ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดโครงการ “ปาฎิหาริย์แห่งชีวิต”ครั้งที่ 2 ขยายฐานสร้างเครือข่าย “การให้” ทั่วประเทศ จัดทำสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๐๑๐ ๑๕:๐๐
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดโครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต” (Miracle of Life) ครั้งที่ 2 พระราชทานเหรียญตราสัญลักษณ์แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ และประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดย นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กราบทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 2” ว่า จากพระดำรัสใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯที่ทรงห่วงใยเรื่องการแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติด การระบาดของโรคเอดส์ และการใช้เวลาอย่างหลงผิด จนทำให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอ่อนแอ ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตของประเทศชาติในอนาคต และการพัฒนาศักยภาพโดยการสอนให้รู้จักคุณค่าของ ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะช่วยสร้างเกราะป้องกันจิตใจของเยาวชนจากปัญหาต่างๆ รวมทั้งการสอนให้รู้จักการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การให้” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนเองและต่อประเทศชาติในอนาคต

“กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดบริการสวัสดิการสังคมไทยให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งการป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน จึงได้น้อมนำมาดำเนิน “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต” (Miracle of Life) โดยมีโครงการนำร่องไปเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2552 ซึ่งได้รับความสนใจและ การตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อต่อยอดโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตที่เคยดำเนินมา คณะทำงานจึงได้จัดให้มี โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 2 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต...ปาฏิหาริย์แห่งการให้” โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน พร้อมกับขยายฐานกลุ่มเยาวชนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทักษะในการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้นำในเชิงปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลัก”

โดย รมว.กระทรวง พม. กราบทูลรายงานถึงโครงการในปีนี้ที่จะทำการขับเคลื่อนไป ทั้ง 12 เขต การศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนไทยอายุ 13-18 ปี โดยโครงการได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้เข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีเกณฑ์ การคัดเลือกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดมาเป็นต้นแบบ เป็นตัวแทนของเยาวชน

นอกจากนี้ ยังจัดทำรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ เพื่อนำเสนอโครงการของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละภาค ชื่อรายการ Miracle Of Life ซึ่งจะออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ทั้งนี้ ต้องการให้เห็นถึง ความพยายามของเด็กแต่ละทีมในการจัดทำโครงการ และยังจัดทำรายการวิทยุเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนทำความดี และสร้างเครือข่ายแนวร่วมโครงการ จำนวน 2 รายการ คือ “คนคิดดี ชวนทำดี” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-10.00 น. และ“ทอล์คบันเทิงแบบวัยทีน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-10.00 น. ทางสถานีวิทยุ FM 89.75 MHz และเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำนิตยสารรายเดือนเพื่อเผยแพร่ โครงการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.miracleoflife.org เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสามารถสื่อสารกับโครงการได้ โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายขยายฐานเยาวชนสู่ “การให้” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

หลังจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงกดปุ่มเปิดโครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 2” และทอดพระเนตรการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง Miracle of Life ซึ่งทรงนิพนธ์เนื้อร้อง ทอดพระเนตรวิดีทัศน์ความคืบหน้าของโครงการ และประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวง พม.ร่วมฉายพระรูป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ

โครงการ ปาฎิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ 2 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2553 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวง พม. มอบหมายให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์ประสานงานกลางกับเยาวชน และคัดเลือกทีมเยาวชน (ทีมละ 5 คน) ที่เขียนโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 2,400 โครงการ นำเยาวชน 12,000 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “คุณค่าของตนเองและการให้ การเสียสละ การมีจิตอาสาต่อสังคม และการจัดทำโครงการ” โดยมี 12 จังหวัดเป็นศูนย์กลางพื้นที่การอบรม คือ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และ นครนายก จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 96 โครงการ (พื้นที่ละ 8 โครงการ) เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อ “การวางแผนและการดำเนินโครงการ” และคณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการให้เหลือ 48 โครงการ (พื้นที่ละ 4 โครงการ) เพื่อนำไปปฎิบัติจริงในพื้นที่จริง และจะทำการบันทึกเทปเพื่อนำมาออกอากาศในรายการโทรทัศน์ Miracle of Life ต่อไป ส่วนอีก 48 โครงการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ออกรายการโทรทัศน์ กระทรวง พม. จะมอบเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ จะมีการจัดพิธีสรุปผลการดำเนินโครงการฯเป็นระยะๆ เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าของโครงการแด่ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาฯ และประทานรางวัลแก่เด็กและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ เม.ย. PTT Station - EVLOMO ร่วมนำร่องสร้างเครือข่าย EV Station ใน อีอีซี รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการพัฒนา EV City
๑๒ เม.ย. realme เตรียมมุ่งสู่พลังแห่งอนาคต เผยโฉม realme 8 5G สมาร์ทโฟน 5G ความเร็วไร้ขีดจำกัด ร่วมสัมผัสความพิเศษอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 21
๑๒ เม.ย. ซีพีเอฟ ย้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19 ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
๑๒ เม.ย. ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับความขาดแคลน
๑๒ เม.ย. MRT แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
๑๒ เม.ย. CGTN นำเสนอสารคดีชีวิตผู้ต้องขังอดีตสมาชิกลัทธิหัวรุนแรงในซินเจียง
๑๒ เม.ย. JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบ AGM Voting บน Blockchain ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ
๑๒ เม.ย. เอ็ทน่า เข้าใจกลุ่ม SME ออกแผนประกันใหม่ EWC จ่ายเบี้ยน้อย
๑๒ เม.ย. ทรูไอดีทีวีเอาใจหนู ๆ หยุดอยู่บ้านรับสงกรานต์ปลอดภัยดูการ์ตูนดัง
๑๒ เม.ย. มหกรรมเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก 2564 เผยความงามของเมืองตุนหวง