ปรับทิศการศึกษาเด็กไทยรับ AEC เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสื่อสารได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 19, 2014 15:20
กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--โฟร์ฮันเดรท

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนสองภาษา จัดเสวนา ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การปรับทิศทางการศึกษาเด็กไทยรับ AEC “เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสื่อสารได้” และด้วยหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (UnifiedBilingual Curriculum) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่เป็นการมุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อการก้าวสู่ระดับสากล

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าหลักสูตรที่เราเปิดอยู่คือ Unified Bilingual Curriculum หรือหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวมเป็นอีกหลักสูตรทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพของเด็กไทยเพื่อให้แข่งขัน หรือสู้กับความหลากหลายที่จะไหล่บ่าเข้ามาในประเทศเมื่อเปิดอาเซียน การศึกษาของไทยที่มีปัญหาอยู่ควรจะแก้ปัญหาอย่างไร การที่เรียนภาษาอังกฤษมา 12 ปียังพูดภาษาไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นอย่างไรและเมื่อเข้าไปสู่อุดมศึกษาก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อีก นับว่าเป็นการล้มเหลวของการศึกษา เราจึงสร้างโมเดลการเรียนแบบสองภาษาอย่างแท้จริงเพื่อต้องการให้เด็กสามารถสื่อสารภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้แหวกแนวจากนโยบายของกระทรวงแต่อย่างใด เรานำหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นฐาน และนำจุดดีจุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติ (IB และ IGCSE) เข้ามาบูรณาการให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็กของเราเมื่อเข้ามาเรียนในระบบสองภาษาตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็น Truly Bilingual ได้อย่างแท้จริง

ส่วนด้านองค์ความรู้ที่จะติดตัวเด็กไป คือ การสร้างให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักการ เหตุและผลมากกว่าการท่องจำ และปลูกฝังให้เด็กมีความสุข อยากเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่า Live Long Learner นี่คือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ และเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบของการศึกษาที่ตอบโจทย์ หากมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง และแน่นอนว่านอกจากการเรียนการสอนที่ไม่เพียงเน้นให้เด็กรู้ว่าเรียนและต้องเป็นคนเก่ง ต้องเป็นคนฉลาดอย่างเดียวนั้น มองว่าเป็นค่านิยมที่ผิด สิ่งที่ต้องมีการปรับทัศนคติเสียใหม่ คือ เด็กที่ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนที่สอง กล่าวคือ โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่มากกว่าแหล่งเรียนรู้ หรือสร้างเด็กเก่งเพียงอย่างเดียว ควรมองว่าโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะร่วมกันกับผู้ปกครองในการช่วยกันสร้างบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่สามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศได้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการถูกบังคับแต่อย่างใด หากต้องเป็นด้วยบุคลิกที่หล่อหลอมอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง

ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ถ้าเรามองการเรียนการสอนในอดีตก่อนที่จะมีระบบโรงเรียน สมัยก่อนนั้นพ่อแม่จะเป็น "ครู" ผู้สั่งสอนลูก โดยมุ่งสอนให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นผู้ปลูกฝังอุปนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และคอยแนะนำทักษะต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพราะหวังให้ลูกเมื่อโตขึ้นมาสามารถดำรงชีวิตมีทักษะอาชีพติดตัวไปทำมาหากินในอนาคต ส่วนลูกก็ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเมื่อมีปัญหาก็จะให้คำแนะนำกันไป

เมื่อเริ่มมีระบบโรงเรียน พ่อแม่พยายามที่จะส่งลูกให้เข้าโรงเรียนและส่งเสียให้ได้เรียนสูงๆ รูปแบบการสอนได้เปลี่ยนจากการสอนแบบเดิมที่มุ่งสอนให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จากการที่บรรยากาศการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มานาน ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเรียนการสอนขึ้น โดยนักเรียนอาจขาดความเป็นคนมีบุคลิกกล้าคิด กล้าทำ ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมน้อยลง หากจะมีการปฏิรูปการศึกษาควรหันมาบริบทของการศึกษากันใหม่ อาจต้องมีความเข้าใจความเป็นไปของสังคมไทยก่อน และเริ่มพัฒนากันตั้งแต่ต้นทางคือระดับปฐมวัย สู่ปลายทาง คือระดับอุดมศึกษาโดยการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสังคมไทย เราต้องรู้ว่าแท้จริงแล้ว เราต้องการให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมามีความรู้ความสามารถ มีอุปนิสัยที่ดี รวมถึงมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพ และรับใช้สังคมได้ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่สอบตกในแง่ของการดำเนินชีวิตหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องลองหันมามองว่าโรงเรียน หรือสถานศึกษาของเราต้องเข้าใจ และปรับรูปแบบของการเรียนการสอนให้เหมาะสมก่อน เพื่อเตรียมคนหรือเด็กของเราให้มีความพร้อมมากกว่านี้

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเข้าAEC นั้น เป็นเรื่องของการเตรียมฮาร์ดแวร์ คือสาธารณูปโภค ซึ่งอันนี้สามารถค่อยๆพัฒนาไปได้ และการเตรียมซอฟต์แวร์ คือ คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การเตรียมคนนั้นต้องเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น โรงเรียนควรมีการสอดแทรกทำความเข้าใจเกี่ยวกับกับอาเซียนให้เด็ก เมื่อรู้แล้วว่าการเปิดอาเซียนจะมีประโยชน์เพียงไร ก็จะนำไปสู่เรื่องของการสื่อสาร เด็กเก่งที่จะเข้าสู่อาเซียนควรสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ถามว่าปัจจุบันเด็กไทยเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่นับว่าเป็นภาษาสากลได้หรือยัง หากพิจารณาแล้วนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาบางครั้งยังไม่สามารถสื่อสารภาษาได้ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถพูดได้คล่องแคล่ว เพราะเราไม่ได้เรียนภาษาแบบCommunicative English แต่เราเรียนภาษากันแบบGrammar English ดูการใช้Simple tense Past tenseหรือแบบประโยคถูกตรงตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ เป็นต้นในขณะที่ความเป็นจริงควรเรียนในการที่จะสื่อสารอย่างไร พูดอย่างไรให้เข้าใจส่วนGrammar ค่อยตามมาให้ดูสมบูรณ์ภายหลังซึ่งนี่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะความเป็นจริงในยุคAEC จะมีเรื่องการค้า เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษา เข้ามามีบทบาท เราต้องเข้าใจและสื่อสารภาษาได้อย่างลึกซึ้งเสียก่อน แล้วจะทำอย่างไรให้เข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้ง นั่นคือการเตรียมตัว เรามีโอกาสมากในปัจจุบันด้านการศึกษา สามารถที่จะเริ่มเตรียมตั้งแต่เล็กๆ จะเรียนโรงเรียนไทย โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนทางเลือกอื่นๆ อาทิ สองภาษา หรือสามภาษาก็ตาม แต่ควรเรียนโรงเรียนที่เน้นภาษาพูดมากกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร แต่อย่างไรก็ไม่ได้ลืมความเป็นตัวตนของเรา คือภาษาท้องถิ่นของเราด้วยนั่นเอง และในอนาคตภาษาที่อาจเสริมเข้ามาคือ บาฮาซ่า เป็นต้น

โรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นwe โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนดนตรีบ้านครูภานุ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ โรงเรียนออกแบบครูโซ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนจีไบร้จ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนสาธิตรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติดิอเมริกันสคูลออฟแบงค็อก โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์สายลม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบางกอกเฮลท์แคร์
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 Cs

การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ครู การเรียนการสอนที่ดีนั้นควรมีความเป็นพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่โรงเรียนสาธิตรังสิต เชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ในช่วงปิดเทอมนี้ แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ อายุ 3-7 ปี และ 7 ปีขึ้นไป โดยคุณครูเจ้าของภาษา และกิจกรรมให้ร่วมอีกมากมาย เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา

สร้างชื่ออีกแล้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิตรังสิต เชียงใหม่

เก่งแต้ๆ เจ้า!! ด.ญ.นิชานันท์ วุฒิรัตน์ หรือ น้องมิวล์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมบัลเล่ต์แจ๊ส เชียงใหม่ ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมช่อดอกไม้จาก อาจารย์ สุวาทินี สลีอ่อน

ภาพข่าว: สาธิต ม.รังสิต จัดงาน Fun Fair 2014 พร้อมฝึกเด็กให้เป็นผู้นำ

ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน “Fun Fair 2014 My Home world Time เวลาแห่งการเรียนรู้แบบผู้นำกำลังจะเริ่มขึ้น” กิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงศักยภาพแบบผู้นำ

Gossip News: สาธิต ม.รังสิต(เชียงใหม่) จัด ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน

โรงเรียนสาธิต ม.รังสิตรังสิต โรงเรียนสองภาษา ด้วยหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum) ทั้งสาขาปทุมธานี กรุงเทพฯและจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนแบบ 360 องศา จึงจัดโครงการ

ภาพข่าว: สาธิต จัดกิจกรรม Your Contribution Matters

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณะนักเรียน – ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรม “Your Contribution Matters” กิจกรรมการส่งต่อความรักและโอกาสให้แก่น้องๆ

สาธิต ม.รังสิต ชวนเที่ยวงาน Fun Fair 2014

โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต สถาบันการศึกษาที่เน้นหลักสูตรนานาชาติ ทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum) มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีระสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย ESL Class

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนับว่าเป็นภาษาที่สองที่นักเรียนต้องสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาที่เท่ากันทุกคน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ หรือเรียกว่า ESL Class

ภาพข่าว: ม.รังสิต พัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน MICE ครั้งแรกในไทย

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้พัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประสานงานไมซ์ และผู้วางแผนปฏิบัติงานไมซ์ (ไทย) สำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม ประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยว

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประยุกต์เทคโนโลยีควบคู่การเรียนการสอน

ในช่วงศตวรรษนี้ เราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นัก หากแต่ลองมองดูความเป็นไปของโลก จะพบว่าวิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถแข่งกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอย่างโทรศัพท์มือถือ และวิดิโอเกมส์ต่างๆ

ก้าวทันยุคไอที ประยุคเทคโนโลยีควบคู่การเรียนการสอน

การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในโลกออนไลน์ นับว่าเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากจำนวนของเวปไซต์ด้านการศึกษา การเรียนออนไลน์ ที่มีจำนวนคนสนใจโดยคลิ๊กปุ่มสมัครเรียนที่มากมายล้นหลามนั้น

เปิดใจ จักรินทร์ ศิรินนท์ธนเวช แชมป์โกคาร์ทเยาวชนระดับโลก กับเคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล

หากจะกล่าวถึงกีฬาเกี่ยวกับความเร็วหรือมอเตอร์สปอร์ต คงมีไม่กี่ชนิดที่ได้รับความนิยมและใครต่อใครหลายคนต่างหลงใหล โดยเฉพาะ “กีฬาโกคาร์ท” แต่ด้วยความเร็วแรง “โกคาร์ท”อาจกลายเป็นกีฬาที่น่ากลัวสำหรับใครบางคน ซึ่งต่างจากหนุ่มน้อยคนนี้

โรงเรียนสาธิต ม. รังสิต จัดงาน Family Day เพิ่มทางเลือกแก่ผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนระดับคุณภาพให้แก่บุตรหลาน โดยเฉพาะโรงเรียนรูปแบบสองภาษา เข้าร่วมงาน "Family Day" เยี่ยมชมโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา

ภาพข่าว: เยาวชนคนเก่ง แชมป์สกีไทย

น้องคอปเตอร์ ด.ช.ฉันทัช ฉันทะสันติธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รายการ G-Shock Jet Ski Pro Tour สนาม 4 ประจำปี 2557 และคว้าแชมป์สองรุ่นในรายการ Junior Slalom Ski 2 Stroke

สาธิตรังสิต เชียงใหม่ รับขวัญนักเรียน ต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่จัดกิจกรรมไหว้ครู พร้อมกับพิธีรับขวัญลูกน้อยแก่นักเรียน เนื่องด้วยโรงเรียนเปิดภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวสุวาทินี สลีอ่อน

สถานศึกษาที่ให้มากกว่าการเรียนรู้

หนึ่งในคำถามของผู้ปกครองหลายๆท่านว่า ทำไมจึงต้องเป็นโรงเรียนแห่งนี้ หรือโรงเรียนแห่งนี้มีดีอย่างไรในการฝากอนาคตของบุตรหลานเราไว้ในความดูแล และจากคำบอกกล่าวของผู้ปกครองที่ได้ให้ลูกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพข่าว: ครู สาธิตรังสิต สร้างชื่อครูดีเด่น

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ ดร.อภิรมณอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สาธิตม.รังสิตรังสิต มอบส่วนลดค่าแรกเข้า

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับมอบเป็นส่วนลดค่าแรกเข้า เมื่อสมัครเรียน เทอม 1/2557 เริ่มสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 สิทธิพิเศษนี้มอบให้ทั้งกรุงเทพ และเชียงใหม่

สาธิต ม. รังสิต สาขาชียงใหม่ จัด Satit Rangsit International Fair แนะแนวการศึกษาย้ำ Bilingual

สาธิตม.รังสิต เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เมืองเชียงใหม่ ร่วมนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ “Satit Rangsit International Fair” แนะแนวการศึกษา หลักสูตร “Bilingual Education” และสนุกกับกิจกรรมมากมายในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 นี้ ดร. อภิรมณ

ภาพข่าว: ทีม THAI SBS Junior เด็กประถมสาธิตม.รังสิต คว้าที่ 3 เชียร์ลีดดิ้งรุ่นจิ๋ว

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เลขาธิการสหพันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ส่งทีมเชียร์รุ่นจิ๋ว เข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชป์เอเชีย ณ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดโอกาสนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาได้แสดงความสามารถกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง โดยส่งทีมเชียร์รุ่นจิ๋ว เข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชป์เอเชีย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เด็กประถมสาธิตแห่งม.รังสิต สร้างชื่อ คว้าที่ 3 เชียร์ลีดดิ้งรุ่นจิ๋ว ชิงแชมป์เอเชีย กรุงโตเกียว

เด็กประถม ทีม THAI SBS Junior แห่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คว้าที่ 3 เชียร์ลีดดิ้งรุ่นจิ๋วชิงแชมป์เอเชีย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สร้างชื่อให้ประเทศไทย ในรายการ Cheerleading Asia International Open Championships 2014 (CAIOC) อายุ 9-15ปี

สาธิตม.รังสิตรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งลูกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนผู้นำหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม(Unified Bilingual Curriculum) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sbs.ac.th/th/admissions.php

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปลูกฝังเด็กสองภาษา

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสอดแทรกกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อๆกันมา “การย้อมผ้า” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภูมิปัญญาของไทยที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

Constructivism เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมความสามารถเฉพาะตัว ในฐานะครูต้องช่วยเด็กดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้ “ครูจะสอนเด็กแบบเก่าไม่ได้ การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการนั่งฟัง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำ ไปกลับ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสองภาษาที่มีมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนทั้ง ประจำ และ ไปกลับ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ อาทิ

ภาพข่าว: สาธิต ม.รังสิต จัดการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง อะลาดิน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ พร้อมด้วย ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง อะลาดิน ประจำปี 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง อะลาดิน ประจำปี

ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง อะลาดิน ประจำปี 2556 ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก MTI (Music Theatre International) ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดขึ้นเป็นประจำปีทุกปี

Gossip: คุณปิ๋ม - ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ทางนี้จ้า!! ใครอยากจะอิ่มบุญ อิ่มใจ แถมยังได้เสพความบันเทิงระดับอินเตอร์ ต้องงานนี้เลย ละครเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง “อะลาดิน” ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีแม่งานใหญ่ คุณปิ๋ม- ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร ละครเพลง เรื่อง อะลาดิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร ละครเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง “อะลาดิน” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดขึ้นโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นำแสดงโดย น้องกาย อันโทนี่ กวินท์ ทง