบ้านแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจำชาติร่วมปลูกป่าพิษณุโลกแบบประชารัฐกว่าพันไร่

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ จัดงานดีเดย์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมปลูกป่าแบบประชารัฐ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑,๙๓๖ ไร่ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

กระทรวงเกษตรฯ เข้มเตรียมใช้ ม.44 ดำเนินการกับผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบเพื่อนำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ปี

ห้ามตัดต้นไม้บนทางหลวง เรื่องดรามา

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่า "อธิบดีกรมป่าไม้ชี้ตัดต้นไม้ทางหลวง'ผิดชัดเจน' ต้องขออนุญาต-ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้ง" (http://bit.ly/1SyNMqf) ในแง่หนึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการล้อมต้นไม้ไปปลูกที่อื่น แต่ในอีกแง่หนึ่งถือเป็นเรื่อง "ดรามา"

พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากตัวเลขการสำรวจพื้นที่ป่า ของกรมป่าไม้ เมื่อปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งลดลงกว่าตัวเลขข้อมูลในปี 2551 ถึง 5 ล้านไร่ ทำให้รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

กระทรวงทรัพยากรฯ ติวเข้มเตรียมรับมือไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพข่าว: องคมนตรีเยี่ยมชมความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคอีสาน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

ส.ป.ก. ขอชี้แจงกรณีเป็นข่าวเปิดโปงพฤติกรรมการฟอกป่า จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่พิพาทดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโปร่งฯ ให้ ส.ป.ก.

ภาพข่าว: เปิดประชุมจัดทำโครงสร้างระบบรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการประสานการพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร (ที่ 4 จากซ้าย) ผอ.สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ และ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล (ที่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1

ช่อง 7 สี ยกทัพนักแสดง ผู้ประกาศข่าวและแฟนๆ ร่วมกิจกรรม ปันรัก รักษ์ผืนป่า

ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ทางช่อง 7 สี ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "7 สีปันรักให้โลก" ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม "ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน" โดยช่อง 7 สี ร่วมกับ กรมป่าไม้ มีคุณอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานภายในงาน

ปตท.สผ. จัดงาน หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดกิจกรรม "หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip" ให้กับผู้ใช้รถเข็นจากมูลนิธิคนพิการไทยและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการ"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืนด้านป่าชุมชน โดยมี นายรัมย์ เหราบัตย์

ป่าชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2558 โดยป่าชุมชนบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ สอ.กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองสินเชื่อให้แก่ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ จำกัด

กรมป่าไม้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่แก้ปัญหาเขาหัวโล้น

กรมป่าไม้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่แก้ปัญหาเขาหัวโล้น พื้นที่นำร่องป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้และป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด บ.น้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ที่ถูกบุกรุกถึงร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่า

กรมป่าไม้รับรางวัลดีเด่นงานวิจัยเทพทาโร

กรมป่าไม้ รับ "รางวัลดีเด่น" ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ในเรื่อง "วิจัยและพัฒนาศักยภาพเทพทาโร สร้างรายได้สู่ชุมชน" อธิบดีกรมป่าไม้เผยถือเป็นรางวัลที่ให้ขวัญกำลังใจ พร้อมกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นมุ่งมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ(purple square) ป่าชุมชน 30 แห่ง 27 จังหวัด โดยมีนายธีรภัทร

กรมป่าไม้เร่งทำพ.ร.บ.สวนป่าส่งเสริมปลูกป่า-สร้างอาชีพ

อธิบดีกรมป่าไม้ เผยข้อดีพ.ร.บ.สวนป่า ฉบับใหม่ อนุรักษ์ป่าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมอาชีพผู้ทำสวนป่าเพิ่มรายได้ ยืนยันมีมาตรการควบคุมทุกขั้นตอนป้องกันการสวมไม้จากธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า

พยัคฆ์ไพรเตือนนายทุนหยุดรุกป่า

หัวหน้าทีมพยัคฆ์ไพร ห่วงป่าต้นน้ำ ชี้กลุ่มนายทุนควรหยุดซื้อพื้นที่ป่า เพราะเป็นการทำลายป่าอย่างไม่รู้จบ เผยพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย เคยมีกว่า 1ล้านไร่ แต่ 30 ปีผ่านมาเหลือไม่ถึง 2 แสนไร่

ป่าไม้ฟื้นฟูเขาหัวโล้น นำร่องน่าน เชียงใหม่

อธิบดีกรมป่าไม้เผยเขาหัวโล้นมี 8.6 ล้านไร่ในพื้นที่ต้นน้ำ 13 จังหวัด เร่งดำเนินการฟื้นฟูตามแนวทาง 7ยุทธศาสตร์ ชี้ผู้บุกรุกมีเป็นแสนคน เป็นชาวไทยบนพื้นที่สูงร้อยละ 80 เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ นำร่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำจ.เชียงใหม่ และน่าน

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน