กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ มิราเคิลออฟไลฟ์ สร้างดีเอ็นเอใหม่เยาวชนไทยเพื่อสังคม

จันทร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๕๘
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ โครงการ Miracle of Life ภายใต้แนวคิด SHIFT&SHARE ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมสร้างดีเอ็นเอใหม่แก่เยาวชนไทยสู่การเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเชิงบวกต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ตลอดจนต่อยอดเป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ในพื้นที่จริงทั้ง 20 จังหวัด อาทิ โครงการเศษอาหารเปลี่ยนชีวิต การรวมกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะในโรงเรียน ก่อนส่งต่อให้เกษตรกรในชุมชนใช้แทนปุ๋ยเคมี โครงการธรณีนี่นี้...ใครจอง การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเห็นคุณค่า โครงการชีวิตเด็กดอย คลิปวิดีโอถ่ายทอดการใช้ชีวิตตามรอยพ่อหลวงของน้องๆ ชาวเขา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลงานของน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ มิราเคิลออฟไลฟ์ สร้างดีเอ็นเอใหม่เยาวชนไทยเพื่อสังคม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีเด็กไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับโรงเรียนใกล้เคียงขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อการสร้างเกราะป้องกัน และสร้างพลังเชิงบวกการเป็นผู้ให้แก่น้องๆ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้สามารถพัฒนาตนเองและพร้อมแบ่งปันสิ่งดีดีคืนสู่สังคม จึงได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็น "ผู้ให้" อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ Miracle of Life (ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต)

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า โครงการ Miracle of Life ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2556 ได้เริ่มดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด "SHIFT&SHARE" โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถความสนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อจุดประกายการพัฒนาทักษะให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้มีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และศักยภาพด้านการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกับเด็กที่อยู่ในเมือง อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินภายใต้กรอบแนวคิด "SHIFT&SHARE" การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ 50 จังหวัด อาทิ เชียงใหม่ นนทบุรี ชลบุรี ขอนแก่น ฯลฯ รวมถึงโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกแล้วกว่า 23,000 คน

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการ Miracle of Life ภายใต้กรอบแนวคิด "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ SHIFT&SHARE " ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยขยายพื้นที่ดำเนินการในอีก 20 จังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ อ่างทอง ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี ตราด เพชรบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ และภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส โดยมีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 13-18 ปี และนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ อายุระหว่าง 7-15 ปี เข้าร่วมโครงการฯ รวมกว่า 11,500 คน

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ จะได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียน รวมไปถึงการคิดโครงการเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่จริง (One day Sharing) ซึ่งในปีนี้ มีโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเพื่อนำไปใช้จริง รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ โดยเป็นโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัดๆ ละ 2 โครงการ และอีก 5 โครงการจากโรงเรียนเพียงหลวงฯ อาทิ โครงการเศษอาหารเปลี่ยนชีวิต จากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะในโรงเรียน ก่อนส่งต่อให้เกษตรกรในชุมชนใช้แทนปุ๋ยเคมี โครงการธรณีนี่นี้...ใครจอง จากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเห็นคุณค่า โครงการชีวิตเด็กดอย จากโรงเรียนบ้านวนาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผลงานการผลิตคลิปวิดีโอจากสองมือเยาวชนที่ถ่ายทอดการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ ลาหู่ กะเหรี่ยง และไทยใหญ่ โครงการร้อง เต้น เล่นโปงลาง สไตล์สรภัญญะ จากโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม จ.นครพนม เป็นการนำการร้องสรภัญญะ และการเล่นเครื่องดนตรีโปงลางที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกัน และโครงการบ้านนี้มีรัก (เฮือนเหย้า) จากโรงเรียนเพียงหลวง 10 จังหวัดนครพนม เป็นการสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้มาพบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันในตอนกลางวัน ฯลฯ

อย่างไรก็ดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อเป็นสะพานสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมในเชิงบวกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ทางด้านครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ก็ต้องช่วยกันดูแลและบ่มเพาะอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นพลังบวกที่เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนเก่ง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไปพร้อมๆ กับการเป็นผู้ให้สิ่งที่ดีงามและความสุขคืนสู่สังคมและคนรอบข้างได้ในอนาคต นายวิเชียร กล่าวสรุป

ด้าน น้องเตย-นางสาวเกศรินทร์ เหมือนพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ Hello! Massage กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Miracle of Life ว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ Miracle of Life ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้มากมายผ่านการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม สำหรับโรงเรียนเราได้จัดทำเป็นโครงการ Hello Massage เป็นการรวมกลุ่มเป็นชมรมนวดแผนไทยในโรงเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน มาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดแผนไทยที่ถูกวิธี การทำลูกประคบจากสมุนไพรของไทยที่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น ตลอดจนมีการบริการนวดแผนไทยและมอบลูกประคบสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลและผู้พิการที่ต้องทำกายภาพบำบัดที่ไม่สามารถมารับบริการได้ที่โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้และกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมกันนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยไปสู่น้องๆ ในชุมชนอีกด้วย อย่างไรก็ดีหากมีโอกาสดีๆ แบบนี้อีกก็อยากมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนฯ ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี

สำหรับโรงเรียนหรือเยาวชนกลุ่มใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2659-6242 เว็บไซต์ www.dsdw.go.th อีเมล์ [email protected]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ มิราเคิลออฟไลฟ์ สร้างดีเอ็นเอใหม่เยาวชนไทยเพื่อสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ มิราเคิลออฟไลฟ์ สร้างดีเอ็นเอใหม่เยาวชนไทยเพื่อสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสำเร็จ 45 โปรเจกต์ยักษ์ มิราเคิลออฟไลฟ์ สร้างดีเอ็นเอใหม่เยาวชนไทยเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android