ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Thursday March 27, 2014 14:39
กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยได้ไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์พัฒนาการกีฬากลางท่าสะอ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุง และก่อสร้างลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่หันมาออกกำลังกาย ตลอดจนสามารถเป็นสถานที่ในจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ของตำบลท่าสะอ้าน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมทางเดินแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคงทนถาวร ในการใช้เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับป่าชายเลนต่อไป

สำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานใต้ร่มพระบารมี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานกปร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกราม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการซ่อมแซมหลังคาวัดบ้านโนนสำราญ

คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า เน้นการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าภาคประชาชนงานแถลงข่าวและงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นการย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการจัดทำ “โครงการจัดทำแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)”

สำนักงาน กกพ.จับมือ นิติศาสตร์ มช. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในหัวข้อสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย หวังยกระดับการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า นายพิสิษฐ์

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ.

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ.ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดกระบี่

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

กกพ. อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำเขต 11 กว่า 33 ล้านบาท กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒน

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานวันนี้ ถึง 18 พ.ย.2556 นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.

ภาพข่าว: ความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต (ที่3 จากขวา) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง

กกพ. อนุมัติงบเขต 9 กว่า 195 ล้านบาท ประเดิม ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 3 ล้านบาท รวม 27 โครงการ

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการอนุมัติกรอบงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 สำหรับกองทุนที่จัดตั้งแล้ว จำนวน 51

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำโดย ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (ลำดับที่ 3 จากขวา) และคุณนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน

ภาพข่าว: การเดินทางดูงานกำกับกิจการพลังงาน ณ ประเทศนอร์เวย์

ดร.พัลลภา เรืองรอง 1 ใน 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (ลำดับที่ 4 จากขวา) และนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) (ลำดับที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กกพ.

เรกูเลเตอร์เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคประมูลไอพีพี

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ในการประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี จากผู้ยื่นซองทั้งหมด จำนวน 9 ราย คาดว่าจะสามารถประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคม

กกพ.ประกาศเรียกเก็บค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556

กกพ.ประกาศเรียกเก็บค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 เท่ากับ 46.92 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 5.12 สตางค์ต่อหน่วย ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เห็นชอบผลการคำนวณค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556

ภาพข่าว: พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กกพ.ประกาศ เรียกเก็บค่า Ft ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2556 เท่ากับ 52.04 สตางค์ต่อหน่วย

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 เห็นชอบค่า Ft ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2556 เท่ากับ 52.04 สตางค์ต่อหน่วย และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 2 – 8 มกราคม 2556

กกพ.เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม Interim Meeting of ASEAN Energy Regulators’ Network

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Interim Meeting of ASEAN Energy Regulators’ Network (AERN) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Terms

ภาพข่าว: “การบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ” โดยมี กวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิตไฟฟ้า หวังเม็ดเงินเข้ากองทุนฯ

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิตไฟฟ้า หวังเม็ดเงินเข้ากองทุนฯ สร้างโอกาส-พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นางฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้จัดสัมมนาเรื่อง

กกพ. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ซึ่งได้แต่งตั้ง คพรฟ. ไปแล้ว 39

กกพ. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ซึ่งได้แต่งตั้ง คพรฟ. ไปแล้ว 39 กองทุน ล่าสุดได้อนุมัติแผนงานประจำปี 2555 ของกองทุนในพื้นที่แล้ว 7 กองทุน เป็นเงินกว่า 235 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12 % ของงบประมาณรวม 2,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: สกพ.เขต 10 ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน

นายสัมพันธ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เขต 10 จังหวัดราชบุรี (แถวยืนคนที่ 5 จากขวา) เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไตรภาคีตามวิถีพลังงานไทย

ภาพข่าว: กกพ. และ ผู้บริหาร สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่เพื่อพบปะสื่อมวลชนลำปางและเชียงใหม่

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่

กกพ. เดินหน้าอนุมัติกรอบแผนงานประจำปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว 7 กองทุน เป็นเงินกว่า 235

กกพ. เดินหน้าอนุมัติกรอบแผนงานประจำปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว 7 กองทุน เป็นเงินกว่า 235 ล้านบาท พร้อมโอนเงินงวดแรกเพื่อพัฒนาชุมชนตามที่กองทุนในพื้นที่เสนอกว่า 135 ล้านบาท ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ภาพข่าว: กกพ. และ ผู้บริหาร สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่เพื่อพบปะสื่อมวลชนลำปางและเชียงใหม่

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ เดินหน้าพิจารณาแผนงานประจำปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว 7

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ เดินหน้าพิจารณาแผนงานประจำปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว 7 กองทุนแรก มีโครงการชุมชนที่ผ่านการพิจารณาเป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท คาดเสนอ กกพ. อนุมัติเพื่อโอนเงินในการดำเนินโครงการได้ต้นเดือนมิถุนายนนี้ นายพิสิษฐ์

ภาพข่าว: ผู้บริหาร สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่เพื่อพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 5 จากขวา) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนท้องถิ่น

สำนักงาน กกพ.อนุมัติเงินแล้วกว่า 43 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า “ขณะนี้ สำนักงาน กกพ. มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามกรอบงบประมาณที่ กกพ.ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว กว่า 43 ล้านบาท จำนวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพบปะประธา

วันที่ 19-20 เมษายน 2555 นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อพบปะพูดคุยกับนายอำเภอเหนือคลอง