ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 31, 2015 14:10
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ครีเอทีฟ เอเจนซี่

กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เตรียมความพร้อมจัดทำแผนระดับชาติพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย บนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนด้วยการเอื้ออำนวยปัจจัยต่างๆ อาทิ ขจัดกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ

กระทรวงฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล โดยได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2558 ซึ่งผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมิติในด้านเศรษฐกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น และการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนมิติในด้านสังคม จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และรัฐบาลมีข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับใช้ในการกำหนดแผนและนโยบายในการบริหารประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางทางการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ วันที่ 7 สิงหาคม และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน ซึ่งตามกำหนดการล่าสุดจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงไอซีที กระทรวงธุรกิจฯสาธารณรัฐมอริเซียส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์วิ่งเพื่อแม่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน กระทรวงพลังงานเมียนมา กระทรวงเกษตรเวียดนาม กระทรวงเกษตร
รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เดินหน้าผลักดันงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

รมว.กระทรวงไอซีที เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูจุดเด่นโครงการระดับชาติสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการศึกษาสู่ระดับชุมชน นายอุตตม สาวนายน

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที

ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF)

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งกระทรวงไอซีทีและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

ภาพข่าว: ก.ไอซีที รับมอบโล่เกียรติคุณจาก สนช. ในงานสัมมนาทางวิชาการ

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้แทนกระทรวงไอซีทีเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเวทีเสวนา กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ : อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์

จากหลากหลายความกังวล เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา...สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center จึงเปิดบ้านเสวนาเรื่อง

ก.ไอซีที ชูมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ

กระทรวงไอซีที เร่งจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการนำมาตรฐาน ISO/IEC 29110ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการไทยแข่งเวทีโลก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที แนะมาตรการป้องกัน-วิธีแก้เฟซบุ๊กติดไวรัส กระตุ้นคนไทยรู้เท่าทันภัยโซเชียลมีเดีย

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า

ก.ไอซีที หนุนสินค้า Green ICT แข่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที หนุนผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green ICT กระตุ้นผู้ประกอบการไทยยกระดับมาตรฐาน-ชูจุดเด่นสินค้าสร้างความได้เปรียบในตลาดอาเซียน นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ชูแผนแม่บท Digital Government บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้กระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก.ไอซีที เผยผลประชุม Special TELSOM เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน

กระทรวงไอซีที เผยผลการประชุม Special TELSOM เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 (AIM 2015) สร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา ICT หนุนเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างยั่งยืน นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ก.ไอซีที ฉลองวันสื่อสารแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนา ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เฉลิมฉลอง"วันสื่อสารแห่งชาติ" 4 สิงหาคม 2558 เดินหน้าพัฒนา ICT ครอบคลุมทุกมิติพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ก.ไอซีที ชู GAC ยกระดับงานบริการภาครัฐ

กระทรวงไอซีที โดย EGA เร่งยกระดับงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชู “GAC”ศูนย์กลางแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโครงการ eGovernment Forum 2015 เตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในไทย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมกับ ICT Law Center เปิดเสวนา Localization ... How to get the next million Thai

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เปิดเวทีเสวนา "Localization ... How to get the next million Thai online users?" ร่วมพูดคุยกับ

กระทรวงไอซีที จับมือสมาคมเอซีทีไอ เปิดโครงการ eGovernment Forum 2015

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดโครงการ “eGvernment Forum 2015”

ก.ไอซีทีสานฝันคนพิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างอาชีพคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสร้างอาชีพด้าน ICTยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างรายได้เท่าเทียมคนปกติ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ส่งตัวแทนร่วมโครงการ ASEAN Cyberkids Camp 2015

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คัดเลือกผู้แทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ "ASEAN Cyberkids Camp 2015" ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunication and

รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบวุฒิบัตร โครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและกล่าวปิดโครงการ "ค่ายลูกเสือไซเบอร์" (Cyber Scout Camp) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ

กระทรวงไอซีที จับมือผู้บริหาร CIO เดินหน้าภารกิจเชื่อมโยงระบบข้อมูล

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กระทรวงไอซีทีได้จัดการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) ครั้งที่ 3/2558

กระทรวงไอซีที หนุน สพธอ. เดินหน้าโครงการ Green e-Commerce

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธานเปิดงานโครงการ "Green e-Commerce : โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท

ภาพข่าว: รมว. กระทรวงไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในงาน ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้ง

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน "ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปฟิซิก (APT)" (36th Anniversary of the APT) โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

รมว. กระทรวงไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในงาน ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้ง

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน "ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปฟิซิก (APT)" (36th Anniversary of the APT) โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout Camp) พร้อมผนึกกำลังภาคเอกชน

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout Camp) ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อำเภอปากเกร็ด

ก.ไอซีที เดินหน้าภารกิจบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า

ETDA เปิดบ้านเสวนา Fair use: on Copyright ใช้คอนเทนต์อย่างไร ไม่ละเมิด!

ยุคดิจิทัล... ยุคที่คอนเทนต์มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่น้อยคนนักที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง!!! สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ

หยุด! ร่าง หมกเม็ด พรบ.เศรษฐกิจดิจิทัล ที่ไม่ตอบคำถามสังคม

เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้อง กระทรวงไอซีที หยุดยึดเอา ร่าง กฎหมายดิจิทัล เป็นของตน และไม่ฟังเสียงประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุง แก้ไขร่างนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง นางสุวรรณา จิตรประภัสสร์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: ก.ไอซีที โชว์ผลงาน 6 เดือนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานแถลงผลงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ 6 เดือนของกระทรวงไอซีที โดยที่ผ่านมาได้มีการผลักดันกฎหมายดิจิทัล ปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสมกว่า 3,900 ยูอาร์แอล บูรณาการโครงข่ายสื่อสาร

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ พร้อมจับมือ สพฐ. มอบรางวัลให้เด็กไทยที่ชนะเลิศจากโครงการ

นายพรชัย รุจิประภา (ที่ 8 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ โครงการ“Thailand