ศรีปทุม ตอบโจทย์ทุกความต้องการแรงงานมืออาชีพด้านไอที ผลิตมหาบัณฑิตด้าน ICT

พฤหัส ๑๖ สิงหาคม ๒๐๐๗ ๑๓:๔๒
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กรได้อย่างเป็นมืออาชีพ (IT Professionals)
รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์นั้นได้มีประเด็นอุบัติใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเราและองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นอุบัติใหม่เหล่านั้นได้แก่ วิถีชีวิตอุบัติใหม่ พลวัตของโลกธุรกิจและการค้า พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับไอทีทั้งสิ้น
รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กล่าวต่อว่า สำหรับความต้องการทางด้านแรงงานในตลาดไอทีทั้งภายในและต่างประเทศนั้นจะยังต้องการแรงงานคุณภาพด้านไอทีอีกเป็นจำนวนมาก เฉพาะประเทศไทยนั้นก็มีข้อมูลจากสำนักส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (Software Industry Promotion Agency : SIPA) ว่า ปัจจุบัน SIPA พยายามส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และมีการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ให้มีความสามารถและเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างน้อย 10,000 — 15,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหมายความว่าทุกๆ ปี จะต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านไอซีทีอย่างน้อย 2,000 คน นอกจากนั้น ในส่วนของภาครัฐบาลได้กำหนดนโยบายหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ของประเทศคือ (1) การเน้นพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (2) เน้นการประยุกต์ใช้ไอทีภายในหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังจะเห็นได้จากนโยบาย 5 e ทั้งหลาย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐบาล (e-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society) และ (3) เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการส่งออก เป็นต้น
รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความต้องการในตลาดแรงงานไอซีทีและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องของไอซีทีอย่างจริงจัง ทำให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ M.S. IT. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ขั้นสูงอย่างทันสมัยโดยที่ความน่าสนใจของหลักสูตรจะอยู่ที่หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นได้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงระบบผู้เชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ โดยทางหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสำรวจเชิงวิเคราะห์และการออกแบบเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการฝึกปฎิบัติการวางแผนระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการจัดทำหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมยังได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ตามแนวทางการแนะนำของ IEEE/ACM หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสำนักงานส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของชาติด้านไอที หลักสูตรของเราได้รับการรับรองคุณวุฒิปริญญาบัตรเป็นการถาวรจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาเป็นการถาวรจากสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 รวมถึงคณาจารย์ที่เป็นผู้สอนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีและมีความทุ่มเทที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกันทางหลักสูตร M.S.IT.ได้มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเท็กซัสแอทอาลิงตัน (University of Texas at Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการทำวิจัยร่วมกันและแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรฯ ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมบรรยายพิเศษเพื่อให้ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา รวมถึงได้มีการจัดการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างกิจกรรม อาทิเช่น การจัดสัมมนาใหญ่ประจำปีด้านไอที การอบรมเสริมด้านการออกแบและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยร่วมมือกับบริษัท Cisco, Inc. ในโครงการความร่วมมือที่เรียกว่า Cisco Networking Academy Program และ การอบรม Advanced Web Database โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท Oracle, Inc. เป็นต้น
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท M.S. IT. จะได้รับความรู้ขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการวางแผนกลยุทธ์ไอทีสำหรับองค์กรได้อย่างมืออาชีพ (IT Professionals) แน่นอน รศ.ดร.ประสงค์ กล่าวสรุปในตอนท้าย
ดังนั้นผู้ที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ โทร. 02-579 1111 ต่อ 1150 -1153 หรือ ทาง WWW.SPU.AC.TH
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน