รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๒๓
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว มอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด มูลค่า 3,020,000 หวังส่งความห่วงใยถึงประชาชนและเกษตรกร
รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงการจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) จึงได้มอบหมายองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ดำเนินการจัดทำโครงการ "สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19" เพื่อนำผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว มอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 หน่วยงาน มูลค่า 3,020,000 มุ่งหวังส่งความห่วงใยถึงประชาชนและเกษตรกร ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรฯ มีความห่วงใยต่อเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนาม รวมถึงเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ตราวัวแดงซึ่งผลิตด้วยน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่ผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้ทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”นี้ ขึ้น

ด้านนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้นโยบายเร่งด่วนแก่ อ.ส.ค. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีการมอบนโยบายให้ อ.ส.ค. เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกรและผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดสรรจำนวนผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ที่จะนำส่งมอบให้กับส่วนราชการแต่ละแห่งจะมีการใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ กลุ่มแรก เป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานในระดับจังหวัด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดให้แห่งละ มูลค่า 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 2,100,000 บาท กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการขนาดเล็กถึงกลาง ที่มีหน่วยงานเพียงส่วนกลาง หรือในระดับเขต/ภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้แห่งละ มูลค่า 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 800,000 บาท และกลุ่มที่ 3 เป็นรัฐวิสาหกิจไม่รวม อ.ส.ค. และองค์กรมหาชน รวม 6 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้แห่งละ มูลค่า 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 120,000 บาท

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ที่นำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ จัดส่งมายัง อ.ส.ค. เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๓ โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๑๖:๐๓ TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๑๖:๒๔ ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๑๖:๑๑ อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๑๖:๓๕ 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๑๖:๑๐ ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๑๖:๕๘ ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๑๖:๐๙ เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๑๖:๐๖ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๑๖:๒๔ คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง