คณะวิศวลาดกระบัง และกระทรวงไอซีที ซิป้า เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย (KMITL Innovation Tech Startup - KITS)

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday January 25, 2016 16:01
กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ดีเดย์เปิดตัวสตาร์ทอัพ คลับแห่งแรกของไทย ในชื่อ โครงการสตาร์ทอัพนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ (KMITL Innovation & Tech Startup - KITS) เสริมพลังทัพสตาร์ทอัพของไทยด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปั้นต้นกล้า 200 นักศึกษา และกลุ่มสตาร์ทอัพ 5 กลุ่มต้นแบบภายในปี 2559 พร้อมทั้งเปิดตัวอย่างผลงาน 3 กลุ่มสตาร์ทอัพอนาคตไกล

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า "ในช่วงปี 2558 -2559 เป็นต้นไปนับเป็นกระแสการเติบโตของ"Startup" ของไทย หรือบริษัทเปิดใหม่ที่พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี จากธุรกิจขนาดเล็กๆ จนกระทั่งดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมขยายกิจการ ปัจจุบันประเทศในอาเซียนมี Startup เกิดใหม่มากมาย มีอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เทียบกับประเทศไทยยังถือว่านวัตกรรม Startup ของเรายังเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับศักยภาพการตลาดในกลุ่มสตาร์ทอัพ อีกทั้งผลงานวิจัยในประเทศไทยรวมประมาณ 3.7 แสนผลงาน มีเพียง 40 -45 % ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ได้ และในจำนวนนี้มีนวัตกรรมไม่ถึง 5 % ที่สร้างมูลค่ารายได้กลับมา โครงการสตาร์ทอัพนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ (KMITL Innovation & Tech Startup - KITS) โดยคณะวิศวลาดกระบัง สจล.ซึ่งนับเป็นสถาบันผลิตบุคคลากรด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของไทย ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม (Start-ups) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้นักศึกษานำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้นักศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Model) ให้ประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต คือ การกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้ดัดแปลงและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาตอบโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Model) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสำเร็จเชิงพาณิชย์ แต่ละทีมผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ควรประกอบด้วย นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ใช้จุดเด่นความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรวมพลังศักยภาพของทีม เพื่อนำไปสู่การเป็น Startup ผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมการดำเนินงาน ของโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ (KMITL Innovation & Tech Startup หรือ KITS) ใช้เวลา 9 เดือน โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ, จัดเวทีเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup), จัดเวทีเสวนาทางธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ , สรุปและประเมินผลโครงการ โครงการตั้งเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 200 คน และมีกลุ่มต้นแบบ Startup เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 5 กลุ่ม "

ทั้งนี้โครงการสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ (KMITL Innovation & Tech Startup -KITS) ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย คือ 1.) โครงการค้นหาผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะมีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2.) โครงการ Campus Tour จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกัน และ 3.) โครงการสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ เป็นการจัดเสวนาทางธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Model) ทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ในระหว่างปี 2559 คณะวิศวลาดกระบัง สจล. ยังมีแผนจัด 2 งานกิจกรรมใหญ่ที่จะส่งเสริมโอกาสและการพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยและนักศึกษา ได้แก่ 1.) งาน KMITL Startup Project Day 2016 วันที่ 20-21 เมษายน 2559 เป็นงานแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ณ หอประชุม สจล. 2.) งานวิศวะ'59 กำหนดจัดในวันที่ 1-4 กันยายน 2559 ณ ไบเทคบางนา ในงานมีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ก้าวหน้าและใหญ่ที่สุด แสดงผลิตภัณฑ์ บริการที่โดดเด่น ผลงานวิจัยและสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการและกลุ่มนักศึกษา งานวิศวะในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยในปี 2559 จะพัฒนางานให้ยิ่งใหญ่และมีสีสันของสตาร์ทอัพอย่างน่าสนใจ

ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ Tech Startup ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม (Start-ups) มีแผนจะเปิดสตาร์ทอัพ คลับสำหรับนักศึกษา 40 แห่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้เปิดสตาร์ทอัพ คลับแห่งแรกของไทยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตวิศวกรนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีชื่อเสียง เข้ามาร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงพลังสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้วงการสตาร์ทอัพของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวไกลยั่งยืนในเวทีระดับประเทศและระหว่างประเทศ สามารถนำความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์และสนองความต้องการผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป"

ในโอกาสนี้ยังเปิดเวทีเสวนา เรื่อง "Startup: Start Together" โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์สตาร์ทอัพบนเวที ประกอบด้วย ดร.สามารถ คงทวีเลิศ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คุณศุภชัย จงศิริ คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค), ผศ.ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และ คุณธีระ ศิริเจริญ COO & Co-founder บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด ผู้ประสบผลสำเร็จบริการจองสนามกอล์ฟ ลองมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า "ขณะนี้ประเทศไทยต้องการนักนวัตกรรมที่นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล ซึ่งกลุ่ม Startup ที่รัฐบาลส่งเสริมผลักดันให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ มีอยู่ 4 สาขาหลัก ได้แก่ 1.)สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลงานทางธุรกิจได้ 2.)สาขาเทคโนโลยี เน้นไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคิดนวัตกรรมในการช่วยควบคุมการจราจร 3.)สาขานวัตกรรมโปรแกรมทั่วไป แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และตอบโจทย์แก้ปัญหาของสังคม และ 4.)สาขาการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ"

คุณศุภชัย จงศิริ คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) "แนวทางในการปฏิบัติโครงการสตาร์ทอัพคลับของกระทรวงไอซีที และ SIPA มุ่งเน้นไปที่มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีค่าทั้งบุคลากร นักศึกษา และอุปกรณ์ที่จะช่วยในการพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยขั้นแรกของโครงการมีเป้าหมายจะจัดตั้งสตาร์ทอัพคลับภายในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 40 แห่ง ทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนเดินสายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการสตาร์ทอัพทั้งของไทยและต่างประเทศ ได้พบปะกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงไอเดียต่างๆ จุดประกายให้นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครผลงานจากนักศึกษาเข้ามาประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ โดยตั้งเป้าไว้ 500 โครงการ ที่จะส่งไอเดียเข้ามาในรอบแรก จากนั้นก็จะคัดเลือกเหลือ 40 ทีมที่จะเข้ามาอบรมเสริมความรู้และประสบการณ์ โดยมีกระทรวงไอซีที และ SIPA เป็นพี่เลี้ยง ในรอบสุดท้ายจะคัดเหลือเพียง 10 ทีม ที่จะได้มีโอกาสไปฝึกฝนความเชี่ยวชาญและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ที่ต่างประเทศอีกด้วย"

คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) กล่าวว่า "การพัฒนาสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องของแนวความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ จากทั้งกระทรวงไอซีที ซิป้า มหาวิทยาลัย กลุ่มสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารองรับอนาคตการเติบโตของเศรษฐกิจยุคดิจิตอลของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเทค สตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่พัฒนาสินค้าหรือบริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยกลุ่มสตาร์ทอัพจะต้องเริ่มจากการคิดให้ใหญ่ แต่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Think Big, Start Small) สำหรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สำคัญของการเริ่มต้นสตาร์ทอัพควรมีความยืดหยุ่น โดยมี 3 สิ่งที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ คือ 1.) สร้างจุดแตกต่างและคุณค่าแก่ผู้บริโภค (Create Value) 2.) ต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดอย่างยั่งยืน (Revenue) และ3.) สามารถสร้างผลกำไร (Make Profit) และที่สำคัญกลุ่มสตาร์ทอัพต้องเปิดโลกทรรศน์ของตนเองให้กว้างไกลและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน"

ผศ.ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม สจล. กล่าวว่า "สจล. มีระบบกลไกต่างๆ ที่จะรองรับแนวทางการดำเนินโครงการสตาร์ทอัพนักศึกษาอยู่แล้ว เร่งผลักดันกระบวนการสตาร์ทอัพสู่นักศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งในด้านวางแผนดำเนินงานงานสตาร์ทอัพ การปรับปรุงงานวิจัยให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยจะต้องเริ่มต้นงานวิจัยจากปัญหา มุ่งไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความต้องการของตลาด (Demand-Driven Model) ขอฝากข้อคิดสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 3 ข้อ คือ 1.) อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป 2.) ให้วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในทุกกรณี ดูว่าอันไหนดี เหมาะสมที่สุด และ 3.) คำนึงถึงแหล่งทุน องค์กรต้นสังกัด และผู้ใช้งาน ว่างานนั้นตอบสนองความต้องการเหล่านั้นหรือไม่ สจล.ให้ความสำคัญต่อสตาร์ทอัพ หรือ Enterpreneurship จะเปิดวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายแห่ง จะสร้างหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า"

คุณธีระ ศิริเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด สตาร์ทอัพไทย เจ้าของแอพบริการจองสนามกอล์ฟออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าจากรั้วสจล.เล่าว่า "สตาร์ทอัพมีความแตกต่างจากเอสเอ็มอีทั่วไป โดยผู้เริ่มต้นธุรกิจจะต้องคิดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้สามารถขยายสเกลต่อออกไปได้จริง เมื่อธุรกิจดำเนินไปถึงจุดที่เหมาะสมกับตลาด ก็สามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการจะเป็นสตาร์ทอัพมี 2 สิ่งที่ผู้ทำธุรกิจต้องเจอ คือ 1.) ทีมหรือคน เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด มีทีมสตาร์ทอัพซึ่งต้องมี 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะทางธุรกิจ (Business) ทำธุรกิจและการตลาดได้,ทักษะการพัฒนาโปรแกรม (Developer) นำไอเดียทางการตลาดมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นจริงได้ และทักษะด้านศิลปิน (Artist) ผู้ที่มีความเข้าใจในการออกแบบส่วนที่จะประสานต่อเทคโนโลยีกับผู้ใช้งาน (User Interface - UI) ทำของยากๆให้ใช้งานได้ง่าย 2.) ทุน เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สตาร์ทอัพต้องมี เพื่อทำให้ไอเดียหรือนวัตกรรมเป็นจริงได้ ใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า และความเป็นไปของโลก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงโจทย์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง"

อีกไฮไลต์ของงานวันนี้ยังได้เปิดตัว 3 กลุ่มสตาร์ทอัพนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไอเดียสุดเจ๋ง ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมแอพพลิเคชั่นที่มีอนาคตสดใสในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 1.) กลุ่มสมาร์ทลีฟวิ่ง (Smart Living) เจ้าของผลงานแอพพลิเคชั่นสุดล้ำเปิด-ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ผ่านสมาร์ทโฟนจุดเดียวที่ทำให้ชีวิตง่ายและปลอดภัยขึ้น 2.) กลุ่มกรุงศรีหมีเก็บเงิน เจ้าของแอพพลิเคชั่นกรุงศรี หมีเก็บเงิน แอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทยที่ทำให้การออมเงินไม่น่าเบื่ออีกต่อไป โดยนำเสนอในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเกม ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ E-banking ของธนาคาร ทำให้สนุกได้ความรู้และรู้สึกอยากออมเงินมากขึ้น และ 3.) กลุ่มอีซี่ดีล (EasyDeal) สร้างแอพพลิเคชั่นจัดการการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่ทำให้การซื้อขายของคุณถูกต้องด้วยระบบสต็อกสินค้าและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น Auto-Match ที่สามารถตรวจสอบยอดการโอนเงินได้โดยอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทย์ กระทรวงไอซีที กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการคลังของไต้หวัน กระทรวงการคลังลาว กระทรวงเกษตรฯประเทศญี่ปุ่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวิทย์ฯ
กระทรวงไอซีที เร่งคลอดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ คาดประกาศใช้เดือนมกราคม 2559 ขับเคลื่อน Digital Thailand สนองนโยบายรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

กระทรวงไอซีที เดินหน้าดันภูเก็ตขึ้นแท่น Smart City

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต

ก.ไอซีที จัดตลาดนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพด้าน ICT สำหรับผู้พิการ

กระทรวงไอซีที จัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ เปิดเวทีสัมภาษณ์ สานฝันผู้พิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับรองเลขาธิการ ITU ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ Mr. Malcolm Johnson รองเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือความร่วมมือด้าน ICT กับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ก.ไอซีที เปิดเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ ในหลวง

กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ www.ourking.org นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดึงพันธมิตรร่วมจัดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "ICT For 21st Century

ก.ไอซีที หนุนเยาวชนไทยพัฒนาทักษะ ICT ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" กระตุ้นเยาวชนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ด้าน ICT พัฒนาทักษะการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

ก.ไอซีที โชว์โรดแมปยกระดับมาตรฐานธุรกรรมออนไลน์

กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดทำโรดแมปพัฒนามาตรฐาน (e-Standard)การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งหารือในความร่วมมือที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที ติวเข้มหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมSYNTHESIZER

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยุคมนาคมติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

กระทรวงไอซีทีผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ "Thailand Local Government Summit 2015" ภายใต้แนวคิดหลัก :

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI หนุนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Thailand

หนุนองค์กรท้องถิ่นใช้ประโยชน์จาก ICT เต็มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Thailand นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

ไทยเซิร์ต แนะวิธีป้องกันภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต

ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงไอซีที เผยข้อแนะนำแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต ไทยเซิร์ต ออกประกาศแนะนำวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ภาพข่าว: รมว. ไอซีที ให้วิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้วิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย Digital Economy เน้นพัฒนา 5 ด้านสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

ก.ไอซีที ชู Village e-Commerce สร้างรายได้-องค์ความรู้สู่ชุมชน

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องโครงการสำคัญ (Flagship Projects) รุกปรับบทบาท-โมเดลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โชว์โครงการ Village e-Commerce สร้างรายได้พร้อมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รมว.กระทรวงไอซีที นำเสนอผลงานด้านการปฏิรูประบบราชการ ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่าในวันนี้ (19 ต.ค. 2558) รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ได้เชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกำกับดูแล

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom World 2015 ณ กรุงบูดาเปสต์

นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) พร้อมด้วยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที เข้าร่วมในพิธีเปิดบูธแสดงนิทรรศการ "Thailand Pavilion" ภายในงาน "ITU Telecom World 2015" ณ กรุงบูดาเปสต์

ก.ไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยหารือรายละเอียดโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ในระยะเร่งด่วนของกระทรวงไอซีที ครั้งที่ 2 ว่า

โซเชียล อิงค์ จับมือ เอ็ตด้า จัดงาน Zocial Insight#3 Presented by ETDA

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท โซเชียล อิงค์ (Zocial, inc.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที รวมถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์

กระทรวงไอซีทีเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงปลายปี 2558 นี้

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ในโอกาสครบรอบ 13

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงไอซีทีครบรอบ 13 ปี ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าปั้นแกนนำบริหารเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ ดูแลสังคมออนไลน์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีมอบตำแหน่งและติดเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำหรับผู้ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ

ก.ไอซีที ชูเทคโนโลยี GNSS ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถของระบบสื่อสารแบบควบรวม ชูเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบ (GNSS) ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติของชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเวทีเสวนา 1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่ Cyber SEA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย สำนักความมั่นคงปลอดภัย และ ICT Law Center เปิดเวทีชวนผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ล้อมวงเสวนาในหัวข้อ "1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่

ETDA (เอ็ตด้า) ชวนผู้ประกอบการออนไลน์ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 50,000

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ขอเชิญผู้ประกอบการออนไลน์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน

ก.ไอซีที จับมืออินเทลฯ มอบแท็บเล็ตให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนดีเด่น

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที รับมอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)