สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday July 11, 2016 14:27
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ลงนามการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) สืบเนื่องจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ออกประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เครดิตบูโรได้ตอบรับแนวทางดังกล่าว จึงได้ทำหนังสือเรียนไปยังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีขีดความสามารถ สูงกว่า 150 ราย ที่มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 5,000 รายขึ้นไป เพื่อเรียนเชิญเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ซึ่งมีสหกรณ์สอบถามยังเครดิตบูโรกว่า 133 ราย และยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรจำนวน 6 ราย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์พลเรือนรายแรกที่ลงนามเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ซึ่งผ่านขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดและนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พลเรือนรายแรก โดย นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (สหกรณ์ฯ) ได้มอบหมายให้นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า "ในการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่ท้าทายคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาว่า เพราะเหตุใด และทำไมสหกรณ์ฯ ต้องมีข้อมูลเครดิตบูโรมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คำถามที่ทุกภาคส่วนได้นำไปคิดและพิจารณาร่วมกัน เช่น 1.สหกรณ์ฯ สมควรต้องมีข้อมูลสมาชิกที่มาขอกู้ว่ามีหนี้ที่ไหนบ้าง มีกี่บัญชี แต่ละบัญชีชำระหนี้ครบ ชำระตรงตามกำหนดหรือไม่ มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงปัญหา ความตั้งใจในการชำระหนี้เป็นอย่างไร 2.การที่สหกรณ์ฯ พิจารณาตัดสินใจเอาเงินฝากของสมาชิก ก. ไปให้สมาชิก ข. กู้ยืมนั้น อะไรคือความสบายใจ ความมั่นคงปลอดภัยของเงินที่สมาชิก ก.นำมามอบให้สหกรณ์บริหาร 3.สหกรณ์ฯ จะปฏิเสธว่า ไม่มีข้อมูลของสมาชิกผู้มาขอกู้ที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่มีระบบข้อมูลอยู่ 4.ความเชื่อที่ว่าสหกรณ์สามารถหักเงินเดือนสมาชิกมาชำระหนี้ได้เป็นลำดับแรกเพียงพอหรือไม่ในยุคสมัยปัจจุบัน 5.ถ้าสมาชิกกำลังถูกดำเนินการทางกฎหมายหรือสมาชิกถูกดำเนินการทางกฎหมายแล้ว แต่สหกรณ์ฯ ไม่รู้และยังให้กู้ ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะทำอย่างไร 6.หากสหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่า หนี้ทั้งหมดของสมาชิกที่มีปัญหาด้านการเงิน มีอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วสหกรณ์ฯ จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้หลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร ในมิติปรัชญาของสหกรณ์ฯ ที่ต้องช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดี มีสุข ตามฐานะ และท้ายสุด ทำไมสหกรณ์ฯ จึงมีความกลัวที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน หากสหกรณ์ฯ ต้องการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

จาก 7 คำถามดังที่กล่าวมา เมื่อทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณา โดยเฉพาะคณะกรรมการเงินกู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีการนำมาหารือและพิจารณาในที่ประชุมหลายครั้งจนนำมาสู่การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้สหกรณ์ฯสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโร จนเกิดเป็นการเซ็นสัญญากันขึ้น นับได้ว่าสหกรณ์ฯ ได้ยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดไปอีกระดับหนึ่งแล้ว"

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า "ขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์พลเรือนรายแรกและจะเป็นตัวอย่างให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการประเภทอื่นๆ ตามนโยบายของภาครัฐต่อไป โดยปัจจุบันนี้มีสหกรณ์ต้นแบบของแต่ละประเภทข้าราชการเป็นสมาชิกเครดิตบูโรรวม 4 ราย ได้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้นแบบข้าราชการครู 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด ต้นแบบข้าราชการทหาร 3.สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ต้นแบบอิสลาม และล่าสุด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต้นแบบข้าราชการพลเรือน ดังนั้น การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานเทียบได้กับสถาบันการเงินชั้นนำในระบบการเงินไทย ตลอดจนจะเป็นการส่งสัญญาณของการ ปฏิรูปสหกรณ์บนพื้นฐานของความสมัครใจเป็นสำคัญ"

