TOT Young Club จับมือ จ.อุตรดิตถ์ ผลักดันวิสาหกิจชุมชนอำเภอลับแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

ศุกร์ ๐๑ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๔
วันนี้ (24 สิงหาคม 2560) ที่พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560 "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธีลงนาม ทั้งนี้มีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club และนายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club "เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ระหว่าง นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง นายชูชาติ จันทร์วัฒนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง นายจรูญ ปัญญายงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล นายชาญ อ่อนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร และนายปัญญา สนิทอินทร์ โทรศัพท์จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่เป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เติบโตโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยผลักดันชุมชนอำเภอลับแล สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนอำเภอลับแล และส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และหัตถกรรมของประเทศ โดยอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ หมวกถักทอ ผ้าซิ่น

ข้าวกล้องหอมนิล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอำเภอลับแล ได้แก่ แหล่งทอผ้าไทยยวน ชุมชนบ้านหนอง ตำบลศรีพนมมาศ บานประตูวิหารวัดดอนสัก เป็นคู่บานประตูไม้จำหลักโบราณสมัยอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ใน 2 คู่บานประตูสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน และตลาดผลไม้ชุมชนหัวดง ตำบลแม่พูล เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TYC เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ซึ่งกิจกรรม TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2560 ที่ชุมชนอำเภอลับแลนับเป็นแห่งที่ 7 ของปี 2560 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ที่นอกจากการสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่านำไปสู่รายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้โครงการ TYC มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต. หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในชุมชน โดย TOT ให้ความรู้เด็กกับการนำเทคโนโลยีมาขยายตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนในการนำความรู้ด้าน Social Mediaมาสนับสนุนเพื่อขยายภาคการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และทั้งนี้ TYC นับเป็นหนึ่งในโครงการที่จะไปสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภายในโครงการเน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web pageชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพ การถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC ไปแล้ว จำนวน 6 ชุมชน คือ

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/

ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/

ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/

ชุมชนเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/

ชุมชนวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี https://www.facebook.com/tycsingburi/

ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง https://www.facebook.com/TYCpapong/

สำหรับชุมชนใหม่จะดำเนินการตามโครงการของ ปี 2560 อีกจำนวน 5 ชุมชน คือ ชุมชนพนางตุง จ.พัทลุง ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ มิ.ย. นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
๒๔ มิ.ย. ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21
๒๔ มิ.ย. ช่อง 7HD ส่งผู้ประกาศ 4 คน 4 บุคลิก สร้างสีสันข่าวเย็นให้เผ็ดร้อน ใน ข่าวเย็นประเด็นร้อน 4 กรกฎา.นี้ เวลา 15.45-18.00
๒๔ มิ.ย. เปิดตัว mywawa.me แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส ซื้อ-ขายสินค้า B2B ทุกอุตสาหกรรม
๒๔ มิ.ย. ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
๒๔ มิ.ย. อิออน แจกใหญ่ แจกจริง มอบรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กับแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปีกับอิออน ลุ้นรับโชคใหญ่ได้ทุกเดือน
๒๔ มิ.ย. เจนเนอราลี่ เอาใจสายคนรักสุขภาพ สนับสนุนงาน Khaokho Marathon 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
๒๔ มิ.ย. ธพว. เปิดตลาดสุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย SME D Market ทุกเดือน ช่วยลูกค้าขายของ เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ติดเครื่องธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย
๒๔ มิ.ย. NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ร่วมกับ Microsoft Thailand และ SAP Thailand จัดงานสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
๒๔ มิ.ย. ศึกวันแดงเดือดแมตช์นอกสนามฟุตบอล.