ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday April 29, 2016 16:35
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--ฟร้อนท์เพจ

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีใหม่ให้สามารถนำประสบการณ์และการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อไป

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีที ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดงาน Education ICT Forum 2016 ภายใต้แนวคิด "Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education" เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 165 สถาบัน ให้สามารถพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ใช้งานได้จริง สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

โดยภายในงานดังกล่าวมีทั้งการอบรมและการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา นอกจากด้านวิชาการและการเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ด้านไอที เนื่องจากงานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ บริษัท Epson, cannon, Lenovo, IBM, auracle ฯลฯ นำเทคโนโลยีใหม่มาจัดแสดงและสาธิตให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอีกด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนารุดหน้าไปเป็นอย่างมาก กระทรวงไอซีทีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ดำเนินงานโครงข่ายพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบโดยตรงทั้งด้านเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการทางวิชาการ ตลอดจนการสื่อสารทุกระดับนับวันจะเพิ่มความสำคัญขึ้นหลายเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง ที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้นเวทีของการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บุคลากรทั้งที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้สามารถพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและบริการ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคมในอนาคตต่อไป ดร.อุตตม กล่าวตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงไอซีที กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทย์ กระทรวงพลังงานเมียนมาร์ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากร กระทรวงพาณิลย์
ก.ไอซีที หนุนยกระดับ กทม. เป็นมหานครแห่งธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์แห่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน Bangkok Entertainment Weeks 2016 ผลักดันอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงของไทย ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานครเป็น

ก.ไอซีที จัดประชุมโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน "การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ" ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ก.ไอซีที เร่งเสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรด้าน ICT รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีทีเดินหน้าจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

เอปสันขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

เอปสัน ร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษา จัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ภายในงานพบกับ 5

รมว.ไอซีที รุกระดมสมองกำหนดรูปแบบจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ICT Start up ของไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "หลังจากได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเร่งดำเนินการใน 2

รองนายกฯ ประจินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)และคณะผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1.

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนา "โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง

เอ็ตด้า(ETDA) เดินหน้าพัฒนากลไกการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เดินหน้าเตรียมทดสอบให้บริการการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) พร้อมการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing)

แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา"ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน" ภายใต้โครงการศึกษาความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับแรกของอาเซียน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา "อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ" ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงไอซีที เปิดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพิ่มประสิทธิภาพ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับ

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเข้าร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันพุธที่ 9

ก.ไอซีที จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงฯเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที สพธอ. และอิสราเอล ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาไซเบอร์ไทย

มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที (คนที่ 4 จากขวา) และ อิทธิกร

กระทรวงไอซีที-อีจีเอ เดินหน้ารวมพลนักพัฒนาแอปพลิเคชันกว่า 240 ทีม พร้อมต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government

ก.ไอซีที จับมือกรมที่ดินและสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บูรณาการข้อมูลการเตือนภัย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลการเตือนภัย ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กับกรมที่ดิน

คณะวิศวลาดกระบัง และกระทรวงไอซีที ซิป้า เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย (KMITL

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงไอซีที เร่งคลอดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ คาดประกาศใช้เดือนมกราคม 2559 ขับเคลื่อน Digital Thailand สนองนโยบายรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

กระทรวงไอซีที เดินหน้าดันภูเก็ตขึ้นแท่น Smart City

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต

ก.ไอซีที จัดตลาดนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพด้าน ICT สำหรับผู้พิการ

กระทรวงไอซีที จัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ เปิดเวทีสัมภาษณ์ สานฝันผู้พิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับรองเลขาธิการ ITU ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ Mr. Malcolm Johnson รองเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือความร่วมมือด้าน ICT กับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ก.ไอซีที เปิดเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ ในหลวง

กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ www.ourking.org นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดึงพันธมิตรร่วมจัดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "ICT For 21st Century

ก.ไอซีที หนุนเยาวชนไทยพัฒนาทักษะ ICT ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" กระตุ้นเยาวชนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ด้าน ICT พัฒนาทักษะการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

ก.ไอซีที โชว์โรดแมปยกระดับมาตรฐานธุรกรรมออนไลน์

กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดทำโรดแมปพัฒนามาตรฐาน (e-Standard)การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งหารือในความร่วมมือที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงไอซีที