ซอฟต์แวร์พาร์ค แถลงข่าวผลสำเร็จของ e-hotel โรงแรม 1-3 ดาว และนโยบายสนับสนุน e-marketing ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่

อังคาร ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๐๙:๕๓
แถลงข่าว “ผลสำเร็จของ e-hotel โรงแรม 1-3 ดาว และนโยบายสนับสนุน e-marketing ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่”และ พิธีปิดโครงการพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค หน่วยงานรัฐที่มุ่งเน้นการสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ของคนไทย จะจัดงานแถลงข่าวเรื่อง “ผลสำเร็จของ e-hotel โรงแรม 1-3 ดาว และนโยบายสนับสนุน e-marketing ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่”และ พิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม โดย ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

การแถลงข่าวครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอผลของโครงการดีเด่นดังของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้กับโรงแรมขนาดเล็กเพื่อกู้วิกฤตและสร้างความยั่งยืนระยะยาว ท่านสื่อมวลชนจะได้พบกับข้อมูลรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจโรงแรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอาวุธในการรุกตลาดนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากตัวแทนของกระทรวงวิทย์ฯ และซอฟต์แวร์พาร์คแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ซอฟต์แวร์พาร์คเชื่อว่าข้อมูลของการแถลงข่าวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม และเป็นที่สนใจของวงการอุตสาหกรรมไอที อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างยิ่ง การแถลงข่าวครั้งนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรม Uplift Thai Economy through IT โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน : วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา : 9.00 — 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 304 ชั้น 3

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

โทร. 02-564-7000 ต่อ 1476-8

www.tmc.nstda.or.th

IT Consulting Center for Industry (ICCI)

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์พาร์ค

คุณ ชไมพร พรพฤทธิอนันต์

โทร (662) 583-9992 ต่อ 1402

อีเมล์ [email protected]

(ร่าง) กำหนดการ สำหรับสื่อมวลชน

การแถลงข่าวเรื่อง “ผลสำเร็จของ e-hotel โรงแรม 1-3 ดาว และนโยบายสนับสนุน e-marketing

ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่”

และ พิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 — 15.30 น.

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

10.00 - 10.10 น. ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดินทางถึงบริเวณงาน

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

กล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรี, ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน

10.10 - 10.20 น. ชมวิดีทัศน์สรุปโครงการ และความเห็นจากตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมฯ

10.20 - 10.40 น. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยผู้บริหารซอฟต์แวร์พาร์คและคณะวิทยากร

10.40 - 10.50 น. กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดทำโครงการฯ

โดย นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย

10.50 - 11.00 น. กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการฯ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

โดย คุณสุชาดา บ่อทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

11.00 - 11.10 น. กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ

โดย ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.10 - 12.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกับรมว.วท., ผู้บริหารสวทช. และซอฟต์แวร์พาร์ค

12.00 — 12.30 น. ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่อง “ผลสำเร็จของ e-hotel โรงแรม 1-3 ดาว และนโยบาย

สนับสนุน e-marketing ในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่”

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

แถลง “รายละเอียดความสำเร็จ e-hotel” (ณ ห้องประชุม 304)

พร้อมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน

12.30 — 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น. เสวนา เรื่อง “CRM*& Social Media : กลยุทธทางการตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจบน

โลกออนไลน์”

ผู้ร่วมเสวนา :

คุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเดย์ โซลูชั่นส์ จำกัด

คุณวิศาล พูลสง่า ผู้จัดการทั่วไป, The Rock Hua Hin Beach Resort & Spa

คุณนโรฒน์ เรืองระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมอโยธยา

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแกรนด์แพลนเน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

ดำเนนการเสวนาโดย : คุณพันธ์ทิตย์ สิรภพธาดา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ IT CEO FM 96.5

15.30 น. จบงาน

ผู้เข้าร่วมงาน - รมว.วท. และผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ผู้บริหารสวทช. และซอฟต์แวร์พาร์ค

- ผู้บริหาร / ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทย

- ผู้บริหาร / ผู้เข้ารับการอบรม จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 150 คน

- สื่อมวลชน (สายกระทรวงวิทย์ฯ, สายไอที และสายท่องเที่ยว)

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. CRM* (Customer Relationship Management) — การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๕ นิเทศ จุฬาฯ - บริษัทสหพัฒนพิบูล ร่วมมือทางวิชาการ ก่อตั้ง สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)
๑๕:๑๙ สอวช. สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย BCG Model
๑๕:๓๑ สยามคูโบต้า เปิดโครงการ คูโบต้า.ฟาร์มส่งสุข พร้อมจับมือ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้ โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า
๑๕:๒๕ อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model
๑๕:๒๑ 'The 1' หนุนสังคมไร้เงินสด ผนึก 'ดอลฟิน วอลเล็ท' ปล่อยฟีเจอร์ E-Payment ให้ลูกค้า Earn - Redeem - Pay ง่าย ครบ จบบนแอป The
๑๕:๑๖ อาร์ทีบีฯ เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories เต็มสูบ! พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBook ภายใต้แบรนด์
๑๕:๑๓ ไทรอัมพ์ฯ ส่งแคมเปญ 'Your Triumph' ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โอกาสดีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
๑๕:๑๐ เอส เอฟ ต้อนรับวันสตรีสากล ให้ผู้หญิงดูหนังฟรี!!!
๑๕:๔๗ CASETiFY เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ร่วมกับ Disney
๑๕:๐๘ เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก