สมาคม เอทีซีไอจับมือภาครัฐ-เอกชน สานต่อ โครงการ อปท. ซัมมิท2014 จัดทัพ ICT เดินสายโชว์ นวัตกรรมแก่ อบจ.- อบต. ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก Smart Thailand, Smart Aor Por Tor

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday March 19, 2014 17:19
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--วีมคอมมูนิเคชั่น

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ)สานต่อโครงการ “อปท. ซัมมิท 2014” ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Thailand, Smart Aor Por Tor”ผนึกภาครัฐโดยกระทรวงไอซีที ให้การสนับสนุนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดตัว พร้อมดึงภาคธุรกิจเอกชน เสริมทัพความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดทัพ ICT เดินสายโชว์ นวัตกรรมแก่ อบจ. – อบต. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 3 เม.ย. – 26 มิ.ย. 57 นี้

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วม กับทาง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ในการจัดโครงการ “อปท. ซัมมิท 2014” ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Thailand, Smart Aor Por Tor” โดยทางกระทรวงได้เล็งเห็นในประโยชน์ของการจัดโครงการดังกล่าว ของทางสมาคม ATCT ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น และสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มภาครัฐ อันได้แก่ กลุ่มบริหารงานส่วนราชการ และกลุ่มบริหารงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นับเป็นอีกกลุ่ม ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ให้สามารถเกิดได้ในทุกภาคส่วน จะก่อให้เกิดประโยชน์ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ให้กับประเทศไทยต่อไปได้ อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

และด้วยวิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ ที่มีพันธกิจหลักในฐานะที่เป็นองค์กรหลักกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้าน ICT ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงฯ ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี กรอบนโยบาย ICT พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือ ICT ๒๐๒๐ โดยในส่วนของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 มีพันธกิจสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาด้านไอซีทีนั้นมีการขยายตัวอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

“วันนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมแล้วที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการนำพาประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติการพัฒนา ผ่านยุทธศาสตร์ยกระดับอนาคตประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี ICT หรือ ICT SHIFT the FUTURE of Thailand 2020 ทั้งนี้ ภายในงานทางกระทรวงยังได้จัดให้มีส่วนแสดงรายละเอียดแบบทันสมัยพร้อมโมเดลจำลองเพื่อสร้างการรับรู้แบบเข้าถึงและเข้าใจง่ายของทุกคน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข็มแข็งและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เน้นการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐทั้งระบบ ในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการ “Aor Por Tor Summit 2014” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมการนำ ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการ และยังเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT” ดร.สุรชัย กล่าว

นายอดิเรก ปฏิทัศน์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(เอทีซีไอ) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “Aor Por Tor Summit 2014” (อปท.ซัมมิท 2014) งานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Thailand, Smart Aor Por Tor” เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างตลาด ICT ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 3 ปี คือปี 2556-2558 ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาได้มีการวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 3 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยโครงการ Aor Por Tor SUMMIT 2014 นับเป็นงานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 8 จังหวัด และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

“โครงการ “Aor Por Tor Summit 2014” (อปท.ซัมมิท 2014) นับเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นที่ 3 แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกๆ หน่วยงาน ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดทำโครงการ “Aor Por Tor Summit 2014” (อปท.ซัมมิท 2014) ในครั้งนี้และผู้ประกอบการธุรกิจด้านไอที งานระบบ ให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ เพื่นอเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่า การพัฒนาการใช้ ICT นั้น มีความจำเป็น และสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง การบริหารประชาชน สาธารณสุข การศึกษา และอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและบริการของภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การแข่งขันทางธุรกิจหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป” นายอดิเรก กล่าว

สำหรับโครงการ “Aor Por Tor Summit 2014” (อปท.ซัมมิท 2014) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2557 ถึง 26 มิถุนายน 2557 ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ประกอบไปด้วยที่ จังหวัดอุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, ระยอง และเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับมีผู้บริหารระดับสูงส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที กระทรวงเศรษฐกิจแห่งไต้หวัน กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงวิทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงict กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม
ไทยคมส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้ ก.ไอซีที พร้อมให้บริการบรอดคาสต์ เพิ่มช่อง ภาพเสียงคมชัด

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย พร้อมให้บริการด้านบรอดคาสต์บนดาวเทียมไทยคม 6 อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 57 หลังดำเนินการทดสอบคุณภาพสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีแล้ว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กระทรวงไอซีที และ SIPA แถลงผลงานประจำปี 2556 และแผนยุทธศาสตร์ โครงการ SMART THAILAND 2020

นโยบายของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ส่งเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนุน กระทรวงไอซีที ตั้ง ศูนย์รับบริจาคคอมพิวเตอร์

เวทีการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจำปี พ.ศ. 2556 เรื่อง “180 ปี (2376-2556) ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน

ไอซีทีใช้งาน ITU World 2013 ประกาศแผนรัฐบริการประชาชนด้วยซอฟต์แวร์

กระทรวงไอซีทีสั่งเสริมเข้มระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เติมโครงการใหม่เสริมเข้มระบบส่วนกลางรับงาน ITU World 2013 ดัน EGA เป็นแม่งานพร้อมเข้าสู่ยุค G-SaaS จัดบริการรัฐสู่ประชาชนผ่านซอฟต์แวร์ทันสมัย เผยปีหน้าเห็นผลงานแบบก้าวกระโดด นายสุรชัย ศรีสารคาม

ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที เป็นเจ้าภาพจัดงานไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013 (ITU Telecom World 2013) เพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมไอซีที ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาแหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประก

นายสมชาย ใบม่วง (ที่ ๓ จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ (ที่ ๒ จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที เร่งเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ICT SMEs ไทย จัดสัมมนาแหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย

กระทรวงไอซีที โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งเสริมความเข้มแข็งของตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีไทยภายในประเทศ ลุยจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ระดมนักวิชาการ

กระทรวงไอซีที กสทช. ทีเส็บเผยความคืบหน้าเตรียมงาน ITU Telecom World 2013

3 หน่วยงานผนึกกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศระดับโลก เผยความคืบหน้าการเตรียมงาน เพื่อรับผู้นำอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลกกกว่า 20,000

ภาพข่าว: พิธีลงนามยกระดับสื่อออนไลน์

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานเปิดงานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ 8 หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านสื่อออนไลน์

สพธอ. นำทีมพันธมิตรร่วม 8 องค์กรชั้นนำ ลงนามสร้างมาตรฐานยกระดับออนไลน์ไทย

สพธอ. เผยความสำเร็จความร่วมมือของ 8 องค์กร จับมือลงนามยกระดับการกำกับดูแลตนเองด้านเนื้อหา พร้อมกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมบนสื่อออนไลน์ ครั้งแรกของเมืองไทย นางสุรางคณา วายุภาพ ผอ.ETDA กระทรวงไอซีที เผยว่าพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

รมว. กระทรวงไอซีที พบ กสทช. หาทางออกหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์

รมว.กระทรวงไอซีที รุดเข้าพบ ประธาน กสทช. กสทช. และเลขาธิการ กสทช. หารือมาตรการรองรับทางออกสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแรกระหว่างคู่สัญญา บมจ.กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่จะสิ้นสุด 15 กันยายนนี้ เบื้องต้นเห็นพ้องมาตรการเยียวยาลูกค้าป้องกันซิมดับ

กระทรวงไอซีที จัดแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี

ETDA* (เอ้ทด้า) กระทรวงไอซีที ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ (Internet User Profile 2013) ซึ่งเป็นการสำรวจออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะมีการนำเสนอผลการสำรวจที่สำคัญ ได้แก่

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที เปิดงาน "INET Bangkok 2013" ครั้งแรกในประเทศไทย

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน "INET Bangkok 2013" ภายใต้หัวข้อ "The Internet : The Power to Create" หรือ "อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการสร้างสรรค์ จัดโดยกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ

กระทรวง ไอซีที / หน่วยงานพันธมิตร และ มูลนิธิ The Internet Society

งาน "INET Bangkok 2013" ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดฉาก กระทรวงไอซีทีพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์

ภาพข่าว: บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงไอซีที

บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการแข่งขันทักษะสุดยอดฝีมือทางด้านสายสัญญาณ ปี2

ก.ไอซีที เร่งบูรณาการ e-GOV ยกระดับบริการภาครัฐของไทย

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)กล่าวถึงแนวทางการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของกระทรวงไอซีที ว่า จากการกระตุ้นของภาครัฐตามโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network)

ก.ไอซีที จัดทำแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมให้ไทยมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของกระทรวงไอซีทีเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ว่า

กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู เชื่อมสัมพันธ์ริมโขงที่จังหวัดหนองคาย เปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE

จากภาพ : กระทรวงไอซีที โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ยืนกลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืนกลางขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 3

กระทรวงไอซีที จับมือทรูเปิดโครงการ ICT Free Wi-Fi by TRUE ที่หนองคาย เชื่อมสัมพันธ์ริมโขง

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการโครงการ ICT Free Wi-Fi by TRUE ณ จังหวัดหนองคาย ว่า "ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นผู้ส่งเสริมใ

ก.ไอซีที จับมือ ITU จัดงาน "ITU Telecom World 2013" เพิ่มโอกาสการค้า-ลงทุนและศักยภาพ ICT

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลง (Host Country Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที แถลงข่าวการจัดงาน INET Bangkok 2013 ครั้งแรกในประเทศไทย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "INET Bangkok 2013" จัดโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ต โซไซตี้ (Internet Society : ISOC) ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงไอซีที

บูมท่องเที่ยว 2 กระทรวง ผนึกทุ่มฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศ

กระทรวงท่องเที่ยว จับมือกระทรวงไอซีที รุกเปิดให้บริการฟรี Wi - Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 100 แห่ง จำนวน 1,615 จุดทั่วประเทศ นำร่อง "อ่าวนาง"จ.กระบี่ สานต่อนโยบายรัฐบาลด้าน การท่องเที่ยว วางเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที ร่วมงาน "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน"

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านคนพิการระหว่าง 19 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน ในงาน "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน" ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี

ภาพข่าว: ก.ไอซีที นำคณะลูกเสือไซเบอร์ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้เยี่ยมพระอาการประชวร

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำคณะลูกเสือ ไซเบอร์ของกระทรวงไอซีที เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้เยี่ยมพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ภาพข่าว: "กระทรวงไอซีที"จับมือ"กระทรวงเกษตร" ส่งคุณมาดีทำสำมะโนการเกษตร

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง (ที่ 3 จากซ้าย)รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดโครงการสำมะโนการเกษตร

ภาพข่าว: "กระทรวงไอซีที"จับมือ"กระทรวงเกษตร" ส่งคุณมาดีทำสำมะโนการเกษตร

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง (ซ้าย)รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสเปน

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือความร่วมมือ (Letter of Cooperation : LOC) เพื่อจัดทำ บริหาร และเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กระทรวงไอซีที

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที หารือความร่วมมือด้าน ICT กับ รมว.กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Urmas Paet รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กระทรวงท่องเที่ยวเปิดบริการฟรี Wi-Fi จ.กระบี่

กระทรวงท่องเที่ยว จับมือกระทรวงไอซีที รุกเปิดให้บริการฟรี Wi – Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 100 แห่ง จำนวน 1,615 จุดทั่วประเทศ นำร่อง “อ่าวนาง”จ.กระบี่ สานต่อนโยบายรัฐบาลด้าน การท่องเที่ยว วางเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ติวเข้มเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์อันตรายต่างๆ” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงไอซีที