ปรส.จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนฯครั้งที่ 19

พุธ ๐๙ กันยายน ๑๙๙๘ ๑๓:๑๒
กรุงเทพ--9 ก.ย.--ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดยหน่วยประสานงาน
ด้านการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก (Asset Disposition Coordination
Unit : ADCU) จะนำทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ของสถาบันการเงินที่ไม่อาจฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้จำนวน 56 ราย
ออกจำหน่ายเป็นครั้งที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทที่มีข้อจำกัด ข้อห้าม และ/หรือเงื่อนไขในการโอน ซึ่งกำหนด
ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือผู้ร่วมทุน หรือข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภท บริษัท จำนวน ร้อยละของ ราคาที่ผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ (หุ้น) ทุนจด เดิม
ทะเบียน เสนอซื้อต่อหุ้น
(บาท)
หุ้นสามัญ บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด 6,000 0.06 550
เงื่อนไขการแข่งขันราคา
1. เนื่องจากหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวมีข้อจำกัดข้อห้ามและ/หรือเงื่อนไข
ในการโอน ปรส. จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิเข้าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อน เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือสัญญาร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมบางราย
ของแต่ละบริษัทได้เสนอราคามาแล้วตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้เข้าร่วมแข่งขันราคาจะต้องเสนอ
ราคาเข้ามาแข่งขันในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ถือหุ้นเดิมเสนอมาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น
เดิม (ไม่ว่าจะเสนอเข้าซื้อหลักทรัพย์ตามความในวรรคแรกหรือไม่) มีสิทธิที่จะเข้าร่วม
แข่งขันราคาได้อีกครั้ง
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันราคาตามข้อ 1 จะต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร
มาให้ ปรส. ที่ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ชั้น 20 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ภายในเวลา
12.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2541
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขันราคา ปรส. จะขายหุ้นดัง
กล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอราคามาตามข้อมูลที่ประกาศข้างต้น ในวันที่ 25 กันยายน 2541
4. ในกรณีมีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขันราคา ปรส. จะเชิญผู้เข้าร่วม
แข่งขันราคาในแต่ละบริษัทประชุมเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการในการแข่งขันราคา ซึ่งอาจ
จะแตกต่างกันไปตามข้อจำกัด ข้อห้าม และ/หรือเงื่อนไขในการโอน ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ร่วมทุน หรือข้อบังคับบริษัท
2. การประมูลประเภททั่วไป
ประเภท บริษัท จำนวน % ของทุน
หลักทรัพย์ (หุ้น) จดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1. ไทยวิจัยและฝึกอบรม บจ. 1,000 2.50
หุ้นสามัญ 2. พัชรประกันภัย บจ. 4,090,910 20.45
หุ้นสามัญ 3. พัฒนาการเวชกิจ 6,000,000 10.00
หุ้นสามัญ 4. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจ. 350,000 7.00
หุ้นสามัญ 5. ไร้ซ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย บจ. 80,000 16.00
หุ้นสามัญ 6. สยามประชาคารบจ. 45,000 3.00
หุ้นบุริมสิทธิ์ 7. เอกภาค 27,000 0.90
เงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน ต้องประมูลซื้อทั้ง lot ของบริษัทนั้นๆ ที่
ปรส. นำออกประมูล
2. ผู้ประมูลมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนเข้าประมูลว่า ตนเป็นผู้ที่สามารถรับ
โอนหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน ที่เสนอประมูลได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งปวงของหลัก
ทรัพย์หรือเงินลงทุน
3. ผู้ประมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์แต่ละบริษัทด้วยตนเอง
4. ปรส. และสถาบันการเงินที่เป็นผู้ขายหลักทรัพย์ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบ
ในการให้ข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูล
5. หลักทรัพย์ที่ไม่มีผู้ประมูลได้ในแต่ละงวด จะถูกนำออกประมูลในงวดต่อไป
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันราคา อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้อง
มิใช่บุคคลดังนี้
1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการ พนักงานของปรส. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้แก่
ปรส.
2. เป็นกรรมการตามมาตรา 30 ของสถาบันการเงินนั้น
3. เป็นผู้จัดการเฉพาะกิจหรือที่ปรึกษาเฉพาะกิจของสถาบันการเงินนั้น หรือ
4. บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการตามมาตรา 30 กำหนด
กำหนดการการเข้าร่วมแข่งขันราคา
- 25 ก.ย. 2541 ยื่นซองประมูลแก่ปรส. ภายในเวลา 12.00 น. โดย
ปรส.จะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้ชนะการประมูลภายในวันเดียวกัน โดยผู้ยื่นซองประมูลต้อง
ชำระเงินประกัน จำนวน 10,000 บาท ต่อบริษัทที่ผู้ประมูลประสงค์จะประมูล โดยใช้
แคชเชียร์เช็ค A/C payee only สั่งจ่ายในนาม "องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน" ”และระบุชื่อพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านหลังเช็ค และผู้ที่ไม่ชนะการ
ประมูลสามารถรับเงินประกันคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2541 ระหว่าง
เวลา 10.00-16.00 น.
- 1 ต.ค. 2541 ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ชนะการแข่งขันราคา
ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
- 6 ต.ค. 2541 รับโอนใบหุ้นจากสถาบันการเงินที่ถือครองหลักทรัพย์นั้น
ผู้สนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขันราคาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มแสดง
ความจำนงและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการ
เงินย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี (2538-2540) โดยเสียค่าใช้จ่ายชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่
10-18 กันยายน 2541 และแจ้งมายังปรส. 1 วัน ก่อนวันรับข้อมูลพื้นฐาน โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม หน่วยประสานงานการจำหน่ายทรัพย์สินฯ ปรส. ชั้น 20
อาคารสินธร 3 โทรศัพท์ 263-2620 ต่อ 625,639 โทรสาร 650-9872--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ ก.ย. หงษ์ลี่ ออโต้ พาร์ท (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
๒๒ ก.ย. ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินเตรียมร่วมงานฟินเทค ฟอร์เวิร์ด ประจำปี 2566 ที่บาห์เรน
๒๒ ก.ย. หัวเว่ยเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ระบบอัจฉริยะด้วยเครือข่ายซิงเหอ
๒๒ ก.ย. ไทวัสดุเพิ่มแผนขนส่งสินค้าด้วยรถอีวีทรัค กระจายสู่ 60 สโตร์ปี 66 เจ้าแรกในไทยที่ใช้ระบบพ่วงแม่ลูก พร้อมเดินหน้าสู่เน็ตซีโร่ -
๒๒ ก.ย. 'โอสถสภา' ประกาศภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมพลังรักษ์โลกจากทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาต่อยอดความร่วมมือ
๒๒ ก.ย. DBSV จัดสัมมนา ปรับกลยุทธ์ จับเทรนด์ลงทุน หุ้นไทย-เทศ พร้อมเปิดตัว DBSV mTrading Thailand
๒๒ ก.ย. วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
๒๒ ก.ย. คณะ ITD มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
๒๒ ก.ย. แอสเซทไวส์ ผนึก บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกบ้าน AssetWise Club เติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัย
๒๒ ก.ย. รมว.พิพัฒน์ มอบกรมพัฒน์ จัดทีมช่างช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ซ่อมพาหนะบรรเทาทุกข์หลังน้ำป่าไหลหลาก