(ในภาพ) นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมลงนามใน "พิธีลงนามลงนามในสัญญาให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พลเรือนรายแรก" ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ : ปฐมพร เอกพันธุ์ 02 579 7070 ต่อ 0 website: www.025798899.com
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร : อรภัทร รังษีวงศ์ 02 612 5850
E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau

กรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปุสัตว์ กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวฯ กรมการค้าภายใน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมโรงงานฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการข้าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพสามิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมประมง กรมสรรพากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการจัดหางาน กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมธรรม์
ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจดูพื้นที่สวนยางพาราที่ได้ดำเนินการตรวจยึด

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจดูพื้นที่สวนยางพาราที่ได้ดำเนินการตรวจยึด ท้องที่บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ภาพข่าว: ประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564" โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน จากส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 45 คน

กรมป่าไม้ เร่งฟื้นฟูเขาหัวโล้น พร้อมอวยป่าชุมชนบ้านสบยาว จ.น่าน เป็นต้นแบบการพึ่งพาป่าที่ดี

จังหวัดน่าน เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างหนัก มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากป่า ภูเขา ที่มีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น ทำให้พื้นที่ป่าของน่านที่มีกว่า 6 ล้านไร่ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 4.6 ล้านไร่ ซึ่งร้อยละ 85

Sanook! ปลุกพลังออนไลน์ ริเริ่มโครงการ #คิดถึงป่า สร้างต้นแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

สนุกดอทคอม (www.sanook.com) เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จับมือพันธมิตรนำโดย เจ-เจตริน วรรธนะสิน, มูลนิธิ Taejai.com,กรมป่าไม้อุดร และกองบุญกับพี่ต้าร์ ชวนชาวไทยร่วมปลุกพลังรักษ์ป่าบนโลกออนไลน์กับโครงการ "คิดถึงป่า"

วัตสัน รวมพลังสมาชิก ร่วมพลิกผืนดินให้เป็นผืนป่า ปลูกป่ากว่า 500 ต้น ณ

เมื่อเร็วๆนี้ วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพ และความงามของประเทศไทย นำโดย นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย พร้อมสมาชิกผู้ถือบัตรวัตสัน และดาราสาว มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล ร่วมกับกรมป่าไม้เทศบาล

ช่อง 7 แท็กทีมนักแสดง ผู้ประกาศฯ ส่ง #บิ๊กเอ็ม-กุญแจซอล นำทีมจิตอาสา บุกสถานีรถไฟฟ้า BTS

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณนาฏนภางค์ จงสมจิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมด้วย คุณอำนวยพร ชลดำรงกุล ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ คุณพัชนียา พุฒมี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด พร้อมทีมนักแสดง บิ๊กเอ็ม-ลิขิต จากละคร

กรมป่าไม้ จัดงาน #พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน#

กรมป่าไม้ จัดงาน 'พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน' ร่วมปลูกป่าแบบ 'วนประชารัฐ' ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ กรมป่าไม้ จัดงาน "พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน" ร่วมปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า และห้วยสาลี่ อ.เวียงสา

พลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่านส่งเสริมการปลูก วนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กรมป่าไม้ จัดงาน "พลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน" ร่วมปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแบบ "วนประชารัฐ" บนพื้นที่ 300 ไร่ ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี่ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7 (หลุมตาสังข์) อ.ท่าตะเกียบ

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ส่งเสริมเยาวชนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนในนิทรรศการ Kids for a Greener

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญเยาวชนร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าทดแทนและการใช้วัสดุรีไซเคิล ผ่านนิทรรศการ "Kids for a Greener World" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ลดโลกร้อนของกรมป่าไม้และลดการใช้ภาชนะโฟมของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย

กรมป่าไม้ ผุดแนวคิด วิถีคน วีถีป่า รวมพลังสร้างฝ่ายประชารัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 กรมป่าไม้ ชูนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้แนวคิด วิถีคน วีถีป่า "รวมพลังสร้างฝายประชารัฐ" เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฟื้นฟูสภาพป่าอย่างยั่งยืน ณ ป่าชุมชนบ้านแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจำชาติร่วมปลูกป่าพิษณุโลกแบบประชารัฐกว่าพันไร่

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ จัดงานดีเดย์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมปลูกป่าแบบประชารัฐ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑,๙๓๖ ไร่ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

กระทรวงเกษตรฯ เข้มเตรียมใช้ ม.44 ดำเนินการกับผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบเพื่อนำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ปี

ห้ามตัดต้นไม้บนทางหลวง เรื่องดรามา

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่า "อธิบดีกรมป่าไม้ชี้ตัดต้นไม้ทางหลวง'ผิดชัดเจน' ต้องขออนุญาต-ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้ง" (http://bit.ly/1SyNMqf) ในแง่หนึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการล้อมต้นไม้ไปปลูกที่อื่น แต่ในอีกแง่หนึ่งถือเป็นเรื่อง "ดรามา"

พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากตัวเลขการสำรวจพื้นที่ป่า ของกรมป่าไม้ เมื่อปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งลดลงกว่าตัวเลขข้อมูลในปี 2551 ถึง 5 ล้านไร่ ทำให้รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

กระทรวงทรัพยากรฯ ติวเข้มเตรียมรับมือไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพข่าว: องคมนตรีเยี่ยมชมความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคอีสาน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

ส.ป.ก. ขอชี้แจงกรณีเป็นข่าวเปิดโปงพฤติกรรมการฟอกป่า จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่พิพาทดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโปร่งฯ ให้ ส.ป.ก.

ภาพข่าว: เปิดประชุมจัดทำโครงสร้างระบบรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการประสานการพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร (ที่ 4 จากซ้าย) ผอ.สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ และ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล (ที่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1

ช่อง 7 สี ยกทัพนักแสดง ผู้ประกาศข่าวและแฟนๆ ร่วมกิจกรรม ปันรัก รักษ์ผืนป่า

ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ทางช่อง 7 สี ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "7 สีปันรักให้โลก" ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม "ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน" โดยช่อง 7 สี ร่วมกับ กรมป่าไม้ มีคุณอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานภายในงาน

ปตท.สผ. จัดงาน หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดกิจกรรม "หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip" ให้กับผู้ใช้รถเข็นจากมูลนิธิคนพิการไทยและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการ"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืนด้านป่าชุมชน โดยมี นายรัมย์ เหราบัตย์

ป่าชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2558 โดยป่าชุมชนบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ สอ.กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองสินเชื่อให้แก่ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ จำกัด

กรมป่าไม้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่แก้ปัญหาเขาหัวโล้น

กรมป่าไม้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่แก้ปัญหาเขาหัวโล้น พื้นที่นำร่องป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้และป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด บ.น้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ที่ถูกบุกรุกถึงร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่า

กรมป่าไม้รับรางวัลดีเด่นงานวิจัยเทพทาโร

กรมป่าไม้ รับ "รางวัลดีเด่น" ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ในเรื่อง "วิจัยและพัฒนาศักยภาพเทพทาโร สร้างรายได้สู่ชุมชน" อธิบดีกรมป่าไม้เผยถือเป็นรางวัลที่ให้ขวัญกำลังใจ พร้อมกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นมุ่งมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ(purple square) ป่าชุมชน 30 แห่ง 27 จังหวัด โดยมีนายธีรภัทร

กรมป่าไม้เร่งทำพ.ร.บ.สวนป่าส่งเสริมปลูกป่า-สร้างอาชีพ

อธิบดีกรมป่าไม้ เผยข้อดีพ.ร.บ.สวนป่า ฉบับใหม่ อนุรักษ์ป่าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมอาชีพผู้ทำสวนป่าเพิ่มรายได้ ยืนยันมีมาตรการควบคุมทุกขั้นตอนป้องกันการสวมไม้จากธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า