อบรมไกด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครวันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2563

อังคาร ๑๖ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๖
โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
อบรมไกด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครวันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวน ๕๐ คน แบ่งเป็น - ภาษาจีนกลาง ๒๕ คน

ภาษาอังกฤษ ๒๕ คน

โดยหากมีผู้สมัครและหรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น ทางโครงการจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปอีกภาษาหนึ่งแทน เพื่อให้ครบหรือใกล้เคียงจำนวน ๕๐ คนการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่กรมการท่องเที่ยวให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จัดฝึกอบรม จนถึงวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาทำการ ณ ห้องพักอาจารย์การท่องเที่ยว ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ หากท่านสมัครออนไลน์กรุณาสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ [email protected] หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือโทร.๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙/ ๐๘๕-๙๙๓-๕๖๐๙หรือ ๐๒-๑๖๐-๑๕๔๘-๕๐ค่าสมัคร ๓๐๐ บาทค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ๓๙,๕๐๐ บาทคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

๒) มีสัญชาติไทย

๓) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

๕) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

๖) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการหลักฐานที่ใช้สมัคร

๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๔ เดือน เป็นรูปสี จำนวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ)

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓) สำเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิที่ระบุการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง)

๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๖) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ(อว.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาด้วย โดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อสถานศึกษาเพื่อนำหนังสือรับรองการจบการศึกษามายืนยันด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ไทยฮอนด้า เริ่มเดือนมิถุนายนนี้
๑๗:๐๗ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รุกคอนเทนต์กีฬา!! คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล เนชั่นลีก 2022 ผ่านช่อง One31 และ GMM
๑๗:๕๖ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
๑๖:๑๕ SNNP ออก เมจิกฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา รส มะนาว ใหม่ อร่อยผ่อนคลาย จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เซเว่นฯ 26
๑๖:๑๙ แอลจีคว้ารางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022 ครองอันดับหนึ่งแบรนด์เครื่องซักผ้าในใจของผู้บริโภค ตอกย้ำผู้นำ
๑๖:๔๑ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้าง ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๑๖:๕๖ พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส
๑๖:๔๐ มะเหมี่ยว ชวินทร์พิดา จากแม่ค้าออนไลน์ขายเครื่องสำอางกลายเป็นเจ้าของแบรนด์แป้งสุดปัง Deesay กับยอดขายทะลุล้านตลับภายใน 1 ปี
๑๖:๒๙ สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
๑๖:๔๖ กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2