อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา “ป่าไม้ยั่งยืน” เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า – ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้ จากธรรมชาติ

พฤหัส ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๕๕
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดการเสวนาและเผยแพร่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ จากผู้ที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่ง โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา ป่าไม้ยั่งยืน เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้ จากธรรมชาติ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ที่มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติตามระเบียบสากลในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย

ในปีงบประมาณ 2560 – 2562 อ.อ.ป. ได้จัดทำโครงการ "การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ประกอบด้วย

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : FSM)

การดำเนินงานปี 2561 มีสวนป่าเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการรับรองการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล จำนวน 7 สวนป่า ดังนี้

- สวนป่าของ อ.อ.ป. จำนวน 5 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 37,520 ไร่ ได้แก่

- สวนป่าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

- สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- สวนป่าน้ำสวย ห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

- สวนป่าภูสวรรค์ จังหวัดเลย

- สวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ

- สวนป่าของเอกชน จำนวน 2 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 22,487 ไร่ ได้แก่

- บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

- บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

และในปีงบประมาณ 2562 อ.อ.ป. ยังคงดำเนินตามแผนของโครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบริหารการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยมีสวนป่าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 สวนป่า ดังนี้

-สวนป่าของ อ.อ.ป. จำนวน 6 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 40,949 ไร่ ได้แก่

- สวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

- สวนป่าสมเด็จ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

- สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์

- สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

- สวนป่าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- สวนป่าเขาคณา จังหวัดเพชรบูรณ์

- สวนป่าของเอกชน จำนวน 2 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 1,713 ไร่ ได้แก่

- สหกรณ์ตราดยางพาราจำกัด จังหวัดตราด

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตร ตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจประเมินเพื่อยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐานสากล (FSC)

โครงการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)

การดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรองตามมาตรฐานสากล (FSC) จำนวน 15 โรงงาน ดังนี้

- ปี 2560 จำนวน 5 โรงงาน

- ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- บริษัท วู้ดเวอร์ค แอดวานซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา

- บริษัท นัมเบอร์ไนน์คอปเปอร์เรชั่น จำกัด จังหวัดพังงา

- ปี 2561 จำนวน 5 โรงงาน

- บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- บริษัท กรีนแอนด์อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสงขลา

- ปี 2562 จำนวน 5 โรงงาน

- บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา

- บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- บริษัท ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตี้ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันต์

- บริษัท เอเชีย ทีค วู้ด จำกัด จังหวัดตาก

ท้ายนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การจัดการเสวนาและเผยแพร่การจัดการไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้

(Chain of Custody : CoC) ในครั้งนี้คาดว่า จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการ สวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ จากผู้ที่ได้รับรองฯ รายเดิมสู่ผู้ที่ได้รับรองฯ รายใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา ป่าไม้ยั่งยืน เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้ จากธรรมชาติ อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา ป่าไม้ยั่งยืน เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้ จากธรรมชาติ อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา ป่าไม้ยั่งยืน เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้ จากธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง