ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก. และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 19, 2016 16:04
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ กรม ป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตามยุทธ์ศาสตร์ "ดินน้ำป่าคงอยู่" ตั้งเป้าดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งเตรียมนำพื้นที่ดังกล่าวเป็นโมเดลนำร่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบประชารัฐ ในทุกกระบวนการ ทั้งร่วมคิด วางแผน ดำเนินการ และรับประโยชน์ จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ความร่วมมือในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซึ่งป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,971 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่จากการขยายตัวของชุมชน ทำให้ป่าถูกบุกรุกไม้ขนาดใหญ่และมีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีเพียงไม้พุ่ม และวัชพืชขึ้นปกคลุมยากแก่การฟื้นตัวตามธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

"กรมป่าไม้เข้ามาดูแลในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมให้ความรู้การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การปลูก การดูแล บำรุงรักษา ติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยหลักวิชาการป่าไม้ในการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความเสื่อมโทรมของป่า เพื่อให้ป่าสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกเสริมป่า การส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ถือเป็นโครงการนำร่องในการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการในการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของกรมป่าไม้ต่อไป" นายประลอง กล่าวเสริม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสานต่อภารกิจความยั่งยืนของซีพีเอฟในเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม "ดิน น้ำ ป่าคงอยู่" ที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามแนวคิด "จาก ภูผาสู่ป่าชายเลน ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ" ซีพีเอฟ จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จำนวน 4,421 ไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างปี 2559 – 2564 นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดของประเทศ ภายใต้โครงการซีพีเอฟ "ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ตลอดจนดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและรอบสถานประกอบการทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

"ซีพีเอฟจะเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า ตลอดจนการติดตามและประเมินผล โดยทำหน้าที่ร่วมกับกรมป่าไม้อนุรักษ์และฟื้นฟู เริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ลงมือปฏิบัติตามแผนงานโดยชวนพนักงานและชาวชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เพาะกล้า ปลูก ปลูกซ่อม ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ขณะที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด" นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติม

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือTGO กล่าวว่า ป่าไม้ถือเป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่ป่าและดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และกักเก็บไว้ในต้นไม้ในรูปของเนื้อไม้ โครงการฯ นี้ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีของการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน ซึ่งทาง อบก. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการประเมินการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการปลูกป่าและดูแลผืนป่า อันนำไปสู่การช่วยลดอุณหภูมิของโลก หรือลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กล่าวว่า สำหรับโครงการฯ นี้ BEDO จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำหลักการการประเมินมูลค่าระบบนิเวศมาดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ทราบมูลค่าจากการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการสามารถติดตามและประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินงานได้ เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ คืนความสมบูรณ์ให้กับสภาพป่าไม้ ทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับป่าของประเทศได้อย่างยั่งยืน

กรม

กรมศิลปากร กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการค้า กรมธนารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเหมืองแร่ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงานฯ กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค กรมการค้าภายใน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร กรมโรงงาน กรมสรรพสามิต กรมฝนหลวง กรมบัญชีกลาง กรมเจ้าท่า กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

"โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดลพบุรี มีการวางเป้าหมายการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1)

ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน สุดยอดป่าชุมชนระดับประเทศ ปี 2559 จากโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งใน 138

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี

พิธีมอบรางวัลโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2559 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 120 ปี 12 ทรรศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

เนื่องในโอกาสสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี ภายใต้แนวคิด "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม"พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำให้ กรมป่าไม้ เร่งขับเคลื่อน

กรมป่าไม้รับมอบเงินสนับสนุน

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาป่า จำนวนเงิน 12,102,500 บาท เพื่อบำรุงรักษาป่าที่ดำเนินการปลูกในปี 2556 ภายใต้โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน จำนวน 24,205 ไร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้จัดการประชุมการป่าไม้เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน"12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" โดยกิจกรรมจัเดขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2559

กรมป่าไม้เปิดหลักสูตรรุกขกร Doctor Tree หมอรักษาต้นไม้ ในเขตเมือง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นไม้ใหญ่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนและชุมชน โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองใหญ่ เพราะต้นไม้คือเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ให้ร่มเงาและความร่มเย็น นอกจากนี้ ยังให้ความสดใสด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ ใบไม้

กรมป่าไม้ประกาศ 4 ป่าชุมชน ตัวแทน 4 ภูมิภาค เข้ารอบโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิดระบบการจัดการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

กรมป่าไม้ หนุนงานวิจัย เตาประสิทธิภาพสูง คว้ารางวัล งานวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์พลังงานจากไม้

ไม้เป็นพลังงานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งกำเนิดพลังงานด้านต่างๆ ตลอดจนการนำเอาเชื้อเพลิงอื่นๆมาทดแทนไม้ฟืน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากฟอสซิล ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม

ช่อง 7 จับมือ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน

ราชบุรี"7 สี ปันรักให้โลก" นำนักแสดง ผู้ประกาศข่าว ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่า เนื่องใน "โอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมป่าไม้ แก้ปัญหาวัดในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมสนับสนุนวัดช่วยดูแลป่าสร้างความยั่งยืน

นายชลธิศ สุรสัวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2538 พิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัดในพื้นที่ป่าไม้ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา

มิกค์-ทองระย้า ควง เบลล่า-ราณี เปิดงาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, มูลนิธิโครงการหลวง, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Fantastic Garden"

เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4 ขอเชิญสัมผัสมหัศจรรย์สวนนานาพรรณ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, มูลนิธิโครงการหลวง, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Fantastic Garden"

กรมป่าไม้และจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ภูทับเบิก 19 รีสอร์ท ให้แล้วเสร็จใน 1

กรมป่าไม้และจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ภูทับเบิก 19 รีสอร์ท ให้แล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์ พร้อมเคาะรายชื่อรีสอร์ทที่ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดกฎหมายทั้งหมดเพื่อทยอยรื้อถอนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึง

พยัคฆ์ไพร ชี้น้ำท่วมน่าน เหตุป่าต้นน้ำเกลี้ยง เหมือนผ้าขาวบาง ต้นข้าวโพดช่วยไม่ได้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ในฐานะนักวิชาการผู้ชำนาญการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า กรณีเกิดน้ำท่วม ดินถล่มหลายพื้นที่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.น่านนั้น

เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4 ขอเชิญสัมผัสมหัศจรรย์สวนนานาพรรณ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมป่าไม้, มูลนิธิโครงการหลวง, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Fantastic Garden"

กรมป่าไม้จัดกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดกว่า 5 แสนต้น แจกทั่วประเทศดึงคนไทย

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานงานเปิดโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กรุงไทยได้รับความไว้วางใจบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ฯ

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

ภาพข่าว: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้วางใจบลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ภาพข่าว: ได้รับความไว้วางใจบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ชูงานวิจัยปลูกเห็ดระโงกนอกฤดูสร้างรายได้ 24,000

นาย ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ เป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องการทำกินในพื้นที่ป่าไม้ของราษฎร

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เล็งเห็นความสำคัญ ของการปลูกสวนป่าเชิงพาณิชย์

เป็นโครงการที่กรมป่าไม้ได้สนับสนุนพื้นที่ของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิในการถือครองพื้นที่ ทำสวนปลูกป่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในพื้นที่ของเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่

ภาพข่าว: สอ.กรมป่าไม้ ประเดิมแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (สอ.กรมป่าไม้) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ (ที่ 2 จากขวา)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ลงนามการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) สืบเนื่องจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ออกประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เครดิตบูโรได้ตอบรับแนวทางดังกล่าว