มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท รายละเอียดดูได้ที่ www.shorturl.at/pyK46 หรือโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมเตรียมข้อมุลเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : admission.bsr/….ac.th/

โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 รวมทั้งหมด 2,350 คน  ดังต่อไปนี้

  1. คณะครุศาสตร์ 65 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 20
สาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ.) 15

  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 540 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ.) 10 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ (ศป.บ.) 30 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.)   20 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 80 คน
สาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 40 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 100 คน

  1. คณะวิทยาการจัดการ 730 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บร.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) 80 คน

ซื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 50 คน

สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 40 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) 50 คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 50 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 80 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 80 คน
สาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 80 คน

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 520 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 คน
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 15 คน
สาขาวิชา : เคมี (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 15 คน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 20 คน

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 15 คน
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 25 คน
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 5 คน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 40 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 20 คน

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม 390 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 20 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (กล.บ.) (ต่อเนื่อง) 30 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 120 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 60 คน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.) 30 คน

  1. วิทยาลัยการดนตรี 105 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 20 คน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (คศ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ดนตรีไทย (คศ.บ.) 15 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๘ แอลจีส่งตู้ถนอมผ้า LG Styler นวัตกรรมเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างครบวงจร สำหรับทุกคนในครอบครัว ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่นอับ ผ้าเรียบ
๑๕:๒๙ TPIPP ลงนาม MOU กับ 2 บริษัทพลังงานสัญชาติเกาหลีใต้ Korea Gas Corporation และ Korea Western Power
๑๕:๒๓ YLGเตือนทองคำยังปรับฐานต่อหลังหลุด1,700เหรียญ แต่หากยืนเหนือ1,776-1,760 เหรียญลุ้นเทรนด์ระยะสั้นพลิกสู่ขาขึ้น
๑๕:๒๓ ก.แรงงาน ควงเอกชน ผลิตช่างแอร์คุณภาพรับหน้าร้อน
๑๕:๓๔ เปิดวิสัยทัศน์ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ชูบทบาทผู้นำธุรกิจ AMC ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
๑๕:๒๔ เอสซีจี โฮม เอาใจคนรักบ้าน รับหน้าร้อน มอบโปรโมชั่นบ้านอยู่เย็น ประหยัดพลังงาน สุดคุ้ม 3 ต่อ
๑๕:๒๒ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ
๑๕:๓๐ Study in HUST เรียนหมออินเตอร์ มหาวิทยาลัย TOP 10 ของจีน
๑๕:๓๕ เฮเฟเล่ จัดแคมเปญโปรโมชั่น Summer Heat Up ลดสูงสุด 60%
๑๕:๑๐ กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