รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

อังคาร ๒๐ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๐:๑๕
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯสะพานขาว กรุงเทพฯ
รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็นผู้ให้ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้น้อมนำพระดำริ มาดำเนินการภายใต้ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miracle of Life) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน รวมทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มและสรรค์สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share” ในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒,๑๗๐ คน และปี ๒๕๕๗ ดำเนินการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี และเด็กโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ – ๖ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๒๗๙ คน ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๘ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการอีก ๒๐ จังหวัด เพื่อให้คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๗๗ จังหวัดของประเทศไทย เพื่อสานต่อกิจกรรมตามพระดำริ

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพ ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เป็นคนเก่งคนดี มีความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานถึงจะประสบผลสำเร็จ เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาตนเอง สร้างพฤติกรรมเชิงบวก ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ทำให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะแบ่งปันสู่สังคม เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

“การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ยังคงสานต่อเป็นสะพานสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิด ฝึกทำเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการเป็นผู้ให้ ในหัวใจของเด็กและเยาวชน ด้วยความหวังให้เมล็ดพันธุ์นี้ เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ที่ให้ร่มเงาเป็นการแบ่งปันสู่สังคม เด็กและเยาวชนมีความเก่ง เป็นคนดี และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อไป”พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวตอนท้าย

รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android