รมว.พม. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมเร่งแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 16, 2014 09:45
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานถึงความคืบหน้าการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงอุ้มบุญกรณีนายมิตสุโตกิ ชิเกตะ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงอุ้มบุญกรณีนายมิตสุโตกิ ชิเกตะ จำนวน ๑๑ ราย โดยมีบุตรที่เกิดจากหญิงอุ้มบุญ จำนวน ๑๖ ราย (เป็นฝาแฝด ๕ คู่) และปัจจุบันมีเด็กได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วจำนวน ๓ ราย อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๑๒ ราย และอีก ๑ ราย เพิ่งคลอด โดยหญิงอุ้มบุญต้องการขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงฯ ดังนี้ ๑) ต้องการรับเด็กกลับมาดูแล จำนวน ๔ ราย ๒) ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน ๑ ราย ๓) ไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๔ ราย ๔) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล จำนวน ๑ ราย และ ๕) ยังไม่ได้ตัดสินใจ ๑ ราย เนื่องจากคลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะทำงานร่วมกับมารดาเด็กเป็นรายกรณี ซึ่งหากมารดาเด็กมีปัญหาและต้องการขอรับการช่วยเหลือไม่ว่าทางด้านกายจิตสังคม อาชีพ ครอบครัวเดิม โดยกระทรวงฯ จะใช้กลไกของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวทีมีอยู่ในทุกจังหวัดดำเนินงานร่วมกัน ส่วนกรณีที่หญิงอุ้มบุญต้องการรับเด็กกลับมาดูแลเอง กระทรวงฯ ไม่อนุญาตให้นำเด็กไปดูแลเอง เนื่องจากหญิงอุ้มบุญไม่มีพร้อมที่จะดูแลเด็กได้

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการให้ความช่วยเหลือแม่อุ้มบุญ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้ดำเนินการดังนี้ ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗เรื่อง รับจดแจ้งลงทะเบียนบุคคลผู้ที่ตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ตามมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ โดยให้แม่อุ้มบุญที่ยังไม่ได้คลอดบุตรหรือคลอดบุตรแล้วมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการคุ้มครองแม่และเด็กในกรณีอุ้มบุญระหว่างที่ยังไม่มีการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันไม่ปรากฏมารดาอุ้มบุญมาแจ้งลงทะเบียนบุคคลผู้ที่ตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ๒.การช่วยเหลือด้านกาย จิต สังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การเยียวยาจิตใจ การให้คำปรึกษาแนะนำ การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว ให้คำแนะนำในการฝึกอาชีพ และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานร่วมกับมารดาเด็กเป็นรายกรณี โดยใช้กลไกของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบ้านพักเด็กและครอบครัวทีมีอยู่ในทุกจังหวัดดำเนินงานร่วมกัน ๓. การคุ้มครองความปลอดภัย เช่น จัดสถานที่ที่ปลอดภัย (Safe House) โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๔. การให้ความรู้กับแม่อุ้มบุญ ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการรับจ้างอุ้มบุญทั้งในด้านสังคมและด้านกฎหมาย เช่น กรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สาธารณสุข มหาดไทย ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนและให้มีการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว

“สำหรับการเปิดช่องทางการรับจดแจ้งลงทะเบียน (Register) บุคคลผู้ที่ตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ที่ทางกระทรวงฯ ได้ให้ลงทะเบียนทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น ขณะนี้ผู้โทรศัพท์มาปรึกษาเท่านั้น แต่ยังไม่มีการได้รับการจดแจ้งลงทะเบียนแต่อย่างใด นอกจากนี้ จะมีการเชิญแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอุ้มบุญต่อไป” พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวตอนท้าย.

กรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการกงสุล กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมอนามัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมบัญชีกลาง กรมการท่องเที่ยว
รมว.พม. มอบนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาสังคมให้ผู้บริหาร พม.

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุม การแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

DJ TEEN คิดออกเสียง เสียงเยาวชนพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม

คุณอนุสันต์ เทียนทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า วัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งถือเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมากที่สุด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์”หรือ “Save the teen” ปีที่ 2 เพื่อรณรงค์ป้องกันภัย3เสพ เสพเซ็กซ์ เสพยาเสพติด เสพความรุนแรง

พม. จัดโครงการ พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ครบรอบปีที่ ๑๒ วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย” วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครบรอบปีที่ ๑๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์”หรือ “Save the teen” ปีที่ 2 เพื่อ รณรงค์ป้องกันภัย3เสพ เสพเซ็กซ์ เสพยาเสพติด เสพความรุนแรง

โฟร์ รับรางวัล แม่ลูกผูกพัน ชวนลูกกตัญญูต่อแม่

ทำเอาคู่แม่ลูก โฟร์ – ศกลรัตน์ และ คุณแม่ ผ่องศรี วรอุไร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นปลื้มสุดๆ เมื่อได้รับเลือกจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับรางวัล “แม่ลูกผูกพัน” จากงานมหกรรม

พม. จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมวิถีชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด

วันนี้ (๓๐ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมวิถีชาติพันธุ์

พม. เตรียมจัดงานมหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด พระคุณแม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจเทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗" ภายใต้แนวคิด “พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมประกวด การเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความ

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดการเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ในงานมหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินีประจำปี 2557

พม. จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนฯ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีการแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม”

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน ให้การต้อนรับกรมพัฒนาสังคม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กุศล หมื่นใจ (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ และ จักรภัทร พิมลเกตุ (ขวาสุดแถวล่าง) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับนางเสาวนีย์ โขมพัตร (ที่ 3จากซ้ายแถวล่าง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายยาซึมิทซึ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลังใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว

รมว.พม.หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม คดีเด็กชายวัย ๑๓ ปี จมน้ำเสียชีวิต

วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ต.อ.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์

งานวันแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผนึกกำลังดีเจกว่า 200 คนทั่วประเทศขับเคลื่อนโครงการ

รมว.พม. มอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทยเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล (๒๐ พฤศจิกายน

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯเวลา ๑๐.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทย การประชุมเด็กอาเซียน

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

กรมพัฒฯ ชวนวัยใสประดิษฐ์ของเล่น สุดสนุกส่งเสริมจินตนาการอาเซียน...มีเสียง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดกิจกรรม “วัยซน..ค้นโลก” นำผู้แทนจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมเด็กๆสถานสงเคราะห์ ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อาเซียน ก่อนลงมือประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียน ชูคอนเซ็ปต์ เล่า อ่าน เล่น

“มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5” ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียนชูคอนเซ็ปต์ “เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือสร้างเด็กไทย สร้างเด็กอาเซียน”ชวน3 คุณแม่คนดัง เผยเทคนิคการเล่านิทานให้ลูกน้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: เปิดแล้วโครงการวัยซน..ค้นโลก

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิด โครงการวัยซน...ค้นโลก กับการประดิษฐ์ของเล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในธีม

ภาพข่าว: เติมความรู้สู่วิทยากร

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวนภมณี ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการศูนย์ 3 วัยฯ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกปี 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการพัฒนาเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือและเล่นกับลูกให้กับผู้จัดการศูนย์ 3 วัยฯ และวิทยากรกระบวนการกว่า 220 คน เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก 0-12 ปี

พม. จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดพิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดทำ "พิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชน และเครือข่ายแกนนำในรูปแบบจิตอาสา" ณ

ภาพข่าว: ทูตเข้าพบ ผช.รมว.พม.

H.E.Ms.Penny Williams เอกอัครราชทูตด้านสตรีและเด็กหญิงของออสเตรเลีย และคณะ เข้าพบ ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 9 ตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ต้อนรับ

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ต้อนรับนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

"จัดชีวิต พิชิตฝัน" ค่ายเยาวชน เพื่อนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุดจัด "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 4 ตอน จัดชีวิต พิชิตฝัน"

ภาพข่าว: เสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 4

นางสาว ปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการ ( ที่4 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: ครบรอบ58ปี

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 58 ปี ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน รับวุฒิบัตร

วิทัศน์ เตชะบุญ (นั่งกลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556

ปฏิทินข่าว โรงแรมอินทรา รีเจนท์

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการ จะจัดฝึกอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา