ปตท. มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ส่งเสริมศิลปินไทยแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๓๕
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล ซึ่ง ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและกลุ่มคนรักศิลปะทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะ ทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ปตท. มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ส่งเสริมศิลปินไทยแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลโครงการและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563

โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน รวม 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี โดยมีเยาวชนและศิลปินกว่า 542 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 588 ชิ้น ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” เพื่อสื่อสารมุมมองปัญหาสังคมผ่านงานศิลป์ กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองในระยะยาว และมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงการศิลปะร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัล อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต และ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้น

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2563 เป็นดังนี้

- ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ “ห่มเมือง (ขอนแก่น)”

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ผลงานชื่อ “แม่พิมพ์เวลา ฤดูกาล และชีวิตสัมพันธ์”, นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของธรรมชาติ”, นางสาวลดากร พวงบุบผา ผลงานชื่อ “ดวงจันทร์ ต้นไม้ ความสุขนิรันดร์”, นางสาววริศรา อภิสัมภินวงศ์ ผลงานชื่อ “พลังแห่งสีสันตะวันออก หมายเลข 5” , นายสกล มาลี ผลงานชื่อ “ความสุข – ไทบ้าน”

- ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงพิชาพัทธ์ ชินมหาพิพัฒน์ ผลงานชื่อ “แม่รักษ์ต้นไม้” สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กชายจรณ์ฐกฤต โอมอภิญญาณ ผลงานชื่อ “ต้นไม้ในกระถาง”, เด็กชายโชติวัฒน์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ ผลงานชื่อ”หุ่นยนต์ มนุษย์ฟอกอากาศ” สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร, เด็กหญิงณิชารัตน์ ตันติโกมลศิลป์ ผลงานชื่อ “เมือง(เกือบไม่) สุขสันต์” โรงเรียนทานตะวัน ไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร, เด็กหญิงธันยวีร์ พัดแดง ผลงานชื่อ “โลกที่ฉันต้องการ” โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา, เด็กหญิงเบญญาภา อัศวสุคนธ์ ผลงานชื่อ “ลมหายใจเดียวกัน” โรงเรียนอนุบาลวารี (โรงเรียนสอนศิลปะ Art is Me) จังหวัดเชียงใหม่

- ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ผลงานชื่อ “ชีวิตสีเขียว” โรงเรียนบ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “ปั่นด้วยใจ” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ผลงานชื่อ “ให้ชาวโลกได้หายใจเต็มปอด” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จังหวัดมหาสารคาม, เด็กชายสิรภพ รุยปริง ผลงานชื่อ “ต้นไม้…พลังแห่งชีวิต” วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เด็กชายอัยการ สิมกันยา ผลงานชื่อ “ชีวิตสัมพันธ์” โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี

- ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปี

o รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ผลงานชื่อ “ปลูกอากาศ” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

o รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นายจักรี พรหมเมฆ ผลงานชื่อ “ต้องอยู่ร่วม จึงอยู่รอด” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ ผลงานชื่อ “ป่าไม้มากมายให้อากาศดี ๆ ต่อร่างกาย” โรงเรียนวาปีปทุม (ศิลปะลานคูน) จังหวัดมหาสารคาม, นายธเนษฐ รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “สบายปอด” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ ผลงานชื่อ “ท่อไอดี” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ผลงานชื่อ “คนละไม้คนละมือ” โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน

โดยความร่วมมือของ ปตท. และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มคนรักในศิลปะทุกระดับมีเวทีแสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา มีผู้รักศิลปะส่งเข้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26,800 คน และมีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ไปแล้ว 816 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย