ก.ล.ต. เปิดเผยการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น 3 กรณี

พฤหัส ๒๔ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๘:๐๒
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น 3 กรณี ได้แก่

(1) นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล นายสิปปกร ขาวสอาด และนางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TRAF) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) และนางสาวจันทราภา วงศ์ไพบูลย์ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 38,148,857.59 บาท

(2) นางผ่องศรี สลักเพชร และ ม.ล. สุนทรชัย ชยางกูร กรณีสร้างราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM) และบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) รวมถึงนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข และนายสมรวย แซ่ลิ้ม ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 36,605,453.69 บาท และ

(3) นายอดิเรก อุ่มบางตลาด กรณีเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างราคาหุ้นบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) เป็นจำนวนเงิน 333,333.33 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TRAF”)ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น TRAFที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่าในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2551 นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล ร่วมกับนายสิปปกร ขาวสอาด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี จำกัด จัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสร้างราคาหุ้นรวม 3 บัญชี รวมทั้งได้ตกลงรู้เห็นกับนางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ ในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวรินนภาในการสร้างราคาหุ้น TRAF ด้วย โดยมีพฤติกรรมสลับกันซื้อขาย ผลักดันราคา จับคู่ซื้อขายกันเองและแตกคำสั่งย่อยๆ หลายคำสั่ง ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น TRAF รวมทั้งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายหุ้น TRAF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้นักลงทุนอื่นเข้าซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ส่วนการซื้อขายในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวรินนภาได้รับความช่วยเหลือจากนางสาวจันทราภา วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด เป็นผู้ส่งคำสั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

การกระทำของนางสาวลลนา นายสิปปกร และนางสาวรินนภา เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1)ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสามเป็นจำนวนเงิน36,815,524.26 บาท 500,000 บาท และ 500,000 บาท ตามลำดับ ส่วนการกระทำของนางสาวจันทราภาเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางสาวจันทราภา เป็นเงิน 333,333.33 บาท สำหรับในด้านการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการกับนายสิปปกรและนางสาวจันทราภาต่อไป

(2) กรณีสร้างราคาหุ้นของบริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“SIM”) และบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”)ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น SAMART SIM และ SAMTEL ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า (1) หุ้น SAMART ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2549 (2) หุ้น SIM ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 และ (3) หุ้น SAMTEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 มีปริมาณและราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปผิดจากสภาพปกติของตลาดเนื่องจากนางผ่องศรี สลักเพชร ซึ่งรู้เห็นตกลงกับ ม.ล. สุนทรชัย ชยางกูร ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ ม.ล. สุนทรชัย นายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข และนายสมรวย แซ่ลิ้ม ซื้อขายหุ้น SAMART หุ้น SIMและหุ้น SAMTEL ในลักษณะผลักดันราคาและพยุงราคา ซื้อขายจับคู่กันเองระหว่างบัญชีในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีพฤติกรรมซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องที่ทำให้การซื้อขายหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าซื้อขายหุ้นเหล่านั้น โดยมีนายสมชาย และนายสมรวย ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำผิดด้วยการให้ยืมใช้ชื่อในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากธนาคาร และอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงิน

การกระทำของนางผ่องศรี และ ม.ล. สุนทรชัย เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางผ่องศรี 33,105,453.71 บาท และ ม.ล. สุนทรชัย 1,500,000 บาท ส่วนการกระทำของนายสมชาย และนายสมรวย เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายสมชาย และนายสมรวยรายละ 999,999.99 บาท

(3) กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”)ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ว่า ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายอดิเรก อุ่มบางตลาดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากนายอดิเรกไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบอันสืบเนื่องมาจากการช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดในการสร้างราคาหุ้น RCI เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาภายหลังการกล่าวโทษ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งมายัง ก.ล.ต. ว่า นายอดิเรกประสงค์จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายอดิเรก 333,333.33 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๔๗ เปิดตัวโลโก้ โครงการนมคุณภาพสูง ในปักกิ่ง
๑๓:๐๙ Kingston เปิดตัว Mini Rabbit แฟลชไดร์ฟ USB สุดน่ารัก! ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
๑๓:๓๕ BBGI ประกาศร่วมลงทุนใน BSGF มูลค่า 200 ลบ. ปูทางเตรียมขึ้นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน
๑๓:๒๐ อาไก่- อาตุ่ย จับมือกันตามหา นักร้องเสียงจริง ก่อนเจอลิเก 5 สาวมาร่วม Sing or Sync แบบเต็มคาราเบล
๑๓:๕๖ แอมเวย์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ตอกย้ำดำเนินธุรกิจ 35 ปีด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
๑๓:๕๒ PIN เซ็นสัญญาขายที่ดินในนิคม PIN5
๑๒:๐๗ CGTN: จีนไว้อาลัยสหายเจียง เจ๋อหมิน พร้อมสานต่อตำนานความยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตแห่งจีนสมัยใหม่
๑๑:๔๔ บัตรเครดิต ทีทีบี มอบข้อเสนอดีๆ เมื่อเข้าศูนย์บริการรถยนต์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,400 บาท และแลกคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด
๑๑:๕๓ ปากสวยอวบอิ่ม สุขภาพดี กับ 3 ลิปแคร์ สุดปังจากกิฟฟารีน
๑๑:๕๐ K PLUS shop ปรับโฉมใหม่เป็น K SHOP รับเงินง่าย ได้เงินชัวร์ เพิ่มฟีเจอร์เด็ดมากมาย ตอกย้ำแอปอันดับหนึ่งของคนค้าขาย