ก.ล.ต. แจ้งบริษัทหลักทรัพย์ให้เปิดเผยข้อมูลในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อังคาร ๓๐ กันยายน ๒๐๐๘ ๑๕:๑๖
กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--ก.ล.ต.
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนขอความร่วมมือไปยังบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้เปิดเผยข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นำมาออกบทวิเคราะห์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกันเกิน 5% การมีกรรมการร่วมกัน การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น
(2) ชื่อนักวิเคราะห์ บริษัทที่สังกัด และช่องทางการติดต่อ และ (3) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามโครงการประเมินที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (หรือ CG Report ของ IOD ที่ www.thai-iod.com)
นายประเวช องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. กล่าวว่า “ ปัจจุบันนี้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นและเผยแพร่ต่อลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและให้ความเชื่อถือในข้อมูลดังกล่าวอย่างกว้างขวาง สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จึงเห็น
พ้องกันที่จะทำให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับเห็นว่าข้อมูลผลการประเมิน CG ของบริษัทจดทะเบียนเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน จึงได้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์นำมาใส่ไว้ในบทวิเคราะห์ รวมทั้งให้
เปิดเผยส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกบทวิเคราะห์ ชื่อนักวิเคราะห์และวิธีติดต่อให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ที่จัดทำบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้ ”
พร้อมกันนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลยอดรวมรายการซื้อและรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แก่
(1) บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นธุรกิจปกติ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และ (2) บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น (holding company) โดยมีบริษัทตาม (1) เป็นบริษัทย่อย เหตุที่ยกเว้นกรณีข้างต้นเนื่องจากนักลงทุนทั่วไป
น่าจะคาดหวังได้อยู่แล้วว่าบริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นธุรกิจปกติหรือเป็นประจำซึ่งมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มภาระให้แก่บริษัทแต่ไม่เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ ในการแก้ไขประกาศครั้งนี้ยังได้ปรับปรุงคำจำกัดความของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานให้หมายถึงเฉพาะเงินลงทุนระยะสั้นที่บริษัทตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นี้ ไว้ที่ www.sec.or.th และขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หรือที่โทรสารหมายเลข 0-2263-6483
หรือ email : [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 โดย ก.ล.ต. จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๓๑ ดร.ซีบีดี (Dr. CBD) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกข้อตกลงพัฒนาสารสกัดจากกัญชา กัญชง สร้างเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
๑๐:๐๐ ลูกค้า 3BB ฟินต่อเนื่องกับสิทธิพิเศษทั้ง PrivilegeReward ครบทุกสิ่ง เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์
๑๐:๕๒ SSP โชว์งบสวยหรู! Q2/65 กำไรโตกระฉูด 168% บอร์ดเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บ./หุ้น โค้งหลังลุ้นปิดดีล MA ปักหมุด 2-3 ปีกำลังผลิตแตะ 500
๑๐:๓๖ บล.พาย ยังมองตลาดหุ้นจะเริ่มมี Upside จำกัดเน้นทยอยลดพอร์ต
๑๐:๓๕ PR9 โชว์กำไร Q2/65 นิวไฮ 959% รับยอดผู้ป่วยพุ่ง-อัพเป้ารายได้ปี 65 โต 3.9 พันล.
๑๐:๓๒ WP สุดแกร่งกำไร Q2/65 ทะลุเฉียด 43 ลบ. รับราคาก๊าซและปริมาณขาย LPG พุ่ง-ธุรกิจพลังงานเสริมทัพ เร่งเครื่องขยายธุรกิจ ดันรายได้ทั้งปีโตเข้าเป้า
๑๐:๑๖ อันตราย! ภาวะแทรกซ้อนของโรคมือ เท้า ปาก
๑๐:๕๔ มงลง! ญาญ่า นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ LINE MAN เปิดรูปเซ็ทแรกสวยครบรส จนอยากกดสั่ง
๑๐:๒๙ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาพักเอนกประสงค์วัดเสด็จ เพื่อส่งมอบให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
๑๐:๔๐ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา UP Skill Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร