กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Thursday May 19, 2016 10:44
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--PR STORY

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญของแผนมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โดยกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ซึ่งการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาทุกภาคส่วนและเตรียมสร้างคนให้พร้อมไปด้วยกัน ดังนั้น กระทรวงไอซีทีและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้รวมพลังกันจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(digital economy) ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (digital Thailand) ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการขยายเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัล (digital opportunity) ในประเทศไทย รวมถึงถ่ายทอดนโยบาย ประสบการณ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของต่างประเทศและองค์กรชั้นนำต่างๆ ผ่านรูปแบบการสัมมนาวิชาการ การจัดงานนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจที่นำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ โดยคาดว่าทั้ง 3 วันจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ว่าเรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องใกล้ตัวและกำลังแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยภายในงานจะจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ส่วนโซนนิทรรศการแบ่งตามรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1. โซน Connectivity ประกอบด้วย
· Smart Infrastructure
· Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ
· Smart Mobility
2. โซน Digital Economy ประกอบด้วย
· e-Commerce
· e-Tourism
· Digital Manufacturing/ Industry 4.0
· Digital Content
· Digital Innovation
· Smart Farm
3. โซน Digital Society ประกอบด้วย
· Digital Education
· Digital Health
· Digital Life
4. โซน Digital Government

การแสดง Digital Services และเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล และ

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล นำไปสู่การอำนวยความสะดวก

แก่ทุกภาคส่วน
5. โซน Digital Workforce

การเตรียมความพร้อมเรื่องของทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง ทั้งในบริบทของผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Specialist) และการเสริมทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทั่วไป (Non IT)
6. โซน Digital Trust ประกอบด้วย
· Digital Payment
· Cyber Security

ภายในงาน กระทรวงไอซีทียังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ TRUE, IBM, AIS, DTAC, TOT, กสทช, Huawei, Minebea, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel และSamsung เป็นต้น ซึ่งได้นำผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดง รวมถึงการเปิดตัวโครงการDigital Startup ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดตั้ง "เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัล" เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.digitalthailand.in.th

"นอกจากการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการการนานาชาติแล้ว ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐากถาพิเศษ ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดตัวและรวมพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริงที่มาร่วมกันฉายภาพในปัจจุบันให้เห็นว่า วันนี้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น รวมทั้งการฉายภาพอนาคตของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพของประเทศไทยในอนาคตกับการก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั้นมีทิศทางอย่างไร และยังสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ ที่แสดงในงานมาประยุกต์ใช้และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับชีวิตประจำวันที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่นับวันจะมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับตัวเองได้ตลอดเวลา" รมว.ไอซีที กล่าวในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงไอซีที กระทรวงวิทย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพลังงานเมียนมาร์ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากร
กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ

ก.ไอซีที หนุนยกระดับ กทม. เป็นมหานครแห่งธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์แห่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน Bangkok Entertainment Weeks 2016 ผลักดันอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงของไทย ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานครเป็น

ก.ไอซีที จัดประชุมโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน "การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ" ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ก.ไอซีที เร่งเสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรด้าน ICT รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีทีเดินหน้าจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

เอปสันขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

เอปสัน ร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษา จัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ภายในงานพบกับ 5

รมว.ไอซีที รุกระดมสมองกำหนดรูปแบบจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ICT Start up ของไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "หลังจากได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเร่งดำเนินการใน 2

รองนายกฯ ประจินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)และคณะผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1.

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนา "โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง

เอ็ตด้า(ETDA) เดินหน้าพัฒนากลไกการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เดินหน้าเตรียมทดสอบให้บริการการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) พร้อมการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing)

แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา"ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน" ภายใต้โครงการศึกษาความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับแรกของอาเซียน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา "อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ" ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงไอซีที เปิดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพิ่มประสิทธิภาพ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับ

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเข้าร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันพุธที่ 9

ก.ไอซีที จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงฯเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที สพธอ. และอิสราเอล ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาไซเบอร์ไทย

มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที (คนที่ 4 จากขวา) และ อิทธิกร

กระทรวงไอซีที-อีจีเอ เดินหน้ารวมพลนักพัฒนาแอปพลิเคชันกว่า 240 ทีม พร้อมต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government

ก.ไอซีที จับมือกรมที่ดินและสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บูรณาการข้อมูลการเตือนภัย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลการเตือนภัย ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กับกรมที่ดิน

คณะวิศวลาดกระบัง และกระทรวงไอซีที ซิป้า เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย (KMITL

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงไอซีที เร่งคลอดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ คาดประกาศใช้เดือนมกราคม 2559 ขับเคลื่อน Digital Thailand สนองนโยบายรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

กระทรวงไอซีที เดินหน้าดันภูเก็ตขึ้นแท่น Smart City

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต

ก.ไอซีที จัดตลาดนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพด้าน ICT สำหรับผู้พิการ

กระทรวงไอซีที จัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ เปิดเวทีสัมภาษณ์ สานฝันผู้พิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับรองเลขาธิการ ITU ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ Mr. Malcolm Johnson รองเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือความร่วมมือด้าน ICT กับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ก.ไอซีที เปิดเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ ในหลวง

กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ www.ourking.org นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดึงพันธมิตรร่วมจัดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "ICT For 21st Century

ก.ไอซีที หนุนเยาวชนไทยพัฒนาทักษะ ICT ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" กระตุ้นเยาวชนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ด้าน ICT พัฒนาทักษะการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที