ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เริ่มซื้อขาย 22 ธ.ค. นี้

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๒

บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 22 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 385 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IND"

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เริ่มซื้อขาย 22 ธ.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IND" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

IND ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมงานก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้างให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผลงานที่ผ่านมา อาทิ งานที่ปรึกษาเพื่อทำการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ งานบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมัน Hydrant System Phrase 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ งานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร และงานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันลำปาง โดย ณ 30 กันยายน 2563 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) รวมประมาณ 530 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 1-2 ปี

IND มีทุนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 260 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมจำนวน 81 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 9 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 99 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 385 ล้านบาท การกำหนดราคาหุ้น IPO ครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 34.25 เท่า โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เท่ากับ 11.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาท มี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เปิดเผยว่าบริษัทก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 37 ปี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและให้บริการในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วนอย่างครบวงจร และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ ซึ่งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ IND มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัว ณ ลำพูน ถือหุ้น 48.73% นายถาวร จิตจง ถือหุ้น 1.78% และ นางสาวรัตนา เจาวัฒนา ถือหุ้น 1.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.index.co.th และ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022