รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

จันทร์ ๑๙ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๕:๒๔
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯสะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็นผู้ให้ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้น้อมนำพระดำริ มาดำเนินการภายใต้ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miracle of Life) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน รวมทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มและสรรค์สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share” ในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒,๑๗๐ คน และปี ๒๕๕๗ ดำเนินการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี และเด็กโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ – ๖ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๒๗๙ คน ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๘ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการอีก ๒๐ จังหวัด เพื่อให้คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๗๗ จังหวัดของประเทศไทย เพื่อสานต่อกิจกรรมตามพระดำริ

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพ ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เป็นคนเก่งคนดี มีความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานถึงจะประสบผลสำเร็จ เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาตนเอง สร้างพฤติกรรมเชิงบวก ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ทำให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะแบ่งปันสู่สังคม เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

“การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ยังคงสานต่อเป็นสะพานสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิด ฝึกทำเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการเป็นผู้ให้ ในหัวใจของเด็กและเยาวชน ด้วยความหวังให้เมล็ดพันธุ์นี้ เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ที่ให้ร่มเงาเป็นการแบ่งปันสู่สังคม เด็กและเยาวชนมีความเก่ง เป็นคนดี และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อไป”พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ เม.ย. PTT Station - EVLOMO ร่วมนำร่องสร้างเครือข่าย EV Station ใน อีอีซี รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการพัฒนา EV City
๑๒ เม.ย. realme เตรียมมุ่งสู่พลังแห่งอนาคต เผยโฉม realme 8 5G สมาร์ทโฟน 5G ความเร็วไร้ขีดจำกัด ร่วมสัมผัสความพิเศษอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 21
๑๒ เม.ย. ซีพีเอฟ ย้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19 ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
๑๒ เม.ย. ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับความขาดแคลน
๑๒ เม.ย. MRT แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
๑๒ เม.ย. CGTN นำเสนอสารคดีชีวิตผู้ต้องขังอดีตสมาชิกลัทธิหัวรุนแรงในซินเจียง
๑๒ เม.ย. JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบ AGM Voting บน Blockchain ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ
๑๒ เม.ย. เอ็ทน่า เข้าใจกลุ่ม SME ออกแผนประกันใหม่ EWC จ่ายเบี้ยน้อย
๑๒ เม.ย. ทรูไอดีทีวีเอาใจหนู ๆ หยุดอยู่บ้านรับสงกรานต์ปลอดภัยดูการ์ตูนดัง
๑๒ เม.ย. มหกรรมเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก 2564 เผยความงามของเมืองตุนหวง