รมว.พม. เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิต สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๘

จันทร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๕๐
วันนี้ (๑๗ ก.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับโครงการชนะเลิศ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) ได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและปลูกฝังให้รู้จักการเป็น"ผู้ให้" อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มาดำเนินการภายใต้ชื่อ "โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)" ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน รวมทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มและสรรค์สร้างประโยชน์ แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้กรอบแนวคิด "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่Shift & Share" จัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในปี ๒๕๕๘ เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ ๕๐ จังหวัด มีเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพมากกว่า ๒๓,๐๐๐ คน สำหรับปี ๒๕๕๘ นี้ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการอีก ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ อ่างทอง ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี ตราด เพชรบุรี อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะมีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพมากกว่า ๑๑,๐๐๐ คน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครบทุกจังหวัด ส่วนกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วประกอบด้วย การอบรมวิทยากรกระบวนการการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเชิงบวกต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและการเขียนโครงการเชิงสร้างสรรค์ การดำเนินโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในพื้นที่จริง (One Day Sharing) ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด จังหวัดละ ๒ โครงการ และโรงเรียนเพียงหลวง

จำนวน ๕ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นจำนวน ๔๕ โครงการ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้ว สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน และกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาและการให้

"การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่จะเติบโตเป็นคนดีที่สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม โดยจะพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนสานต่อกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสะพานสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการเป็น "ผู้ให้"ในหัวใจของเด็กและเยาวชนให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ ที่ให้ร่มเงาเป็นการแบ่งปันสู่สังคม ทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout