กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย

พุธ ๐๒ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๑๒
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย หนุนสร้างมาตรฐานเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยง เพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (27 ก.ค. 60) เวลา 14.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย (Thailand Goat Sheep Farmers Network) กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

?พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัย(Food Safety) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจากการส่งเสริมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย (Thailand Goat Sheep Farmers Network) กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภคนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจจะกระทำได้เมื่อทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาร่วมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุดลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้า มีการส่งซื้อ และส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างมาตรฐานการส่งออก และการนำเข้าสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงแพะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทั้งนี้ ในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนแพะทั้งหมดกว่า 520,765 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกว่า 40,591 ครัวเรือน ซึ่งเป็นแพะเนื้อ จำนวน 515,093 ตัว หรือกว่าร้อยละ 98.9 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสามารถผลิตแพะเนื้อออกสู่ตลาดเพื่อบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 309,056 ตัว ส่วนใน ปี 2560 คาดว่าไทยจะมีจำนวนแพะทั้งหมดกว่า 645,000 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกว่า 50,000 ครัวเรือน โดยพื้นที่ภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุด ทั้งนี้ การบริโภคเนื้อแพะของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 การบริโภคเนื้อแพะได้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 กว่าร้อยละ 53

ขณะที่การนำเข้า - ส่งออก ไทยมีการนำเข้าทั้งแพะมีชีวิตและหนังแพะจากประเทศเมียนมาร์ และนำเข้า ขนแพะจากประเทศจีน รวมทั้งนำเข้าสายพันธุ์แพะจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปริมาณการนำเข้าแพะมีชีวิตในปี 2559 อยู่ที่ 20,573 ตัว คิดเป็นมูลค่า 8 ล้านกว่าบาท และในปี 2559 ไทยส่งออกแพะมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คิดเป็นมูลค่ากว่า 44 ล้านบาท รวมทั้งส่งออกขนแพะไปยังสหรัฐอเมริกากว่า 2 แสนบาท

ด้าน นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ การซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภคในครั้งนี้ จะมีการส่งแพะไปประเทศมาเลเซีย จำนวนเดือนละ 1,000 ตัว ขนาดน้ำหนักตัวประมาณ 25 – 40 กิโลกรัม โดยแพะที่จะส่งมอบจะต้องผ่านการถ่ายพยาธิ และตรวจรับรองสุขภาพจากกรมปศุสัตว์ โดยการส่งออกแพะในครั้งนี้ มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 3 ล้านบาท ต่อเดือน หรือเกือบ 40 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ดังนี้ (1) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แพะเนื้อ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่แพะ จำนวน 22 แปลง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพที่ไม่เหมาะสม เป้าหมายแพะ 4,736 ตัว โดยขอใช้เงินกู้ของ ธ.ก.ส และ (3) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. เป้าหมายแพะจำนวน 1,240 ตัว โดยใช้เงินงบปกติ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น วิจัยและพัฒนาแพะพันธุ์แท้ วิจัยสร้างแพะสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ วิจัยและพัฒนาแพะพันธุ์พื้นเมือง และการขยายพันธุ์แพะด้วยการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง