ก.ไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Friday October 9, 2015 23:18
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยหารือรายละเอียดโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ในระยะเร่งด่วนของกระทรวงไอซีที ครั้งที่ 2 ว่า จากการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่สามารถดำเนินการด้วยการบูรณาการงานร่วมกัน โดยกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งให้แต่ละโครงการระบุถึงกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ และผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในรอบ 3-6 เดือน และแผนงานที่จะดำเนินการต่อในระยะ 1 ปี ได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้นว่า โครงการสำคัญเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำเร็จโดยเร็ว แบ่งเป็น 6 มิติ ดังนี้

1.การส่งเสริมการสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (Digitized SMEs) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบัญชี ซึ่งจะต้องมีโครงการจัดกิจกรรมเข้าไปสนับสนุนและต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

2.การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม (Digital Society) โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยบูรณาการ

การทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งนำระบบการเรียนทางไกล เช่น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแพร่ภาพสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบเปิด (Thai-MOOC)

3.การปรับเปลี่ยนกระบวนการของภาครัฐในการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (e-Government Service) โดยให้บริการในลักษณะ One Stop Service หรือบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรในจุดเดียว

4.การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce) เป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลใน 3 ระดับ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

5.การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อสนับสนุนงานของทุกภาคส่วน (Network Connectivity) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงโครงการบูรณาการนำสายเคเบิลร้อยท่อลงดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และมีการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย บมจ.ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) จะต้องประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นต้น

และ 6.การดำเนินโครงการ Smart City (การพัฒนา Smart City หรือ Digital City) ตามซูเปอร์คลัสเตอร์ที่กำหนดให้ภูเก็ตและเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง

"โครงการ Flagship Projects ระยะเร่งด่วนของกระทรวงฯ มีความสอดคล้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ มุ่งเน้นกลุ่ม SMEs และชุมชน โดยอาศัยเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนแล้วขยายเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เข้าสู่ชุมชน การพัฒนาเมืองและพื้นที่เพื่อสนับสนุนซูเปอร์คลัสเตอร์โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการทำให้ภูเก็ตเป็น Smart City ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง คล่องตัว และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อม บุคลากรภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนความเข้าใจในการทำงานให้สอดรับกับดิจิทัล และการมีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ทั่วประเทศ" นายอุตตม กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงไอซีที กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลังเอเปค กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตฯ กระทรวงธุรกิจฯสาธารณรัฐมอริเซียส กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพาณิชย์วิ่งเพื่อแม่
โซเชียล อิงค์ จับมือ เอ็ตด้า จัดงาน Zocial Insight#3 Presented by ETDA

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท โซเชียล อิงค์ (Zocial, inc.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที รวมถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์

กระทรวงไอซีทีเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงปลายปี 2558 นี้

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ในโอกาสครบรอบ 13

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงไอซีทีครบรอบ 13 ปี ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าปั้นแกนนำบริหารเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ ดูแลสังคมออนไลน์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีมอบตำแหน่งและติดเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำหรับผู้ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ

ก.ไอซีที ชูเทคโนโลยี GNSS ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถของระบบสื่อสารแบบควบรวม ชูเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบ (GNSS) ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติของชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเวทีเสวนา 1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่ Cyber SEA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย สำนักความมั่นคงปลอดภัย และ ICT Law Center เปิดเวทีชวนผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ล้อมวงเสวนาในหัวข้อ "1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่

ETDA (เอ็ตด้า) ชวนผู้ประกอบการออนไลน์ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 50,000

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ขอเชิญผู้ประกอบการออนไลน์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน

ก.ไอซีที จับมืออินเทลฯ มอบแท็บเล็ตให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนดีเด่น

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที รับมอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

กระทรวงไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีทีได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Online Shopping Gateway)

ก.ไอซีที ดันไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ย้ำนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมมั่นคง หนุนประเทศไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน นายอุตตม สาวนายน

ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาโชว์ความคืบหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ IPv6 ยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา IPv6 ประจำปี

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานการ์ดขอบคุณจากผู้แทนพระองค์ในกิจกรรม Bike for

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานการ์ดขอบคุณจากผู้แทนพระองค์ ในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐศาสนภักดี

ก.ไอซีที โชว์แผน IPv6 รองรับ 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ IPv6 รองรับระบบ 4G และเทคโนโลยี Internet of Thingsสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เตรียมความพร้อมจัดทำแผนระดับชาติพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เดินหน้าผลักดันงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

รมว.กระทรวงไอซีที เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูจุดเด่นโครงการระดับชาติสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการศึกษาสู่ระดับชุมชน นายอุตตม สาวนายน

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที

ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF)

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งกระทรวงไอซีทีและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

ภาพข่าว: ก.ไอซีที รับมอบโล่เกียรติคุณจาก สนช. ในงานสัมมนาทางวิชาการ

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้แทนกระทรวงไอซีทีเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเวทีเสวนา กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ : อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์

จากหลากหลายความกังวล เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา...สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center จึงเปิดบ้านเสวนาเรื่อง

ก.ไอซีที ชูมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ

กระทรวงไอซีที เร่งจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการนำมาตรฐาน ISO/IEC 29110ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการไทยแข่งเวทีโลก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที แนะมาตรการป้องกัน-วิธีแก้เฟซบุ๊กติดไวรัส กระตุ้นคนไทยรู้เท่าทันภัยโซเชียลมีเดีย

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า

ก.ไอซีที หนุนสินค้า Green ICT แข่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที หนุนผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green ICT กระตุ้นผู้ประกอบการไทยยกระดับมาตรฐาน-ชูจุดเด่นสินค้าสร้างความได้เปรียบในตลาดอาเซียน นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ชูแผนแม่บท Digital Government บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้กระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก.ไอซีที เผยผลประชุม Special TELSOM เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน

กระทรวงไอซีที เผยผลการประชุม Special TELSOM เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 (AIM 2015) สร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา ICT หนุนเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างยั่งยืน นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ก.ไอซีที ฉลองวันสื่อสารแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนา ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เฉลิมฉลอง"วันสื่อสารแห่งชาติ" 4 สิงหาคม 2558 เดินหน้าพัฒนา ICT ครอบคลุมทุกมิติพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ก.ไอซีที ชู GAC ยกระดับงานบริการภาครัฐ

กระทรวงไอซีที โดย EGA เร่งยกระดับงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชู “GAC”ศูนย์กลางแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโครงการ eGovernment Forum 2015 เตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในไทย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมกับ ICT Law Center เปิดเสวนา Localization ... How to get the next million Thai

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เปิดเวทีเสวนา "Localization ... How to get the next million Thai online users?" ร่วมพูดคุยกับ

กระทรวงไอซีที จับมือสมาคมเอซีทีไอ เปิดโครงการ eGovernment Forum 2015

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดโครงการ “eGvernment Forum 2015”