สศก. เปิดเวที work shop เสริมสร้างองค์ความรู้ จนท. ในการประเมินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๓:๑๒
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP และ FAO ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยเกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและภูมิภาค

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตรและการพัฒนาการจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ได้รับความเห็นชอบ ในการลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยโครงการฯ ครอบคลุมผลผลิต 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการการเงินในเรื่องของภูมิอากาศ 2) บูรณาการแผนด้านการปรับตัวภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564ในแผนการปรับตัวแห่งชาติ 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการปรับตัวในภาคเกษตร และ 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่แผนการปรับตัวภาคเกษตร

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตด้านที่ 2) บูรณาการแผนด้านการปรับตัวภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564 ในแผนการปรับตัวแห่งชาติ โดยโครงการอบรม จะมีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการดำเนินงานมาตรการปรับตัว เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก UNDP

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี เรียบร้อยแล้ว โดย 1 ใน 5 ของยุทธศาสตร์ 20 ปี คือการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากได้คำนึงถึงปัญหาการทำเกษตรที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากรทางการเกษตรเสื่อมโทรม ประกอบกับการเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูงขึ้น โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีแนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 และร่วมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติด้านการเกษตร ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง สามารถรับมือ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้

ดังนั้น การอบรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ได้ทราบถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการวางแผนงาน การออกแบบโครงการ โดยมีการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและภูมิภาคต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๖ วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๑๗:๐๒ วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
๑๗:๑๘ การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
๑๗:๐๖ Crazy Sale ลดคลั่ง พลังนักช้อป ลดสูงสุด 80%
๑๗:๕๔ ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์
๑๗:๓๘ วธ.เปิดตัว 4 ดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบ-แคทวอล์คแฟชั่นผ้าไทยลายอัตลักษณ์สุดล้ำนำเทรนด์ สร้างสีสันผ้าไทยฟีเว่อร์ในงานผ้ายิ่งใหญ่ ภูษาศิลป์
๑๗:๐๘ แอ็กซิส แบงก์ จับมือ ซีอาร์เอ็มเน็กซ์ คว้ารางวัลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากเอเชียน แบงเกอร์
๑๗:๕๔ 2 โรงแรมสุดหรูวิวทะเลหัวหินและภูเก็ตชวนคุณลูกๆ พาคุณแม่เที่ยวทะเล พร้อมฉลองวันแม่กับมื้อพิเศษ ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ โรงแรมเคปพันวา
๑๗:๓๗ คนบันเทิง คิมเบอร์ลี่ , ขวัญ ,พุฒิ , จุ๋ย , วุ้นเส้น พาเหรดรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS
๑๗:๒๗ เอชพี เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด ยกระดับประสิทธิภาพ HP Spectre 13 และ HP Envy รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจบนโลกไฮบริด